POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

O Towarzystwie

 Aktualności

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

jest zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszeniem naukowym. Jego celem jest „popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, popularyzacja osiągnięć nauki prawa wyznaniowego oraz integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego" (§ 7 Statutu). Zgodnie z postanowieniami statutowymi Towarzystwo „nie identyfikuje się z żadnym systemem światopoglądowym, filozoficznym, religijnym i politycznym, uznając prawo jego członków do wyrażania poglądów w tych sprawach wyłącznie we własnym imieniu." (§ 3). Wśród członków PTPW znajdują się przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się w Polsce prawem wyznaniowym.

Idea powołania towarzystwa naukowego skupiającego specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego dojrzewała od kilku lat. Zrodziła się ona w nurcie działań zmierzających do integracji kręgu osób zajmujących się ex professo prawem wyznaniowym, stworzenia wspólnego forum dla prowadzonych badań naukowych oraz popularyzacji tej dyscypliny naukowej. Idea ta była ściśle związana z zainicjowanymi przez Katedrę Prawa Wyznaniowego KUL w 2003 r. Ogólnopolskimi Sympozjami Prawa Wyznaniowego, połączonymi ze Zjazdami Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego.

Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) odbyło się w dniach 21-22 czerwca 2008 r. w Lublinie. Jego inicjatorami byli prof. zw. dr hab. Henryk Misztal i prof. zw. dr hab. Michał Pietrzak, wieloletni kierownicy dwóch pierwszych Katedr Prawa Wyznaniowego w Polsce (na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i na Uniwersytecie Warszawskim). Uczestnikami Zebrania Założycielskiego PTPW były 22 osoby zajmujące się naukowo prawem wyznaniowym i reprezentujące następujące ośrodki akademickie: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Warszawski, Chrześcijańską Akademię Teologiczną i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Opolski i Uniwersytet Rzeszowski.  Podczas Zebrania Założycielskiego podjęta została uchwała o utworzeniu Towarzystwa, przyjęty Statut i wybrane władze PTPW. Sądowa rejestracja Towarzystwa nastąpiła 19 sierpnia 2008 r.

Siedzibą PTPW jest Lublin. Bieżącą działalnością Towarzystwa kieruje Zarząd. Struktura władz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odzwierciedla przyjęte założenia ideowe i jest wyrazem otwartości na wszystkie środowiska naukowe prowadzące badania w zakresie prawa wyznaniowego. Towarzystwo liczy obecnie 106 członków, wśród nich znajdują się przedstawiciele niemal wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się w Polsce prawem wyznaniowym.

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest członkiem International Consortium for Law and Religion Studies z siedzibą w Mediolanie, prestiżowej organizacji skupiającej czołowych znawców prawa wyznaniowego w skali światowej (www.iclars.org). Pod egidą Towarzystwa odbywają się coroczne Ogólnopolskie Sympozja Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdami Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego.

 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.