POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Walne Zgromadzenie

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

(przyjęty 19.05.2009 r.)

Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) Walne Zgromadzenie Członków PTPW uchwala, co następuje:

 

I. Postanowienia wstępne 

§ 1

 1. Członkowie PTPW biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW podpisują listy obecności:

1)     odrębną dla członków zwyczajnych i honorowych jako uczestników posiadających głos stanowiący;

2) odrębną dla członków nadzwyczajnych i wspierających jako uczestników posiadających głos doradczy.

 1. Listy, o których mowa w ust. 1 sporządza się na nowo dla każdego dnia obrad.
 2. Goście Walnego Zgromadzenia zaproszeni przez Zarząd PTPW mogą złożyć podpisy na liście gości.

   

II. Przebieg Walnego Zgromadzenia

§ 2

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes PTPW lub wskazany przez niego inny członek zwyczajny Towarzystwa i prowadzi je do czasu wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia. 


§ 3 

 1. Prezydium Walnego Zgromadzenia składa się z 5 członków i wybierane jest spośród uczestników posiadających głos stanowiący zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Jeżeli nie ma innych wniosków, propozycja składu Prezydium może być głosowana łącznie.
 2. Członkowie Prezydium wybierają spośród siebie Przewodniczącego, trzech Wiceprzewodniczących i Sekretarza.
 3. Przewodniczący Prezydium może przekazać przewodniczenie obradom innemu członkowi Prezydium.

§ 4

Przewodniczący obrad:

1)      kieruje całością obrad;

2)      proponuje przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad;

3)      wydaje zarządzenia porządkowe;

4)      zarządza głosowanie nad wnioskami i projektami uchwał;

5)      czuwa nad realizacją porządku obrad;

6) rozstrzyga, po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami Prezydium, wątpliwości regulaminowe. W przypadku sprzeciwu ostateczne rozstrzygnięcie należy do Walnego Zgromadzenia.

 

§ 5

Sekretarz Prezydium odpowiada za prowadzenie protokołu obrad i sporządzenie list obecności uczestników, prowadzi listę dyskutantów oraz przyjmuje wnioski pisemne. 


§ 6

Projekty uchwał, w tym i projekty Statutu i poszczególnych jego przepisów, składa się na piśmie wraz z podpisem składającego go uczestnika posiadającego głos stanowiący. 


§ 7

 Wnioski formalne i wnioski nagłe mogą być zgłaszane ustnie. 


§ 8

1.  Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące:

1)    zamknięcia listy mówców, ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;

2)    sposobu prowadzenia obrad lub głosowania;

3)    zmiany kolejności porządku obrad.

2.  Do wniosków nagłych zalicza się wnioski dotyczące:

1) sprzeciwu wobec rozstrzygnięcia przewodniczącego obrad;

2) złożenia oświadczenia osobistego;

3) składu osobowego Prezydium lub komisji w związku z tokiem ich pracy.

 

§ 9

 1. Przewodniczący obrad otwiera dyskusję i kieruje nią przestrzegając przy udzielaniu głosu zachowania kolejności zgłoszeń.
 2. W dyskusji nie można zabierać głosu więcej niż dwa razy w tej samej sprawie.
 3. Przewodniczący obrad zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy osób zapisanych do głosu albo po podjęciu uchwały o zamknięciu dyskusji
 4. Przewodniczący komisji mają prawo zabierania głosu poza kolejnością w zakresie tematyki prac danej komisji.
 5. Przepis ust. 4 stosuje się do przewodniczących organów PTPW.

 

III. Komisje Walnego Zgromadzenia 

§ 10 

 1. Walne Zgromadzenie wybiera 3-osobową Komisję Skrutacyjną i 3-osobową Komisję Uchwał.
 2. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego i sekretarza.

§ 11

 Komisja Skrutacyjna:

1)   na wniosek Prezydium Walnego Zgromadzenia bada prawomocność obrad i podaje informację na ten temat;

2)      liczy głosy w głosowaniach jawnych i tajnych;

3)      przygotowuje karty wyborcze;

4)      ogłasza wyniki wyborów.

 § 12

 1. Komisja Uchwał rozpatruje projekty uchwał i przygotowuje je do głosowania.
 2. Walne Zgromadzenie może przekazać Komisji Uchwał wykonanie zadań w zakresie przygotowania do głosowania projektów przepisów Statutu PTPW.

 

§ 13

 1. Walne Zgromadzenie może ustanawiać i znosić inne komisje niż określone w §§ 10-12 według własnego uznania.
 2. Do komisji tych § 10 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

   

IV. Głosowania

§ 14

 1. Wyboru w skład organów wybieralnych PTPW dokonuje się przez skreślenie na kartach do głosowania kandydatów, na których głosujący nie oddaje głosu.
 2. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajdzie się dwóch lub więcej kandydatów z równą liczbą głosów, przeprowadza się losowanie na zasadach określonych przez Komisję Skrutacyjną.

 

§ 15

 Władze PTPW konstytuują się niezwłocznie.   


V. Postanowienia końcowe

§ 16

 

 1. O sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Walne Zgromadzenie.
 2. Protokół Walnego Zgromadzenia przyjmuje Prezydium. Podpisują go co najmniej trzej członkowie Prezydium.

§ 17

 Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia    Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW 
Przewodniczący ................................................................

Wiceprzewodniczący:.........................................................

............................................................
............................................................. 

Sekretarz ...........................................................................

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

(przyjęty 13.06.2020 r.)


Na podstawie § 19 ust. 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) Walne Zgromadzenie Członków PTPW uchwala, co następuje:


I. Postanowienia wstępne
§ 1

1. Członkowie PTPW osobiście biorący udział w Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW podpisują listy obecności:
1) odrębną dla członków zwyczajnych i honorowych jako uczestników posiadających głos stanowiący;
2) odrębną dla członków nadzwyczajnych i wspierających jako uczestników posiadających głos doradczy.
2. Listy, o których mowa w ust. 1 sporządza się na nowo dla każdego dnia obrad.
3. Goście Walnego Zgromadzenia zaproszeni przez Zarząd PTPW mogą złożyć podpisy na liście gości.


§ 2

1. Walne Zgromadzenie Członków PTPW może dopuścić do udziału w głosowaniach w trybie zdalnym (online) członków zwyczajnych, którzy nie biorą w nim osobistego udziału.
2. Członkowie, o których mowa w ust. 1 są dopisywani do listy obecności dla członków zwyczajnych i honorowych na podstawie protokołu sporządzonego przez Komisję Skrutacyjną bez konieczności podpisywania przez nich tych list.

 


II. Przebieg Walnego Zgromadzenia
§ 3

Walne Zgromadzenie otwiera Prezes PTPW lub wskazany przez niego inny członek zwyczajny Towarzystwa i prowadzi je do czasu wyboru Prezydium Walnego Zgromadzenia.


§ 4

1. Prezydium Walnego Zgromadzenia składa się z 3 członków i wybierane jest spośród uczestników osobiście biorących udział w posiedzeniu, posiadających głos stanowiący, zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Jeżeli nie ma innych wniosków, propozycja składu Prezydium może być głosowana łącznie.
2. Członkowie Prezydium wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Przewodniczący Prezydium może przekazać przewodniczenie obradom innemu członkowi Prezydium.


§ 5

Przewodniczący obrad:
1) kieruje całością obrad;
2) proponuje przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad;
3) wydaje zarządzenia porządkowe;
4) zarządza głosowanie nad wnioskami i projektami uchwał;
5) czuwa nad realizacją porządku obrad;
6) rozstrzyga, po ewentualnych konsultacjach z pozostałymi członkami Prezydium, wątpliwości regulaminowe. W przypadku sprzeciwu ostateczne rozstrzygnięcie należy do Walnego Zgromadzenia.


§ 6

Sekretarz Prezydium odpowiada za prowadzenie protokołu obrad i sporządzenie list obecności uczestników, prowadzi listę dyskutantów oraz przyjmuje wnioski pisemne.


§ 7

Projekty uchwał, w tym i projekty Statutu i poszczególnych jego przepisów, składa się na piśmie wraz z podpisem składającego go uczestnika posiadającego głos stanowiący.


§ 8

Wnioski formalne i wnioski nagłe mogą być zgłaszane ustnie.
 

§ 9

1. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski dotyczące:
1) zamknięcia listy mówców, ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
2) sposobu prowadzenia obrad lub głosowania;
3) zmiany kolejności porządku obrad.
2. Do wniosków nagłych zalicza się wnioski dotyczące:
1) sprzeciwu wobec rozstrzygnięcia przewodniczącego obrad;
2) złożenia oświadczenia osobistego;
3) składu osobowego Prezydium lub komisji w związku z tokiem ich pracy.


§ 10

1. Przewodniczący obrad otwiera dyskusję i kieruje nią przestrzegając przy udzielaniu głosu zachowania kolejności zgłoszeń.
2. W dyskusji nie można zabierać głosu więcej niż dwa razy w tej samej sprawie.
3. Przewodniczący obrad zamyka dyskusję po wyczerpaniu listy osób zapisanych do głosu albo po podjęciu uchwały o zamknięciu dyskusji.
4. Przewodniczący komisji mają prawo zabierania głosu poza kolejnością w zakresie tematyki prac danej komisji.
5. Przepis ust. 4 stosuje się do przewodniczących organów PTPW.

 


III. Komisje Walnego Zgromadzenia
§ 11

1. Walne Zgromadzenie wybiera 3-osobową Komisję Skrutacyjną i 3-osobową Komisję Uchwał, spośród uczestników osobiście biorących udział w posiedzeniu.
2. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego.


§ 12

Komisja Skrutacyjna:
1) na wniosek Prezydium Walnego Zgromadzenia bada prawomocność obrad i podaje informację na ten temat;
2) liczy głosy w głosowaniach jawnych i tajnych;
3) przygotowuje karty wyborcze;
4) ogłasza wyniki wyborów.


§ 13

1. Komisja Uchwał rozpatruje projekty uchwał i przygotowuje je do głosowania.
2. Walne Zgromadzenie może przekazać Komisji Uchwał wykonanie zadań w zakresie przygotowania do głosowania projektów przepisów Statutu PTPW.


§ 14

1. Walne Zgromadzenie może ustanawiać i znosić inne komisje niż określone w §§ 10-12 według własnego uznania.
2. Do komisji tych § 11 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 


IV. Głosowania
§ 15

1. Wyboru w skład organów wybieralnych PTPW dokonuje się przez postawienie na karcie do głosowania znaku "x" przy nazwisku kandydata, na którego głosujący oddaje głos.
2. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymają kolejno największą liczbę głosów. Jeżeli na ostatnim miejscu mandatowym znajdzie się dwóch lub więcej kandydatów z równą liczbą głosów, przeprowadza się losowanie na zasadach określonych przez Komisję Skrutacyjną.


§ 16

1. Głosowania, o których mowa w § 15 ust. 1 mogą odbywać się z wykorzystaniem technologii informatycznych umożliwiających zapewnienie tajności głosowań.
2. Prezydium Walnego Zgromadzenia dostosowuje karty do głosowania, o których mowa w § 15 ust. 1 pod względem technicznym do wymogów wykorzystywanej w danym głosowaniu technologii informatycznej.


§ 17

Władze PTPW konstytuują się niezwłocznie.

 


V. Postanowienia końcowe
§ 18

1. O sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Walne Zgromadzenie.
2. Protokół Walnego Zgromadzenia przyjmuje Prezydium. Podpisują go co najmniej trzej członkowie Prezydium.


§ 19

Regulamin wchodzi w życie z chwilą uchwalenia


Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW
Przewodniczący - .................................................
Wiceprzewodniczący - ..........................................
Sekretarz - ..........................................................

Uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 5/2009

Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 19 maja 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich

 

Na podstawie § 20 pkt 7 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków PTPW ustala roczne składki członkowskie w wysokości:

            - dla członków zwyczajnych Towarzystwa 100 (sto) PLN

            - dla członków nadzwyczajnych Towarzystwa 50 (pięćdziesiąt) PLN

            - dla członków wspierających Towarzystwa 100 (sto) PLN

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 19 maja 2009 r..

 

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW

Przewodniczący – Andrzej Czohara (-)

Członkowie - Paweł Borecki (-)

Paweł Sobczyk (-)

Piotr Steczkowski (-)

Dariusz Walencik (-) 

Protokolant - Marta Ordon (-)

Uchwała nr 19/2012 Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 19/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PTPW

  

Na podstawie § 20 pkt 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego I kadencji, udziela mu absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 8 marca 2012 r.

 

 

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW

Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny (-)

Wiceprzewodniczący: prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

   prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)

   prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Uchwała nr 23/2012 Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 23/2012

Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie uwzględniania PTPW w konsultacjach społecznych dotyczących legislacji w kwestiach religijno-światopoglądowych

 

Na podstawie § 20 pkt 10 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego upoważnia Zarząd PTPW do zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów i innych organów władzy publicznej w sprawie uwzględniania PTPW w konsultacjach społecznych dotyczących legislacji w kwestiach religijno-światopoglądowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie 8 marca 2012 r.

 

 

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW

 

Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny (-) 

Wiceprzewodniczący: prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

                                   prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (-).

                                   prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)
Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Uchwała nr 37/2016 Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 37/2016

Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 17 maja 2016 r.

 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PTPW II kadencji

 

Na podstawie § 20 pkt 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego II kadencji, udziela mu absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 17 maja 2016 r.

 

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW

Przewodniczący –  dr hab. Zdzisław Zarzycki (-) 

Wiceprzewodniczący:  dr hab. Marek Bielecki (-) 

                                   dr Andrzej Czohara (-) 

                                   dr Paweł Środa (-) 

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

 

 

Uchwała nr 53/2020 Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 53/2020

Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

z dnia 13 czerwca 2020 r.

 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi PTPW III kadencji

 

Na podstawie § 20 pkt 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli działalności Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji, udziela mu absolutorium.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie 13 czerwca 2020 r.

 

Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków PTPW

Przewodniczący –  prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz (-)  

Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (-)

Sekretarz – prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański (-)

 

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dnia 19 maja 2009 roku

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 19 maja 2009 r. w Kamieniu Śląskim, w pierwszym dniu VI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009". Wzięło w nim udział 29 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz 11 gości.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie zebrania przedstawiają się następująco.

1. Walne Zgromadzenie Członków przyjęło jednomyślnie sprawozdanie z działalności Komitetu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

2. Walne Zgromadzenie Członków zapoznało się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu PTPW z działalności za okres od 21 czerwca 2008 r. do 19 maja 2009 r. oraz sprawozdaniem finansowym za okres od 19 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Następnie wysłuchało sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej działalności Towarzystwa za okres od 19 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie podjęło uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań. Walne Zgromadzenie zatwierdziło także przedstawiony projekt budżetu i preliminarza budżetowego na rok 2009.

3. Następnie Zarząd przedstawił propozycję głównych kierunków działalności Towarzystwa na okres kadencji 2008-2012. Przedstawiony program działalności spotkał się z akceptacją zebranych wyrażoną w jednogłośnie przyjętej uchwale.

4. Na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków zdecydowało o powołaniu Rady Programowej PTPW w następującym składzie: prof. dr hab. Wojciech Góralski, prof. dr hab. Krzysztof Krasowski, prof. dr hab. Józef Krukowski, prof. dr hab. Ryszard M. Małajny, prof. dr hab. Henryk Misztal, prof. dr hab. Janusz Osuchowski, prof. dr hab. Michał Pietrzak, prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Wiktor Wysoczański oraz przedstawiciel Zarządu w osobie prof. nadzw. dr hab. Artura Mezglewskiego.

5. Następnie Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich. Zgodnie z nią roczne składki członkowskie wynoszą odpowiednio:
- dla członków zwyczajnych Towarzystwa 100 (sto) PLN
- dla członków nadzwyczajnych Towarzystwa 50 (pięćdziesiąt) PLN
- dla członków wspierających Towarzystwa 100 (sto) PLN

6. Walne Zgromadzenie Członków podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd do podjęcia działań zmierzających do uzyskania przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego członkostwa w International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS).

7. Na zakończenie zebrania zaprezentowany został świeżo opublikowany tom 1. Przeglądu Prawa Wyznaniowego, który jest czasopismem naukowym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu
 

Kamień Śląski-Lublin, 8 czerwca 2009 r.

 

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dnia 26 maja 2010 roku

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbyło się w dniu 26 maja 2010 r. w Ulanowie, w pierwszym dniu konferencji pt. „Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej”. Obrady Walnego Zgromadzenia odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Wzięło w nich udział 18 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz 2 gości.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie zebrania przedstawiają się następująco.

1. Walne Zgromadzenie Członków zapoznało się z przedstawionym sprawozdaniem Zarządu PTPW z działalności za okres od 20 maja 2009 r. do 25 maja 2010 r. oraz ze sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Następnie wysłuchało raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej działalności Towarzystwa za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego za wspomniany okres. Zauważyć przy tym należy, iż w przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna wyraźnie podkreśliła, że poważnym problemem w działalności PTPW jest nieuiszczanie składek członkowskich.  

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie podjęło uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań. Walne Zgromadzenie zatwierdziło także przedstawiony przez Skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2010.

2. Walne Zgromadzenie Członków przyjęło uchwałę nr 11/2010 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, zgodnie z którą rozszerzono liczbę członków Zarządu do 10 osób i powołano w skład Zarządu PTPW dr. Pawła Środę. Konieczność wyboru dodatkowego członka Zarządu PTPW wynikała z faktu złożenia rezygnacji z tej funkcji przez dotychczasowego Skarbnika PTPW – dr. hab. Dariusza Walencika. Jako powód swej decyzji podał on przeciążenie obowiązkami zawodowymi oraz obowiązkami w ramach Towarzystwa (objęcie funkcji Redaktora Naczelnego Przeglądu Prawa Wyznaniowego). Zarząd uznał podane racje za uzasadnione i przyjął rezygnację z funkcji. Dziękując mu za wytrwałą pracę jednocześnie zasugerował, aby pozostał on nadal członkiem Zarządu i wspierał jego działalność swoją wiedzą i doświadczeniem. Zaistniała zatem potrzeba uzupełnienia składu Zarządu i powołania nowego Skarbnika PTPW. Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu tajnym wybrało do składu Zarządu dr. Pawła Środę, a następnie Zarząd PTPW na swoim posiedzeniu w drodze uchwały powierzył mu funkcję Skarbnika PTPW.

 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

  

Ulanów-Lublin, 16 czerwca 2010 r.

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dnia 18 maja 2011 roku

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego miało miejsce w dniu 18 maja 2011 r. w Konstancinie-Jeziornie k. Warszawy, w pierwszym dniu VIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego połączonego ze Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. Obrady Walnego Zgromadzenia odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 35 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz 2 gości. Obradom przewodniczył prof. ndzw. dr. hab. Krzysztof Warchałowski.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie zebrania przedstawiają się następująco.

1. Walne Zgromadzenie Członków zapoznało się ze sprawozdaniem Zarządu PTPW przedstawionym przez prezesa Towarzystwa prof. ndzw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego z działalności za okres od 26 maja 2010 r. do 17 maja 2011 r. oraz ze sprawozdaniem finansowym PTPW przedstawionym przez skarbnika Zarządu PTPW dr. Pawła Środę za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. Następnie wysłuchało raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli finansowej działalności Towarzystwa za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. przedstawionego przez jej sekretarza dr Annę Tunia. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła żadnych uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego za wspomniany okres. Zauważyć przy tym należy, iż w przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna wyraźnie podkreśliła, że poważnym problemem w działalności PTPW jest nieuiszczanie składek członkowskich przez część członków.

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednogłośnie podjęło uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań. Walne Zgromadzenie zatwierdziło także przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2011.

2. Redaktor Naczelny Przeglądu Prawa Wyznaniowego prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik. poinformował o ukazaniu się tomu 3. periodyku. Zaprosił także do publikowania na łamach Przeglądu. Przypomniał również, że wydania poszczególnych tomów finansowane są głównie ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma. Przypomniał on również, że zasady gospodarowania nakładem Przeglądu Prawa Wyznaniowego określa uchwała nr 22/2009 Zarządu PTPW z dnia 19 maja 2009 r. Zgodnie z nią prawo do otrzymania bezpłatnych egzemplarzy tomu posiadają:

a) członek PTPW, który uiścił wymagane składki członkowskie – 1 (jeden) egzemplarz;

b) autor, w tym i tłumacz, jakiegokolwiek materiału opatrzonego jego nazwiskiem opublikowanego na łamach tomu, bez względu na liczbę zamieszczonych przez niego w tomie materiałów – 1 (jeden) egzemplarz;

c) członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW - 1 (jeden) egzemplarz.

Otrzymanie bezpłatnego egzemplarza tomu z dwóch w/w tytułów uchyla prawo otrzymania go z innych tytułów. Koordynację działań związanych z dystrybucją PPW powierzono Skarbnikowi PTPW - dr. Pawłowi Środzie, który prowadzi listę członków PTPW, którym przysługuje bezpłatny egzemplarz PPW, z uwagi na fakt, iż posiada on aktualne informacje nt. opłaconych składek członkowskich (kontakt z nim: pawelsroda@o2.pl; adres i nr rachunku bankowego na który można uiszczać składki członkowskie: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego; Al. Racławickie 14 p. 701; 20-950 Lublin; Kredyt Bank S.A. O/Lublin   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000).

Członkowie PTPW uprawnieni do otrzymania bezpłatnego egzemplarza PPW proszeni są o zgłaszanie się osobiście po jego odbiór do Redaktora Naczelnego PPW w Opolu, bądź do Prezesa Zarządu PTPW w Warszawie, bądź do siedziby Towarzystwa w Lublinie. Osoby, które chciałyby otrzymać egzemplarz drogą pocztową proszone są o opłacenie kosztów przesyłki pocztowej w wysokości 10 (dziesięciu) PLN poprzez dokonanie wpłaty na w/w rachunek bankowy Towarzystwa.

  

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Konstancin-Jeziorna – Lublin, 26 czerwca 2011 r.

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dnia 8 marca 2012 roku

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 8 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem (województwo małopolskie), w Hotelu Nad Przełomem przy ul. Trzech Koron 34, w drugim dniu zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego konferencji naukowej pt. „Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej”. Obrady WZCz odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 24 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz 5 gości. Obradom przewodniczył prof. zw. dr hab. Ryszard M. Małajny.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionymi przez prezesa - prof. ndzw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego sprawozdaniami z działalności Zarządu PTPW: a) za okres od 18 maja 2011 r. do 7 marca 2012 r. oraz b) za okres kadencji 2008-2012, a także z przedstawionym przez skarbnika PTPW dr. Pawła Środę sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Następnie wysłuchało raportu Komisji Rewizyjnej (KR) z przeprowadzonej kontroli działalności Towarzystwa w 2011 roku oraz sprawozdania z działalności Komisji za okres kadencji 2008-2012. KR dokonała oceny pracy Zarządu w następujących zakresach: polityka członkowska, promocja i polityka informacyjna, działalność naukowa i organizacyjna oraz zagadnienia finansowe. W każdym z powyższych zakresów działalność Zarządu została oceniona pozytywnie. W zakresie spraw finansowych KR zwróciła uwagę, że nadal istotnym problemem pozostaje zaleganie z płatnością składek przez niektórych członków Towarzystwa. Mając na uwadze zapewnienie Towarzystwu sprawnego i niezakłóconego działania KR zaproponowała, aby osoby nie płacące składek skreślać z listy członków PTPW po dwóch bezskutecznych, udokumentowanych upomnieniach. Podsumowując swoją ocenę pracy Zarządu, Komisja Rewizyjna na podstawie § 23 ust. 4 pkt 4 Statutu PTPW złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi PTPW I kadencji absolutorium.

Po zapoznaniu się z powyższymi WZCz jednomyślnie podjęło uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Udzieliło także absolutorium Zarządowi PTPW I kadencji. WZCz zatwierdziło również przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2012.
 

2. W związku z upływem kadencji organów Towarzystwa WZCz dokonało wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTPW na lata 2012-2016. Wybory przeprowadzone zostały w sposób tajny.

Do Zarządu PTPW II kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, dr Marta Ordon, dr Paweł Sobczyk, prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz,  dr hab. Jarosław Szymanek, dr Paweł Środa, dr Anna Tunia, prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik, prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński. Druga kadencja Zarządu rozpocznie się wraz z wygaśnięciem mandatu Zarządu I kadencji, tj. w dniu 22 czerwca 2012 r.

Zarząd II kadencji ukonstytuował się w składzie: prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (prezes); prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes),  prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Paweł Środa (skarbnik), dr Paweł Sobczyk (członek), dr hab. Jarosław Szymanek (członek), dr Anna Tunia (członek).

Do Komisji Rewizyjnej PTPW II kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): dr Andrzej Czohara, dr Tadeusz Stanisławski, dr Piotr Steczkowski, dr hab. Andrzej Szymański, dr Konrad Walczuk. Komisja Rewizyjna II kadencji ukonstytuowała się w składzie: dr Andrzej Czohara (przewodniczący), dr Tadeusz Stanisławski (wiceprzewodniczący), dr hab. Andrzej Szymański (sekretarz), dr Piotr Steczkowski (członek), dr Konrad Walczuk (członek).
 

3. WZCz dostrzegło fakt zupełnego pomijania PTPW przez Rząd RP w procesie konsultacji społecznych związanych z coraz liczniej pojawiającymi się w ostatnim czasie inicjatywami legislacyjnymi dotyczącymi problematyki wyznaniowej. W związku z tym podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd PTPW do zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów i innych organów władzy publicznej w sprawie uwzględniania PTPW w konsultacjach społecznych dotyczących legislacji w kwestiach religijno-światopoglądowych. 

 
Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Sromowce Niżne n. Dunajcem – Lublin, 20 marca 2012 r.

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dnia 23 kwietnia 2013 roku

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 23 kwietnia 2013 r. w miejscowości Myczków – Polańczyk (woj. podkarpackie), w przeddzień obrad X Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego zorganizowanego przez Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (PTPW). Obrady WZCz odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 22 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Obradom przewodniczył prof. zw. dr hab. Wacław Uruszczak.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionym przez prezesa - prof. ndzw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego sprawozdaniem z działalności Zarządu PTPW za okres od 8 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2013 r. oraz z przedstawionym przez skarbnika PTPW - dr. Pawła Środę sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Następnie wysłuchało raportu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Towarzystwa w 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Komisji za okres od 8 marca 2012 r. do 23 kwietnia 2013 r., które przedstawił jej przewodniczący - dr. Andrzej Czohara. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego PTPW za 2012 r. Zauważyć przy tym należy, iż w przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna dostrzegła, że źródłem problemów w działalności statutowej PTPW jest nieuiszczanie składek członkowskich przez część członków.

Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednomyślnie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań. Walne Zgromadzenie zatwierdziło także przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2013.

2. WZCz przyjęło informację o ukazaniu się tomu 5/2013 Przeglądu Prawa Wyznaniowego (PPW). Redakcja PPW przypomniała, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma.
 

Dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu PTPW

Myczków – Lublin, 6 maja 2013 r.

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego dnia 14 maja 2014 roku

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 14 maja 2014 r. w Lublinie, w przeddzień obrad XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego zorganizowanego przez Katedrę Prawa Wyznaniowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (PTPW). Obrady WZCz odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 26 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Obradom przewodniczył prof. ndzw. dr hab. Mirosław Sitarz.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:
 

1. WZCz zapoznało się z przedstawionym przez Prezesa - prof. ndzw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego sprawozdaniem z działalności Zarządu PTPW za okres od 24 kwietnia 2013 r. do 14 maja 2014 r. oraz z przedstawionym przez Skarbnika PTPW - dr. Pawła Środę sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Następnie wysłuchało sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Towarzystwa w 2013 r., które przedstawił jej przewodniczący - dr. Andrzej Czohara. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego PTPW za 2013 r. Zauważyć przy tym należy, iż w przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna dostrzegła, że - podobnie jak w latach poprzednich - źródłem trudności w utrzymaniu płynności finansowej Towarzystwa jest niewystarczająca ściągalność składek członkowskich. W związku z tym KR wezwała Zarząd do zintensyfikowania działań mających na celu poprawienie tej sytuacji.
 

2. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednomyślnie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań. Walne Zgromadzenie zatwierdziło także przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2014.
 

3. W związku z przedstawionymi przez Komisję Rewizyjną wnioskami z kontroli finansowej PTPW, Zarząd zdecydował, że w najbliższym czasie skieruje pod adresem członków zalegających z płatnością składek pisemne wezwania do ich uregulowania pod rygorem sankcji przewidzianych w § 15 ust. 1 pkt 3 Statutu PTPW, tj. skreślenia z listy członków z powodu zalegania z płatnością składek za okres dwóch lat.

 
 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu PTPW

Lublin, 20 czerwca 2014 r.

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 2 marca 2015 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 2 marca 2015 r. w Popowie k. Serocka, w pierwszym dniu obrad współorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego (PTPW) ogólnopolskiego sympozjum naukowego pt. Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne. Obrady WZCz odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 20 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Obradom przewodniczył prof. zw. dr hab. Wojciech Góralski.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionym przez Prezesa - prof. ndzw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego sprawozdaniem z działalności Zarządu PTPW za okres od 15 maja 2014 r. do 2 marca 2015 r. oraz z przedstawionym przez Skarbnika PTPW - dr. Pawła Środę sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Następnie wysłuchało sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Towarzystwa w 2014 r., które przedstawił jej przewodniczący - dr. Andrzej Czohara. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego PTPW za 2014 r. Zauważyć przy tym należy, iż w przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działania podjęte przez Zarząd PTPW i mające na celu zdyscyplinowanie członków PTPW zalegających z opłacaniem składek członkowskich.

2. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednomyślnie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań.

3. WZCz zatwierdziło przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2015.

4. WZCz przyjęło informację o ukazaniu się tomu 6/2014 Przeglądu Prawa Wyznaniowego (PPW). Redakcja PPW przypomniała, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma.

 

Informacja Sekretarza PTPW

o zasadach dystrybucji tomu 6 Przeglądu Prawa Wyznaniowego

Osoby zainteresowane Przeglądem Prawa Wyznaniowego uprzejmie informujemy, że aktualne pozostają zasady gospodarowania nakładem periodyku określone uchwałą nr 22/2009 Zarządu PTPW z dnia 19 maja 2009 r. Zgodnie z nią prawo do otrzymania bezpłatnych egzemplarzy tomu posiadają:

a) członek PTPW, który uiścił wymagane składki członkowskie – 1 (jeden) egzemplarz;

b) autor jakiegokolwiek materiału opatrzonego jego nazwiskiem opublikowanego na łamach tomu, bez względu na liczbę zamieszczonych przez niego w tomie materiałów – 1 (jeden) egzemplarz;

c) członek Kolegium Redakcyjnego i Rady Naukowej PPW - 1 (jeden) egzemplarz.

Otrzymanie bezpłatnego egzemplarza tomu z dwóch w/w tytułów uchyla prawo otrzymania go z innych tytułów, tzn. w sytuacji kumulacji tytułów, osoba może otrzymać maksymalnie 2 bezpłatne egzemplarze czasopisma. Działania związane z dystrybucją PPW koordynuje prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (z-ca Redaktora Naczelnego PPW). 

Uprzejmie przypominamy adres i nr rachunku bankowego, na który można uiszczać składki członkowskie: Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego; Al. Racławickie 14 p. 701; 20-950 Lublin;  Bank Zachodni WBK 94 1500 1520 1215 2007 7670 0000 (wysokość składek ustaliła uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 19 maja 2009 r. - roczna składka członkowska dla członków zwyczajnych PTPW wynosi 100 (sto) PLN, a dla członków nadzwyczajnych - 50 (pięćdziesiąt) PLN. Kontakt ze Skarbnikiem PTPW - dr. Pawłem Środą, celem ustalenia wysokości zaległości w płatności składek członkowskich, to: pawelsroda@o2.pl). Członkowie PTPW uprawnieni do otrzymania bezpłatnego egzemplarza PPW proszeni są o zgłaszanie się osobiście po jego odbiór do prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka, bądź do prof. ndzw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego w ChAT w Warszawie, bądź do siedziby Towarzystwa w Lublinie. Osoby, które chciałyby otrzymać egzemplarz drogą pocztową proszone są o opłacenie kosztów przesyłki pocztowej w wysokości 10 (dziesięciu) PLN poprzez dokonanie wpłaty na w/w rachunek bankowy Towarzystwa. Bardzo przepraszamy, ale z uwagi na koszty przesyłki, które w ogólnym budżecie PTPW stanowiłyby znaczący wydatek, Redakcja Przeglądu czy Zarząd PTPW nie są w stanie bezpłatnie wysyłać Członkom Naszego Towarzystwa egzemplarzy każdego tomu. Przeglądy będzie można również odebrać podczas kolejnych sympozjów organizowanych przez lub pod egidą Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Uprzejmie przypominamy także, iż w związku z podpisaną umową licencyjną między Wolters Kluwer Polska a Polskim Towarzystwem Prawa Wyznaniowego, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej bazie „LEX czasopisma on-line” prowadzonej przez to Wydawnictwo.

Osoby zainteresowane zakupem egzemplarzy Przeglądu informujemy, że zarówno ten tom jak i wszystkie poprzednie są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl (pod adresem: http://ksiegarnia.academicon.pl/ )

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu PTPW

Popowo - Lublin, 6 marca 2015 r. 

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 17 maja 2016 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 17 maja 2016 r. w Pokrzywnej k. Jarnołtówka (woj. opolskie), w pierwszym dniu obrad XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych”. Obrady WZCz odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 27 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz 3 gości. Obradom przewodniczył dr hab. Zdzisław Zarzycki.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionymi przez prezesa – prof. zw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego sprawozdaniami z działalności Zarządu PTPW II kadencji: a) za okres od 3 marca 2015 r. do 17 maja 2016 r. oraz b) za okres kadencji 2012-2016, a także z przedstawionym przez skarbnika PTPW dr. Pawła Środę sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Następnie wysłuchało raportu Komisji Rewizyjnej (KR) z przeprowadzonej kontroli działalności Towarzystwa oraz sprawozdania z działalności Komisji za okres kadencji 2012-2016. KR dokonała oceny pracy Zarządu w następujących zakresach: działalność naukowa i organizacyjna, kwestie finansowe, promocja i polityka informacyjna oraz dokumentacja prac Towarzystwa. W każdym z powyższych zakresów działalność Zarządu została oceniona pozytywnie. W zakresie spraw finansowych KR zwróciła uwagę na utrzymujący się problem niskiej ściągalności składek członkowskich i pozytywnie oceniła działania Zarządu mające na celu zdyscyplinowanie członków Towarzystwa zalegających z ich opłacaniem. Podsumowując swoją ocenę pracy Zarządu, Komisja Rewizyjna na podstawie § 23 ust. 4 pkt 4 Statutu PTPW złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi PTPW II kadencji absolutorium.

Po zapoznaniu się z powyższymi WZCz jednomyślnie podjęło uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Udzieliło także absolutorium Zarządowi PTPW II kadencji. WZCz zatwierdziło również przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2016.

 

2. W związku z upływem kadencji organów Towarzystwa, WZCz dokonało wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTPW na lata 2016-2020. Wybory przeprowadzone zostały w sposób tajny.

Do Zarządu PTPW III kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): Brzozowski Wojciech, Krzywkowska Justyna, Mezglewski Artur, Mikuła Maciej, Ordon Marta, Sobczyk Paweł, Stanisz Piotr, Tunia Anna, Walencik Dariusz, Zieliński Tadeusz Jacek. Trzecia kadencja Zarządu rozpocznie się wraz z wygaśnięciem mandatu Zarządu II kadencji, tj. w dniu 22 czerwca 2016 r.

Zarząd III kadencji ukonstytuował się w następującym składzie: prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (prezes); prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Justyna Krzywkowska (skarbnik), dr Wojciech Brzozowski (członek), dr Maciej Mikuła (członek), dr hab. Anna Tunia (członek), prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (członek).

Do Komisji Rewizyjnej PTPW III kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): Bielecki Marek, Chajda Michał, Stanisławski Tadeusz, Steczkowski Piotr, Szymański Andrzej.

Komisja Rewizyjna III kadencji ukonstytuowała się w następującym składzie: prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski (przewodniczący), dr hab. Marek Bielecki (wiceprzewodniczący), dr Michał Chajda (sekretarz), prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski (członek), prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański (członek). Komisja Rewizyjna III kadencji nabędzie swoje uprawnienia wraz z wygaśnięciem mandatu Komisji Rewizyjnej II kadencji, tj. dnia 22 czerwca 2016 r.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Pokrzywna – Lublin, 23 maja 2016 r. 

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 9 maja 2017 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 9 maja 2017 r. w Kęszycy Leśnej, w drugim dniu obrad współorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Prawo wyznaniowe formalne. Obrady WZCz odbyły się zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 29 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Obradom przewodniczył prof. ndzw. dr hab. Józef Koredczuk.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionym przez Prezesa - prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka sprawozdaniem z działalności Zarządu PTPW za okres od 17 maja 2016 r. do 8 maja 2017 r. oraz z przedstawionym przez Skarbnika PTPW – dr Justynę Krzywkowską sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Następnie wysłuchało sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Towarzystwa w 2016 r., które przedstawił jej przewodniczący – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego PTPW za 2016 r. W przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działania podejmowane zarówno przez Zarząd PTPW poprzedniej jak i obecnej kadencji, mające na celu zdyscyplinowanie członków PTPW zalegających z opłacaniem składek członkowskich, i zachęciła do ich kontynuowania.

2. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednomyślnie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań.

3. WZCz zatwierdziło przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2017.

4. WZCz przyjęło informację o ukazaniu się tomu 9/2017 Przeglądu Prawa Wyznaniowego (PPW).

5. WZCz przyjęło informację o powierzeniu organizacji XV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w 2018 r. Wydziałowi Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Koordynatorem organizacji tego wydarzenia jest prof. ndzw. dr hab. Józef Koredczuk. Zgodnie z tradycją, w trakcie XV OSPW przewidywane jest również przyszłoroczne Walne Zgromadzenie Członków PTPW. 
 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu PTPW

Kęszyca Leśna - Lublin, 12 maja 2017 r. 

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbytego w dniu 7 maja 2018 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 7 maja 2018 r. we Wrocławiu, w pierwszym dniu obrad XV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989). Obrady WZCz odbyły się zgodnie z §18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 30 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (w tym 25 członków zwyczajnych z głosem stanowiącym i 5 członków nadzwyczajnych), a także 2 gości. Obradom przewodniczył dr hab. Wojciech Brzozowski z UW.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionym przez Prezesa - prof. ndzw. dr. hab. Pawła Sobczyka sprawozdaniem z działalności Zarządu PTPW za okres od 9 maja 2017 r. do 7 maja 2018 r. oraz z przedstawionym przez Skarbnika PTPW – dr Justynę Krzywkowską sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Następnie wysłuchało sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Towarzystwa w 2017 r., które przedstawił jej przewodniczący – prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego PTPW za 2017 r. W przedstawionym sprawozdaniu Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła owoce działań podejmowanych zarówno przez Zarząd PTPW poprzedniej jak i obecnej kadencji, a mających na celu zdyscyplinowanie członków PTPW zalegających z opłacaniem składek członkowskich.

2. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednomyślnie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań.

3. WZCz zatwierdziło przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2018.

4. WZCz przyjęło informację o ukazaniu się tomu 10/2018 Przeglądu Prawa Wyznaniowego (PPW).

5. WZCz przyjęło informację na temat obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia PTPW (2008-2018). Z tej okazji prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński zgłosił inicjatywę, polegającą na opracowaniu i wydaniu publikacji książkowej składającej się ze zwięzłych prezentacji sylwetek wszystkich członków PTPW, w tym zmarłych i byłych (opłacających składki). Zarząd PTPW, uważając, że będzie to nie tylko prezentacja środowiska PTPW, ale także głos w sprawie stanu nauki prawa wyznaniowego w Polsce, zachęcił wszystkich członków PTPW do włączenia się w tę inicjatywę.

Prezes Zarządu poinformował o rozpoczęciu prac nad utworzeniem serwisu internetowego, dostępnego on-line (także na urządzeniach mobilnych), na którym gromadzone będą źródła prawa, orzecznictwo oraz literatura z zakresu prawa wyznaniowego. W założeniu, będzie on cennym i praktycznym uzupełnieniem strony internetowej PTPW. Ponadto przygotowywana jest nowa witryna internetowa Towarzystwa, przy czym utrzymana zostanie dotychczasowa domena ptpw.pl. Nowa witryna będzie nowocześniejsza i dostosowana do urządzeń mobilnych, ale zachowane zostaną i przeniesione na nią wszystkie dane z dotychczasowej strony internetowej.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu PTPW

Wrocław, 9 maja 2018 r. 

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbytego w dniu 6 maja 2019 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 6 maja 2019 r. w Tumianach, w pierwszym dniu obrad XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Obrady WZCz odbyły się zgodnie z §18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 34 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (w tym 27 członków zwyczajnych z głosem stanowiącym i 7 członków nadzwyczajnych). Obradom przewodniczył prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński z ChAT.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionym przez Prezesa - prof. UO dr. hab. Pawła Sobczyka sprawozdaniem z działalności Zarządu PTPW za okres od 8 maja 2018 r. do 6 maja 2019 r. oraz z przedstawionym przez Skarbnika PTPW – dr Justynę Krzywkowską sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Następnie wysłuchało sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Towarzystwa w 2018 r., które przedstawił jej przewodniczący – prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego PTPW za 2018 r. Zarówno Zarząd jak i Komisja Rewizyjna w swoich sprawozdaniach zwrócili uwagę na spadek ściągalności składek członkowskich w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym.

2. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednomyślnie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań.

3. WZCz zatwierdziło przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2019.

4. WZCz przyjęło informację o ukazaniu się tomu 11/2019 Przeglądu Prawa Wyznaniowego (PPW). Jednocześnie, w związku ze złożeniem rezygnacji przez prof. UKSW dr hab. Jana Krajczyńskiego (redaktora naczelnego PPW), prof. UO dr hab. Pawła Sobczyka (z-cę redaktora naczelnego PPW) oraz dr Martę Ordon (sekretarza redakcji PPW), wyraziło im podziękowanie za wieloletnią pracę redakcyjną. Zarząd PTPW w najbliższym czasie powoła Kolegium Redakcyjne PPW w nowym składzie.

5. WZCz przyjęło informację o zakończeniu prac nad nową stroną internetową Towarzystwa. Nowa strona, dostępna pod znanym dotychczas adresem www.ptpw.pl, jest w pełni dostosowana do urządzeń mobilnych. Zachowane zostały i przeniesione na nią wszystkie dane z poprzedniej strony internetowej.

6. Prezes Zarządu poinformował obecnych na WZCz, że w związku ze spadkiem ściągalności składek członkowskich Zarząd PTPW w najbliższym czasie podejmie uchwały na podstawie §15 ust. 1 pkt 3 Statutu PTPW o skreśleniu z listy członków osób najdłużej zalegających z płatnością składek, pomimo dwukrotnego upomnienia ich w formie pisemnej.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu PTPW

Tumiany - Lublin, 11 maja 2019 r.

 

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbytego w dniu 13 czerwca 2020 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w dniu 13 czerwca 2020 r. w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 (tzw. Pałac Wesslów, obecnie siedziba Prokuratury Regionalnej). Obrady WZCz odbyły się – zgodnie z § 18 ust. 4 pkt 2 Statutu PTPW – w drugim terminie wskazanym w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Wzięło w nich udział 28 członków PTPW (w tym 12 osobiście i 16 w formie zdalnej łącząc się poprzez Google Meet; z czego 27 byli to członkowie zwyczajni z prawem głosu i 1 członek nadzwyczajny). Obradom przewodniczył prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz.

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

 

1. WZCz zapoznało się z przedstawionymi przez Prezesa PTPW – prof. UO dr. hab. Pawła Sobczyka sprawozdaniami z działalności Zarządu PTPW III kadencji: a) za okres od 7 maja 2019 r. do 28 maja 2020 r. oraz b) za okres kadencji 2016-2020, a także z przedstawionym przez skarbnika PTPW dr Justynę Krzywkowską sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Następnie wysłuchało raportu Komisji Rewizyjnej (KR) z przeprowadzonej kontroli działalności Towarzystwa oraz sprawozdania z działalności Komisji za okres kadencji 2016-2020. KR dokonała oceny pracy Zarządu w następujących zakresach: działalność naukowa i organizacyjna, kwestie finansowe, promocja i polityka informacyjna oraz dokumentacja prac Towarzystwa. W każdym z powyższych zakresów działalność Zarządu została oceniona pozytywnie. W zakresie spraw finansowych KR pozytywnie oceniła działania Zarządu mające na celu zdyscyplinowanie członków Towarzystwa zalegających z opłacaniem składek członkowskich. Podsumowując swoją ocenę pracy Zarządu, Komisja Rewizyjna – na podstawie § 23 ust. 4 pkt 4 Statutu PTPW – złożyła wniosek o udzielenie Zarządowi PTPW III kadencji absolutorium.

 

Po zapoznaniu się z powyższymi WZCz jednomyślnie podjęło uchwały o przyjęciu przedstawionych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Udzieliło także absolutorium Zarządowi PTPW III kadencji. WZCz zatwierdziło również przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2020. Osoby obecne na sali obrad głosowały poprzez podniesienie ręki, osoby uczestniczące w formie zdalnej oddawały swój głos z wykorzystaniem aplikacji Mentimeter.

 

2. W związku z upływem kadencji organów Towarzystwa, WZCz dokonało wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej PTPW na lata 2020-2024. Wybory przeprowadzone zostały w sposób tajny. Członkowie biorący udział w WZCz osobiście głosowali z wykorzystaniem kart do głosowania, osoby uczestniczące zdalnie – poprzez aplikację Mentimeter, która również zapewnia tajność głosowania.

 

Do Zarządu PTPW IV kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): Marek Bielecki; Wojciech Brzozowski; Justyna Krzywkowska; Maciej Mikuła; Michał Poniatowski; Piotr Stanisz; Marek Strzała; Anna Tunia; Dariusz Walencik; Tadeusz J. Zieliński.

Czwarta kadencja Zarządu rozpocznie się wraz z wygaśnięciem mandatu Zarządu III kadencji, tj. w dniu 22 czerwca 2020 r.

Zarząd IV kadencji ukonstytuował się w następującym składzie:

 1. Prezes – prof. ASzWoj dr hab. Marek Bielecki;
 2. Wiceprezes – dr hab. Wojciech Brzozowski;
 3. Wiceprezes – prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz;
 4. Wiceprezes – prof. UO dr hab. Dariusz Walencik;
 5. Skarbnik – dr Justyna Krzywkowska;
 6. Sekretarz – dr Michał Poniatowski;
 7. Członek – dr hab. Maciej Mikuła;
 8. Członek – dr Marek Strzała;
 9. Członek – prof. KUL dr hab. Anna Tunia;
 10. Członek – prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

 

Do Komisji Rewizyjnej PTPW IV kadencji wybrani zostali (w porządku alfabetycznym): Michał Hucał; Marcin Olszówka; Mieczysław Różański; Tadeusz Stanisławski; Konrad Walczuk; Zdzisław Zarzycki; Krystyna Ziółkowska.

Komisja Rewizyjna IV kadencji ukonstytuowała się w następującym składzie:

 1. prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski (przewodniczący);
 2. prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański (wiceprzewodniczący);
 3. dr hab. Zdzisław Zarzycki (sekretarz);  
 4. dr Michał Hucał (członek);
 5. dr Marcin Olszówka (członek);
 6. dr Konrad Walczuk (członek);
 7. dr Krystyna Ziółkowska (członek).

Komisja Rewizyjna IV kadencji nabędzie swoje uprawnienia wraz z wygaśnięciem mandatu Komisji Rewizyjnej III kadencji, tj. dnia 22 czerwca 2020 r.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu PTPW III kadencji

 

Warszawa, 13 czerwca 2020 r.

Komunikat z Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbytego w dniu 08 września 2021 r.

Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (WZCz) odbyło się w formie hybrydowej w dniu 08 września 2021 r. w hotelu „Pałac Mała Wieś” (Mała Wieś 40; 05-622 Belsk Duży). W posiedzeniu udział wzięło stacjonarnie lub w formie hybrydowej 30 członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Obradom przewodniczył prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

 

Główne czynności Walnego Zgromadzenia przedstawiały się następująco:

1. WZCz zapoznało się z przedstawionymi przez Prezesa PTPW – prof. ucz. dr. hab. Marka Bieleckiego sprawozdaniem z działalności Zarządu PTPW IV kadencji za okres od 13 czerwca 2020 r. do 8 września 2021 r., a także z przedstawionym przez skarbnika PTPW dr Justynę Krzywkowską sprawozdaniem finansowym PTPW za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Następnie wysłuchało sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności finansowej Towarzystwa w okresie sprawozdawczym, które przedstawił jej przewodniczący – prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski. Komisja Rewizyjna nie stwierdziła uchybień w działalności Towarzystwa i wnioskowała o przyjęcie sprawozdania finansowego PTPW za 2020 r. 

2. Po zapoznaniu się z wynikami kontroli, Walne Zgromadzenie Członków jednomyślnie podjęło uchwały w sprawie przyjęcia przedstawionych sprawozdań.

3. WZCz zatwierdziło przedstawiony przez skarbnika PTPW projekt budżetu Towarzystwa na rok 2021.

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.