POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Zarząd III kadencji 2016-2020

Skład Zarządu III kadencji

Całokształtem działalności Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego kieruje Zarząd. 
W skład Zarządu III kadencji wchodzą:

prezes - prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk

wiceprezesi: - prof. dr hab. Artur Mezglewski

- prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz

- prof. UO dr hab. Dariusz Walencik

sekretarz - dr Marta Ordon

skarbnik - dr hab. Justyna Krzywkowska

członkowie: - dr hab. Wojciech Brzozowski

- dr hab. Maciej Mikuła

- prof. KUL dr hab. Anna Tunia

- prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Uchwała nr 2/2016

Uchwała nr 2/2016

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

z dnia 15 września 2016 roku

w sprawie bezgotówkowego charakteru transakcji dokonywanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

 

Na podstawie § 28 ust. 2 i § 22 pkt 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się, co następuje:

§ 1

Wszelkie transakcje dokonywane przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego mają charakter bezgotówkowy. Formą transferu środków pieniężnych jest przelew bankowy.

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

 

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)

Skarbnik – dr Justyna Krzywkowska (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – dr Wojciech Brzozowski (-)

Członek Zarządu – dr Maciej Mikuła (-)

Członek Zarządu – dr hab. Anna Tunia (-)

Członek Zarządu – prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (-)

Uchwała nr 15/2018

Uchwała nr 15/2018

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie podejmowania przez Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego decyzji w trybie obiegowym

  

Na podstawie § 22 pkt 8 i 9 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego uchwala się, co następuje:

§ 1

1.  Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego może zarządzić podjęcie uchwały w trybie obiegowym, zbierając głosy z wykorzystaniem metod komunikacji elektronicznej.

2.    W razie podjęcia uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 1, Prezes sporządza i podpisuje protokół głosowania.


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą przyjęcia.

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)

Skarbnik – dr Justyna Krzywkowska (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – dr hab. Wojciech Brzozowski (-)

Członek Zarządu – prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (-)

Uchwała 16/2018

Uchwała nr 16/2018

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

z dnia 15 marca 2018 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu obiegu dokumentów finansowych

Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Na podstawie § 22 pkt 4 i § 28 ust. 2 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 395) uchwala się co następuje:

§ 1

Zarząd postanawia wprowadzić z dniem 15 marca 2018 r. Regulamin obiegu dokumentów finansowych Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Prezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (-)

Wiceprezes Zarządu – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (-)

Skarbnik – dr Justyna Krzywkowska (-)

Sekretarz – dr Marta Ordon (-)

Członek Zarządu – dr hab. Wojciech Brzozowski (-)

Członek Zarządu – prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (-) 

Załącznik

do Uchwały Nr 16/2018

Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

z dnia 15 marca 2018 r.

  

Regulamin obiegu dokumentów finansowych

Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 395).

2. Statut Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

3. Uchwała nr 2/2016 Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji z dnia 15 września 2016 roku w sprawie bezgotówkowego charakteru transakcji dokonywanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

 

§ 1

Realizacja zadań statutowych oraz innych, wynikających z przepisów prawa, powinna być wykonywana zgodnie z posiadanymi środkami na dany rok budżetowy.

 

§ 2

Wszelkie transakcje dokonywane przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego mają charakter bezgotówkowy.

 

§ 3

Faktury i rachunki płatne przelewem ujmowane są w księdze, zwanej dziennikiem tabelarycznym, prowadzonej przez skarbnika PTPW.

 

§ 4

Faktura (rachunek) stanowi dowód księgowy i jest podstawą do wypłaty lub zapłaty przelewem, jeżeli została najpierw poddana kontroli merytorycznej przez prezesa lub jednego z wiceprezesów PTPW, a następnie przesłana drogą mailową /przekazana osobiście do skarbnika wraz z adnotacją „polecam zapłacić przelewem”.  

 

§ 5

Wszystkie faktury (rachunki) lub inne dokumenty spełniające wymogi dokumentu księgowego należy przedkładać/wysyłać do skarbnika nie później niż na 3 dni przed terminem zapłaty. Przedłożone dokumenty po wymagalnym terminie zapłaty będą przyjmowane tylko z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia.

 

§ 6

Prezes oraz skarbnik posiadają nadany przez bank kod PIN oraz hasło umożliwiające dokonywanie operacji bankowych.

§ 7

Błędy w dokumentach wewnętrznych mogą być poprawiane wyłącznie przez skreślenie niewłaściwego zapisu w ten sposób, aby można było odczytać pierwotny zapis. Poprawka na dokumencie winna być zaopatrzona w podpis osoby wystawiającej dokument.

 

§ 8

Wszelkie zmiany w Regulaminie obiegu dokumentów finansowych wymagają formy pisemnej i stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 9

Regulamin obiegu dokumentów finansowych wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 17 maja 2016 r. do 8 maja 2017 r.


Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) III kadencji (lata 2016-2020) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 17 maja 2016 r. do 8 maja 2017 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

1. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 17 maja 2016 r. w Pokrzywnej, a 3. posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 8 maja 2017 r. w Kęszycy Leśnej, w pierwszym dniu XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Prawo wyznaniowe formalne”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Katedrę Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego. Sprawozdanie zostało przyjęte w trakcie tegoż posiedzenia Zarządu w drodze uchwały.

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd III kadencji posiadał 10-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 17 maja 2016 r., tj.: prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (prezes), prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Justyna Krzywkowska (skarbnik) oraz członkowie: dr hab. Wojciech Brzozowski, dr Maciej Mikuła, dr hab. Anna Tunia i prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

3. Odbyte posiedzenia Zarządu i dokumentacja PTPW

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 3 posiedzenia, w dniach: 17 maja 2016 r. (1. posiedzenie) w Pokrzywnej, 15 września 2016 r. (2. posiedzenie) w Dwikozach k. Sandomierza oraz 8 maja 2017 r. (3. posiedzenie) w Kęszycy Leśnej, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 6 osób jako członków zwyczajnych i 4 członków nadzwyczajnych, 1 osoba zmieniła charakter członkostwa (z członka nadzwyczajnego na zwyczajnego), a 1 osoba zrezygnowała z członkostwa. Dnia 8 maja 2017 r. członkami Towarzystwa są 104 osoby, w tym jest 93 członków zwyczajnych i 11 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 15 profesorów tytularnych;

2) 38 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 27 profesorów nadzwyczajnych);

3) 41 doktorów;

4) 10 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 53/51. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, ostatnia w tomie 9 z 2017 r.

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. W tym miejscu należy odnotować znaczącą poprawę ściągalności składek. Zawdzięczamy to działaniom, które z upoważnienia Zarządu jeszcze poprzedniej kadencji przeprowadził prof. dr hab. Artur Mezglewski oraz aktywności skarbnika obecnej kadencji – dr Justyny Krzywkowskiej.

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W okresie sprawozdawczym odbyła się w dniach 15-16 września 2016 r. konferencja naukowa pt. „Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym” w Dwikozach k. Sandomierza, zorganizowana przez Katedrę Prawa Publicznego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli oraz PTPW. Koordynatorem konferencji był dr hab. Marek Bielecki. Obecnie (8-10 maja 2017 r.) odbywa się XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Prawo wyznaniowe formalne”, zorganizowane przez Katedrę Prawa Administracyjnego i Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz PTPW. Koordynatorem sympozjum jest prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski.

6.2. W zakresie spraw periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) należy przedstawić następujące informacje.

W maju 2016 r. nastąpiła publikacja tomu 8/2016 „Przeglądu”, zaś w ostatnich dniach ukazał się tom 9/2017. Na podstawie umowy o kolportaż, zawartej w 2013 r. pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW, wszystkie tomy czasopisma są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl. Ponadto na podstawie zawartej w 2010 r. umowy licencyjnej z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej bazie „LEX czasopisma on-line” prowadzonej przez to Wydawnictwo. Ponadto Kolegium Redakcyjne wywiązuje się z obowiązku przewidzianego ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. Nr 152, poz. 722 z późn. zm.) i regularnie przesyła egzemplarze „Przeglądu” uprawnionym bibliotekom.

Należy zaznaczyć, iż nasz periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2013 r. uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych. Zgodnie z komunikatem MNiSW z 9 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych za publikację w tym czasopiśmie przyznano 8 pkt. Czasopismo przeszło również pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List 2015, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 44,4 pkt. (powiadomienie o wyniku ewaluacji otrzymane od Index Copernicus w listopadzie 2016 r.). Ponadto, do systemu POL-index zostały wprowadzone pełne rekordy bibliograficzne wszystkich opublikowanych w „Przeglądzie” artykułów. Na podstawie danych wprowadzonych do tej Polskiej Bazy Cytowań POL-index, przy kolejnej ocenie czasopism dokonywanej przez MNiSW w 2017 r., planowane jest wyliczanie Polskiego Współczynnika Wpływu, który będzie pierwszym polskim indeksem cytowań pozwalającym mierzyć siłę oddziaływania poszczególnych tytułów.

Z członkostwa w kolegium redakcyjnym „Przeglądu” zrezygnował dr Andrzej Czohara, który był odpowiedzialny za dział „Prawodawstwo”. Redakcja PPW i Zarząd PTPW składa serdeczne podziękowanie Panu Doktorowi za jego kilkuletnie zaangażowanie w redagowanie pisma. Jednocześnie Zarząd PTPW powołał do kolegium redakcyjnego dr Konrada Walczuka.

6.3. Trwają przygotowania Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Studentów z Prawa Wyznaniowego. Ze względów niezależnych od PTPW (zmiany w administracji publicznej oraz decyzja MSWiA), Konkurs odbędzie się w listopadzie 2017 r., a nie jak pierwotnie planowano w 2016 r.

6.4. Ze względu na zmiany w zakresie finansowania nauki, Zarząd PTPW podjął uchwałę w sprawie powołania zespołu odpowiedzialnego za występowanie w imieniu PTPW o środki na finansowanie badań (granty). Koordynatorem zespołu jest dr Marta Osuchowska.

6.5. Trwają prace nad wyborem haseł i zasad ich opracowania do tomu Wielkiej Encyklopedii Prawa poświęconemu prawu wyznaniowemu. Już wkrótce komitet redakcyjny zwróci się do członków PTPW z prośbą o naukowe opracowanie haseł encyklopedycznych.

6.6. Zarząd podjął działania w zakresie współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami dotyczącej realizacji jego statutowych zadań, m.in. w zakresie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową z prawa wyznaniowego oraz pozyskania środków na publikacje poświęcone sprawom wyznaniowym. Koordynatorem tych działań jest dr Maciej Mikuła.

6.7. PTPW było reprezentowane podczas II Kongresu Towarzystw Naukowych zorganizowanego przez Radę Towarzystw Naukowych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk i Towarzystwo Naukowe Płockie. Tematem Kongresu była działalność czasopiśmiennicza polskich towarzystw naukowych, a jego pokłosiem będzie publikacja przedstawiająca dorobek poszczególnych czasopism tych organizacji. PTPW reprezentował redaktor naczelny „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” prof. ndzw. dr hab. Jan Krajczyński, który wygłosił referat prezentujący dorobek periodyku naukowego Towarzystwa.

6.8. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest nadal członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.

7. Współpraca z organami administracji publicznej

Kontynuowana jest współpraca z urzędem ministra właściwego do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych.

8. Wizerunek publiczny PTPW

Towarzystwo szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez własne czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółowych danych witrynę internetową www.ptpw.pl.

9. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Członkowie Komisji są stale zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu i posiadają łatwy dostęp do całej dokumentacji Towarzystwa.

10. Podziękowanie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie zaangażowanie w działalność naszego stowarzyszenia.

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 9 maja 2017 r. do 7 maja 2018 r.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) III kadencji (lata 2016-2020) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 9 maja 2017 r. do 7 maja 2018 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

 

1. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 9 maja 2017 r. w Kęszycy Leśnej, a 6. posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 7 maja 2018 r. we Wrocławiu, w pierwszym dniu obrad XV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989)”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Sprawozdanie zostało przyjęte w trakcie tegoż posiedzenia Zarządu w drodze uchwały.

 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd III kadencji posiadał 10-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 17 maja 2016 r., tj.: prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk (prezes), prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Justyna Krzywkowska (skarbnik) oraz członkowie: dr hab. Wojciech Brzozowski, dr Maciej Mikuła, prof. ndzw. dr hab. Anna Tunia i prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

 

3. Odbyte posiedzenia Zarządu i dokumentacja PTPW

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 3 posiedzenia, w dniach: 13 września 2017 r. (4. posiedzenie) w Sromowcach, 15 marca 2018 r. (5. posiedzenie) w Warszawie oraz 7 maja 2018 r. (6. posiedzenie) we Wrocławiu, w miejscu Walnego Zgromadzenia Członków PTPW.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

 

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 1 osobę jako członka zwyczajnego i 1 osobę jako członka nadzwyczajnego, a 1 osoba zmarła. Dnia 7 maja 2018 r. członkami Towarzystwa jest 105 osób, w tym jest 93 członków zwyczajnych i 12 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 16 profesorów tytularnych;

2) 37 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 29 profesorów nadzwyczajnych);

3) 41 doktorów;

4) 11 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nie posiadających takich kwalifikacji jest 53/52. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, ostatnia w tomie 10 z 2018 r.

 

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. Z dniem 15 marca 2018 r. wprowadzony został Regulamin obiegu dokumentów finansowych Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, formalizujący obieg dokumentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 395) oraz stosownie do uchwały Zarządu PTPW nr 2/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie bezgotówkowego charakteru transakcji dokonywanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej PTPW. W tym punkcie odnotować należy działania mające na celu poprawę ściągalności składek, które z upoważnienia Zarządu prowadzi prof. dr hab. Artur Mezglewski oraz aktywność w tym zakresie skarbnika obecnej kadencji – dr Justyny Krzywkowskiej.

 

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W okresie sprawozdawczym odbyły się cztery wydarzenia naukowe z udziałem PTPW. W dniach 11-13 września 2017 r. w Bańskiej Bystrzycy – Badinie na Słowacji konferencja naukowa pt. „Status osoby duchownej we współczesnym państwie”, której współorganizatorem obok PTPW był Instytut Teologiczny im. św. Franciszka Ksawerego w Badinie. Koordynatorem konferencji był prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski. W dniu 15 marca 2018 r. w Warszawie ogólnopolskie sympozjum naukowe pt. „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych”, którego organizatorem były: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Polska Rada Ekumeniczna oraz PTPW. Koordynatorami organizacji tego sympozjum byli: prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński i dr Michał Hucał. Obecnie (7-9 maja 2018 r.) odbywa się XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989)”, organizowane przez Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz PTPW. Jego koordynatorem jest prof. ndzw. dr hab. Józef Koredczuk. Ponadto w okresie sprawozdawczym Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego na wniosek organizatorów objęło patronatem honorowym ogólnopolską konferencję naukową pt. „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne”. Konferencja ta, zorganizowana przez Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej i Parafię Ewangelicką w Krakowie, odbyła się w dniu 9 października 2017 r. w Krakowie, w ramach obchodów 500-lecia Reformacji.

6.2. W zakresie spraw periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) należy przedstawić następujące informacje.

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja tomu 10/2018 „Przeglądu”, obejmującego m.in. materiały z XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego zorganizowanego w roku ubiegłym w Zielonej Górze. Na podstawie umowy o kolportaż, zawartej w 2013 r. pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW, wszystkie tomy czasopisma są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl. Ponadto na podstawie zawartej w 2010 r. umowy licencji wyłącznej z Wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, wersje elektroniczne wszystkich tekstów publikowanych na łamach czasopisma są dostępne w internetowej Czytelni Czasopism Prawniczych on-line, prowadzonej przez to Wydawnictwo. Ponadto Kolegium Redakcyjne wywiązuje się z obowiązku przewidzianego ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 545) i regularnie przesyła egzemplarze „Przeglądu” uprawnionym bibliotekom.

Należy zaznaczyć, iż nasz periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2013 r. uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych. Zgodnie z ostatnim w tej sprawie komunikatem MNiSW z dnia 9 grudnia 2016 r. za publikację w tym czasopiśmie przyznano 8 pkt. Kolegium Redakcyjne monitoruje na bieżąco prace MNiSW związane z utworzeniem w przyszłości nowego wykazu czasopism naukowych. Czasopismo przeszło również pozytywnie proces ewaluacji IC Journals Master List 2016, której wynikiem jest przyznanie wskaźnika ICV (Index Copernicus Value) w wysokości 20,22 pkt. (powiadomienie o wyniku ewaluacji otrzymane od Index Copernicus w listopadzie 2017 r.).

6.3. W dniu 1 grudnia 2017 r. odbył się I Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Studentów z Prawa Wyznaniowego, zorganizowany przez PTPW oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Jego tematem przewodnim były Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego. Udział w nim wzięli reprezentanci: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W komisji konkursowej oprócz pracowników UO zasiadały trzy osoby powołane przez Zarząd PTPW uchwałą nr 12/2017 z dnia 13 września 2017 r. – dr Justyna Krzywkowska, dr Marek Strzała i dr Michał Zawiślak. Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy miał formę pisemną, drugi – do którego zostało zakwalifikowanych siedem osób z najlepszymi wynikami w pierwszym etapie – formę ustną. Zestawy pytań były losowane przez uczestników. Wyniki uzyskane w pierwszym i drugim etapie Konkursu były sumowane. I miejsce w Konkursie zajęli ex aequo: pani Dominika Flis z KUL i pan Dariusz Piotrowski z UJ. III miejsce (jury zdecydowało o nieprzyznawaniu II nagrody) zajęła pani Katarzyna Machowska z KUL. Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe (tablet, smartfony). Kolejna edycja Konkursu zaplanowana została na dzień 7 grudnia 2018 r.

6.4. Trwają przygotowania do organizacji I Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu prawa wyznaniowego. Koordynację działań w tym zakresie Zarząd powierzył prof. ndzw. dr. hab. Mieczysławowi Różańskiemu z UWM.

6.5. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest nadal członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.

 

7. Współpraca z organami administracji publicznej

Podjęta została próba nawiązania współpracy z nowym kierownictwem urzędu ministra właściwego do spraw wyznań religijnych. W tym celu zaplanowano spotkanie przedstawicieli PTPW z Dyrektorem Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA.

 

8. Wizerunek publiczny PTPW

8.1. Towarzystwo szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez własne czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez na bieżąco aktualizowaną i zawierającą wiele szczegółowych danych witrynę internetową www.ptpw.pl. Aktualnie trwają przygotowania do uruchomienia nowej strony internetowej Towarzystwa, która będzie nowocześniejsza i dostosowana do urządzeń mobilnych. Zachowana zostanie dotychczasowa domena ptpw.pl. Na nową stronę przeniesione zostaną także wszystkie dane z dotychczasowej strony.

8.2. PTPW wywiązało się z obowiązku przekazania danych statystycznych i przesłało do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie ze swej działalności za 2017 r. Obowiązek sprawozdawczy wynikał z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1068, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017 (Dz.U. z 2016 r., poz. 1426, z późn. zm.).

 

9. Jubileusz 10-lecia Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

9.1. W związku z jubileuszem 10-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (2008-2018), Zarząd PTPW zachęca Członków Towarzystwa do zgłaszania inicjatyw mających na celu uczczenie tego skromnego wydarzenia.

9.2. Prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński zaproponował opracowanie i wydanie publikacji książkowej składającej się ze zwięzłych prezentacji sylwetek wszystkich członków PTPW, zmarłych członków oraz byłych członków (opłacających składki). Zarząd PTPW, uważając że będzie to nietypowa, ale twórcza i wartościowa prezentacja naszego środowiska, a pośrednio także – w jakimś stopniu – głos w sprawie stanu nauki prawa wyznaniowego w Polsce, zachęca wszystkich Członków PTPW do włączenia się w tę inicjatywę.

9.3. Rozpoczęły się prace nad stworzeniem serwisu internetowego, dostępnego on-line (także na urządzeniach mobilnych), na którym gromadzone będą źródła prawa, orzecznictwo oraz literatura z zakresu prawa wyznaniowego. W założeniu, będzie on cennym, praktycznym uzupełnieniem dotychczasowej strony internetowej Towarzystwa.

 

10. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Członkowie Komisji są stale zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu i posiadają łatwy dostęp do całej dokumentacji Towarzystwa.

 

11. Podziękowanie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie zaangażowanie w działalność naszego stowarzyszenia.

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 8 maja 2018 r. do 6 maja 2019 r.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) III kadencji (lata 2016-2020) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 8 maja 2018 r. do 6 maja 2019 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

 

1. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 7 maja 2018 r. we Wrocławiu, a 7. posiedzeniem Zarządu rozpoczętym dnia 6 maja 2019 r. w Olsztynie, w pierwszym dniu obrad XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Sprawozdanie zostało przyjęte w trakcie tegoż posiedzenia Zarządu w drodze uchwały.

 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd III kadencji posiadał 10-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 17 maja 2016 r., tj.: prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk (prezes), prof. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. UO dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Justyna Krzywkowska (skarbnik) oraz członkowie: dr hab. Wojciech Brzozowski, dr hab. Maciej Mikuła, prof. KUL dr hab. Anna Tunia i prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

 

3. Odbyte posiedzenia Zarządu i dokumentacja PTPW

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 2 posiedzenia: 6. posiedzenie III kadencji (trwające w dniach: 7-9 maja 2018 r. we Wrocławiu) oraz 7. posiedzenie III kadencji (rozpoczęte 6 maja 2019 r. w Olsztynie).

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja bieżącej działalności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

 

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 3 osoby jako członków nadzwyczajnych a 1 osoba zmieniła charakter członkostwa (z członka nadzwyczajnego na zwyczajnego). Dnia 6 maja 2019 r. członkami Towarzystwa jest 108 osób, w tym jest 94 członków zwyczajnych i 14 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 15 profesorów tytularnych;

2) 40 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego (w tym 27 profesorów uczelnianych);

3) 40 doktorów;

4) 13 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nieposiadających takich kwalifikacji jest 55/53. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, ostatnia w tomie 11 z 2019 r.

 

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. Rozliczenia finansowe dokonywane są bezgotówkowo i zgodnie z Regulaminem obiegu dokumentów finansowych Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego wprowadzonym uchwałą Zarządu PTPW nr 16/2018 z dnia 15 marca 2018 r. W tym miejscu Zarząd z niepokojem odnotowuje spadek ściągalności składek członkowskich w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym.

 

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W okresie sprawozdawczym PTPW było organizatorem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współdziałanie związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego”, która odbyła się w dniach 25-26 września 2018 r. w Kokoszycach koło Wodzisławia Śląskiego. Obecnie (6-8 maja 2019 r.) odbywa się XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?”, organizowane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i PTPW. Jego koordynatorami są prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański, dr Justyna Krzywkowska i dr Marek Paszkowski.

6.2. W zakresie spraw periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) należy przedstawić następujące informacje.

W dniu dzisiejszym nastąpiła publikacja tomu 11/2019 „Przeglądu”, obejmującego m.in. materiały z XV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego zorganizowanego w roku ubiegłym we Wrocławiu. Na podstawie umowy o kolportaż, zawartej w 2013 r. pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW, wszystkie tomy czasopisma w wersji drukowanej są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl. Wersje elektroniczne wszystkich tekstów dostępne są w internetowej Czytelni Czasopism Prawniczych on-line, prowadzonej przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska (umowa licencyjna zawarta w 2010 r.). Ponadto Kolegium Redakcyjne wywiązuje się z obowiązku przewidzianego ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 545) i regularnie przesyła egzemplarze „Przeglądu” uprawnionym bibliotekom.

Należy zaznaczyć, iż nasz periodyk uzyskał pozytywną ocenę Zespołu doradczego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i został zakwalifikowany do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Tym samym „Przegląd” znajdzie się w przygotowywanym „Wykazie czasopism naukowych”. Środki z programu WCN zostaną wykorzystane w latach 2019-2020 na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście PPW w międzynarodowy obieg naukowy. Już teraz Kolegium Redakcyjne podejmuje starania aby periodyk został zindeksowany w uznanych bazach czasopism. Obecnie znajduje się w następujących: PBN/POL-index, System Informacji Prawnej LEX, ARIANTA, WorldCat oraz Index Copernicus Journals Master List, w której to w procesie ewaluacji w 2018 r. uzyskał 23,55 pkt. oraz został już zgłoszony do ewaluacji za 2019 r. Redakcja zamierza kontynuować działania zmierzające do aplikowania w przyszłości do najbardziej prestiżowych baz Scopus i Web of Science.

W związku z rezygnacją złożoną przez prof. UKSW dr hab. Jana Krajczyńskiego (redaktora naczelnego) oraz prof. UO dr hab. Pawła Sobczyka (z-cę redaktora naczelnego), Zarząd w najbliższym czasie powoła Kolegium Redakcyjne PPW w nowym składzie.

6.3. Trwają prace redakcyjne nad jubileuszową publikacją książkową zawierającą prezentacje sylwetek członków PTPW. Inicjatywa zaproponowana w roku ubiegłym przez prof. dr hab. Tadeusza J. Zielińskiego jest jedną z form prezentacji naszego środowiska, a także istotnym głosem w sprawie stanu nauki prawa wyznaniowego w Polsce. Ponadto w okresie objętym sprawozdaniem ukazały się drukiem materiały z trzech konferencji organizowanych przez PTPW. Praca zbiorowa pod redakcją prof. ASzWoj dr. hab. Marka Bieleckiego pt. Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018, obejmująca materiały z konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej w dniach 15-16 września 2016 r. w Dwikozach. Następnie w t. 21/2018 Studiów z Prawa Wyznaniowego opublikowane zostały materiały z międzynarodowej konferencji pt. Status osoby duchownej we współczesnym państwie, zorganizowanej w dniach 11-13 września 2017 r. w Badinie koło Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), której koordynatorem był prof. URz dr hab. Piotr Steczkowski. Zaś w ostatnich dniach ukazała się praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Tadeusza J. Zielińskiego i dr. Michała Hucała pt. Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2019, publikująca materiały z konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej w dniu 15 marca 2018 r. w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

6.4. W dniu 7 grudnia 2018 r. odbył się w Opolu II Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego, zorganizowany przez PTPW oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Jego temat przewodni brzmiał Konkordat Polski 1993/1998. Udział w nim wzięli reprezentanci: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W komisji konkursowej oprócz pracowników UO zasiadały trzy osoby powołane przez Zarząd PTPW uchwałą nr 12/2017 z dnia 13 września 2017 r. – dr Justyna Krzywkowska, dr Marek Strzała i dr Michał Zawiślak. Konkurs składał się z dwóch etapów. Etap pierwszy miał formę pisemną, drugi – do którego zostało zakwalifikowanych siedem osób z najlepszymi wynikami w pierwszym etapie – formę ustną. Zestawy pytań były losowane przez uczestników. Wyniki uzyskane w pierwszym i drugim etapie Konkursu były sumowane. I miejsce w Konkursie zajęła pani Emilia Gągol z KUL, II miejsce – Igor Medela z UJ, a III miejsce – Magdalena Tomaszewska z UWM. Kolejna edycja Konkursu zaplanowana została na dzień 6 grudnia 2019 r.

6.5. Trwają przygotowania do organizacji I Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu prawa wyznaniowego.

6.6. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest nadal członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.

 

7. Współpraca z organami administracji publicznej

Podjęta została próba nawiązania współpracy z nowym kierownictwem urzędu ministra właściwego do spraw wyznań religijnych. Planowane jest spotkanie przedstawicieli PTPW z Dyrektorem Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MSWiA.

 

8. Wizerunek publiczny PTPW

8.1. Towarzystwo szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez własne czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, oraz poprzez stronę internetową www.ptpw.pl. Uruchomiona została nowa wersja strony, dostosowana do urządzeń mobilnych.. Zostały przeniesione na nią dane z poprzedniej strony. Ponadto kontynuowane są prace nad stworzeniem serwisu internetowego, dostępnego on-line (także na urządzeniach mobilnych), na którym gromadzone będą źródła prawa, orzecznictwo oraz literatura z zakresu prawa wyznaniowego. W założeniu, będzie on cennym, praktycznym uzupełnieniem dotychczasowej strony internetowej Towarzystwa.

8.2. PTPW wywiązało się w 2018 r. z obowiązku przekazania danych statystycznych i przesłało do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie ze swej działalności. Obowiązek sprawozdawczy wynikał z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 997 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz.U. z 2017 r., poz. 2471 z późn. zm.).

8.3. PTPW wywiązało się z obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 r., poz. 723 z późn. zm.) i przesłało do Urzędu Miasta Lublin wszystkie wymagane informacje.

 

9. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Członkowie Komisji są stale zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu i posiadają łatwy dostęp do całej dokumentacji Towarzystwa.

 

10. Podziękowanie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie zaangażowanie w działalność naszego stowarzyszenia.

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 7 maja 2019 r. do 28 maja 2020 r.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) III kadencji (lata 2016-2020) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 7 maja 2019 r. do 28 maja 2020 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

 

1. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 6 maja 2019 r. w Tumianach, a 9. posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 28 maja 2020 r. w formie zdalnej. Sprawozdanie zostało przyjęte w trakcie tegoż posiedzenia Zarządu w drodze uchwały.

 

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd III kadencji posiadał 10-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 17 maja 2016 r., tj.: prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk (prezes), prof. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. UO dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Justyna Krzywkowska (skarbnik) oraz członkowie: dr hab. Wojciech Brzozowski, dr hab. Maciej Mikuła, prof. KUL dr hab. Anna Tunia i prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

 

3. Odbyte posiedzenia Zarządu i dokumentacja PTPW

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 3 posiedzenia: 7. posiedzenie III kadencji (trwające w dniach: 6-7 maja 2019 r. w Olsztynie i Tumianach), 8. posiedzenie III kadencji (odbyte zdalnie 22 maja 2020 r.) i 9. posiedzenie III kadencji (odbyte zdalnie 28 maja 2020 r.).

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja bieżącej działalności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW w Lublinie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

 

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 2 osoby jako członków nadzwyczajnych, jako członków zwyczajnych, 2 osoby zmieniły charakter członkostwa (z członka nadzwyczajnego na zwyczajnego), 1 zrezygnowała (z końcem 2019 r.), a 5 zostało skreślonych z powodu zalegania z płatnością składek członkowskich. Na dzień 28 maja 2020 r. członkami Towarzystwa jest 106 osób, w tym jest 92 członków zwyczajnych i 14 członków nadzwyczajnych. Pośród członków PTPW jest obecnie:

1) 16 profesorów tytularnych;

2) 36 doktorów habilitowanych bez tytułu naukowego;

3) 41 doktorów;

4) 13 magistrów.

Oznacza to, że proporcja między liczbą członków posiadających status samodzielnych pracowników nauki a liczbą członków nieposiadających takich kwalifikacji jest 52/54. Pełna lista członków Towarzystwa publikowana jest na łamach każdego tomu „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”.

 

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. Rozliczenia finansowe dokonywane są bezgotówkowo i zgodnie z Regulaminem obiegu dokumentów finansowych Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego wprowadzonym uchwałą Zarządu PTPW nr 16/2018 z dnia 15 marca 2018 r. W tym miejscu Zarząd z satysfakcją odnotowuje, że – w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym – powstrzymany został spadek ściągalności składek członkowskich, co niewątpliwie jest efektem polityki informacyjnej prowadzonej przez Zarząd wśród Członków i wyciągania konsekwencji wobec osób nieregulujących swoich zobowiązań członkowskich.

 

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W okresie sprawozdawczym PTPW było współorganizatorem XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?”, zorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i PTPW. Jego koordynatorami byli prof. UWM dr hab. Mieczysław Różański, dr Justyna Krzywkowska i dr Marek Paszkowski. Ponadto w dniach 18-20 września 2019 r. PTPW współorganizowało ogólnopolską konferencję naukową pt. „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnianie”. Wspólnie z PTPW w jej organizację zaangażowane były: Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz Chełmskie Towarzystwo Naukowe.

6.2. W zakresie spraw periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) należy przedstawić następujące informacje.

W dniu 15 maja 2020 r. Zarząd podjął uchwałę o powołaniu nowego Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego” w następującym składzie: prof. ASzWoj dr hab. Marek Bielecki, dr hab. Wojciech Brzozowski, dr Michał Hucał, mgr Igor Kilanowski, dr Marta Osuchowska, prof. UR dr hab. Piotr Steczkowski, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński. Na stanowisko Redaktora Naczelnego PPW Zarząd powołał prof. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego, na z-cę Redaktora Naczelnego – prof. UR dr. hab. Piotra Steczkowskiego, na Sekretarza naukowego – dr Martę Osuchowską. Nowe Kolegium przygotowuje już tom 12/2020, którego publikacja przewidywana jest na lipiec 2020 r.

Uchwałą z 28 maja 2020 r. poszerzony został skład Rady Naukowej PPW. Aktualnie tworzą ją następujące osoby: prof. Libero Gerosa (Université de la Suisse Italienne, Lugano); prof. dr hab. Wojciech Góralski (UKSW); dr. hab. prof. UKSW Jan Krajczyński; prof. dr hab. Krzysztof Krasowski (UAM); prof. dr hab. Józef Krukowski (PAN o/Lublin); prof. dr hab. Henryk Misztal (KUL); prof. Philippe Nelidoff (Université Toulouse Capitole); dr doc. lic. Damián Němec (Palacký University in Olomouc); dr hab. Janusz Osuchowski (UW); prof. dr hab. Michał Pietrzak (UW); dr. hab. prof. UO Paweł Sobczyk; dr. hab. prof. KUL Piotr Stanisz; prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler (UWM); prof. dr hab. Wacław Uruszczak (UJ); dr. hab. prof. UO Dariusz Walencik; prof. dr hab. Wiktor Wysoczański (ChAT).

W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2019 r. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” otrzymał 40 pkt. W latach 2019-2020 periodyk jest beneficjentem programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, z którego środki zostaną wykorzystane na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście PPW w międzynarodowy obieg naukowy oraz aplikację do baz Scopus i Web of Science. Dzięki wsparciu z programu WCN przygotowano i wdrożono nową stronę internetową czasopisma; zaimplementowano na potrzeby PPW internetowy system obsługi procesu wydawniczego Open Journal Systems; zakupiono program antyplagiatowy i cyfrowe identyfikatory DOI (digital object identifier); zaś w ramach upowszechniania rozesłano archiwalne numery PPW do bibliotek naukowych w Polsce oraz zaprojektowano i wykonano roll-up.

Na podstawie umowy o kolportaż, zawartej w 2013 r. pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW, wszystkie tomy czasopisma w wersji drukowanej są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl. Wersje elektroniczne tekstów z tomów 1-10 dostępne są w internetowej „Czytelni Czasopism on-line”, prowadzonej przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, zaś tom 11 zamieszczony został w otwartym dostępie na nowej witrynie internetowej czasopisma: http://przeglad.ptpw.pl/. Od tomu 11 tekstom publikowanym na łamach PPW zaczęto nadawać cyfrowe numery DOI.

6.3. Trwają prace redakcyjne nad jubileuszową publikacją książkową zawierającą prezentacje sylwetek członków PTPW. Inicjatywa zaproponowana przez prof. dr hab. Tadeusza J. Zielińskiego jest jedną z form prezentacji naszego środowiska, a także istotnym głosem w sprawie stanu nauki prawa wyznaniowego w Polsce. Ponadto zainicjowana została publikacja Księgi Jubileuszowej dla prof. Artura Mezglewskiego. Do jej współtworzenia zaproszeni zostali przyjaciele i współpracownicy Profesora, publikujący na wszystkich polach badań naukowych związanych z prawem wyznaniowym. Termin nadsyłania do niej tekstów upływa 15 czerwca br. Redaktorami naukowymi Księgi są: prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk i prof. UR dr. hab. Piotr Steczkowski. Wydanie Księgi planowane jest na wrzesień 2020 r.

6.4. W dniu 6 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Opolskim w Opolu odbył się III Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. Temat przewodni tej edycji Konkursu brzmiał „Finansowanie związków wyznaniowych”. Udział w nim wzięli przedstawiciele Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Wydziału Prawa i Administracji, a także Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Opolskiego. I miejsce zajął Daniel Brodowski (UJ), II miejsce – Igor Mędela (UJ), III miejsce – Dominik Karasiewicz (UKSW WPK).

6.5. Trwają przygotowania do organizacji I Ogólnopolskiego Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu prawa wyznaniowego.

6.6. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest nadal członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.

 

7. Wizerunek publiczny PTPW

7.1. Towarzystwo szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez własne czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, w którego każdym tomie zamieszczana jest kronika działalności PTPW, a także poprzez stronę internetową www.ptpw.pl. W roku 2019 uruchomiona została nowa wersja tej strony, dostosowana do urządzeń mobilnych.. Kontynuowane są prace nad stworzeniem serwisu internetowego, dostępnego on-line (także na urządzeniach mobilnych), na którym gromadzone będą źródła prawa, orzecznictwo oraz literatura z zakresu prawa wyznaniowego. W założeniu, będzie on praktycznym uzupełnieniem dotychczasowej strony internetowej Towarzystwa.

7.2. PTPW wywiązało się w 2019 r. z obowiązku przekazania danych statystycznych i przesłało do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie ze swej działalności.

 

8. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Członkowie Komisji są stale zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu i posiadają łatwy dostęp do całej dokumentacji Towarzystwa.

 

9. Podziękowanie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie zaangażowanie w działalność naszego stowarzyszenia.

 

Sprawozdanie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za lata 2016-2020

Sprawozdanie obejmuje cały okres III kadencji władz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) za lata 2016-2020 i zawiera podstawowe dane o działalności PTPW w tym przedziale czasowym. Informacje szczegółowe zawarte są w sprawozdaniach za poszczególne okresy między Walnymi Zgromadzeniami Członków oraz w dokumentacji Towarzystwa, m.in. publikowanej na łamach „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Sprawozdanie niniejsze zostało przyjęte uchwałą Zarządu PTPW z dnia 28 maja 2020 r.

Zarząd III kadencji został wybrany przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 17 maja 2016 r.

 

1. Czasokres objęty sprawozdaniem

Przyjęto następujące daty graniczne sprawozdania: 22 czerwca 2016 r. (początek III kadencji) i 28 maja 2020 r. (ostatnie posiedzenie Zarządu przed Walnym Zgromadzeniem zwołanym na 13 czerwca 2020 r.).

 

2. Skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej PTPW

Od początku kadencji Zarząd posiadał następujący 10-osobowy skład: prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk (prezes), prof. dr hab. Artur Mezglewski (wiceprezes), prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz (wiceprezes), prof. UO dr hab. Dariusz Walencik (wiceprezes), dr Marta Ordon (sekretarz), dr Justyna Krzywkowska (skarbnik) oraz członkowie: dr hab. Wojciech Brzozowski, dr hab. Maciej Mikuła, prof. KUL dr hab. Anna Tunia i prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (stopnie i tytuły naukowe podane w stanie z 28 maja 2020 r.).

 

Wszystkie czynności związane z prowadzeniem spraw w Zarządzie, jego członkowie wykonywali bez pobierania wynagrodzenia. Siedziba Towarzystwa, a tym samym i Zarządu, w całym okresie sprawozdawczym mieściła się w gabinecie Katedry Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Zarząd wyraża wdzięczność Kierownikowi Katedry prof. KUL dr. hab. Piotrowi Staniszowi i Władzom Uczelni za okazywaną od 12 lat gościnność.

 

Skład Komisji Rewizyjnej w całym okresie sprawozdawczym pozostawał niezmienny: prof. UZ dr hab. Tadeusz Stanisławski (przewodniczący), prof. ASzWoj dr hab. Marek Bielecki (wiceprzewodniczący), dr Michał Chajda (sekretarz); członkowie: prof. UR dr hab. Piotr Steczkowski, prof. UO dr hab. Andrzej Szymański (stopnie naukowe podane w stanie z 28 maja 2020 r.).

 

Rada Programowa PTPW u końca III kadencji Zarządu przedstawia się następująco (w porządku alfabetycznym nazwisk): prof. dr hab. Wojciech Góralski, prof. dr hab. Józef Krukowski, prof. dr hab. Henryk Misztal, dr hab. Janusz Osuchowski, prof. dr hab. Michał Pietrzak, prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler, prof. dr hab. Wacław Uruszczak, prof. dr hab. Wiktor Wysoczański oraz przedstawiciel Zarządu PTPW prof. dr hab. Artur Mezglewski.

 

3. Posiedzenia Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd odbył 9. protokołowanych posiedzeń, urządzanych stacjonarnie w różnych miejscach kraju, a także z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. W tym czasie podjął 51 uchwał. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz bieżąca dokumentacja czynności Zarządu przechowywana jest w siedzibie PTPW i znajduje się pod pieczą sekretarza Zarządu, dr Marty Ordon.

 

4. Stan członkowski

Na koniec III kadencji PTPW liczy 106 członków, w tym 92 członków zwyczajnych i 14 członków nadzwyczajnych (na koniec I kadencji Towarzystwo liczyło 86 członków, w tym 74 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych; na koniec II kadencji członkami PTPW było 95 osób, w tym jest 87 członków zwyczajnych i 8 członków nadzwyczajnych). Zauważalny jest zatem stały wzrost liczby członków. Na podkreślenie zasługuje, że Towarzystwo skupia olbrzymią część najwybitniejszych polskich autorytetów w zakresie prawa wyznaniowego.

 

5. Składki członkowskie i finanse

Towarzystwo jest finansowane przede wszystkim ze składek członkowskich. Dodatkowo w 2019 r. uzyskało z MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism” dofinansowanie na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” w międzynarodowy obieg naukowy.

 

6. Działalność naukowa i wydawnicza

Wśród najważniejszych dokonań naukowych i wydawniczych Towarzystwa wyliczyć należy koordynowanie organizacji Ogólnopolskich Sympozjów Prawa Wyznaniowego. W okresie sprawozdawczym zorganizowano 3 takie sympozja połączone ze zjazdami katedr, zakładów i wykładowców prawa wyznaniowego: XIV w dniach 8-10 maja 2017 r. w Zielonej Górze – Kęszycy Leśnej (współorganizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego), XV w dniach 7-9 maja 2018 r. we Wrocławiu (współorganizator: Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego), XVI w dniach 6-8 maja 2019 r. w Olsztynie – Tumianach (współorganizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie). Ponadto PTPW współorganizowało pięć innych konferencji naukowych: we wrześniu 2016 r. w Dwikozach k. Sandomierza, we wrześniu 2017 r. w Badinie k. Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), w marcu 2018 r. w Warszawie, we wrześniu 2018 r. w Kokoszycach k. Wodzisławia Śląskiego i we wrześniu 2019 r. w Chełmie.

 

Od grudnia 2017 r. PTPW wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego co roku organizuje Ogólnopolskie Studenckie Konkursy Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. Dotychczas odbyły się trzy edycje.

 

Od 2010 r. Towarzystwo pozostaje członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (ICLARS) z siedzibą w Mediolanie.

 

Od 2009 r. PTPW jest wydawcą periodyku naukowego „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW). Do roku 2020 włącznie ukazało się 11 tomów: tom 1 pod redakcją prof. KUL dr. hab. Piotra Stanisza, tomy 2-3 pod redakcją prof. UO dr. hab. Dariusza Walencika, tomy 4-11 pod redakcją prof. UKSW dr. hab. Jana Krajczyńskiego. Redaktorem naczelnym począwszy od tomu 12 jest prof. dr. hab. Tadeusz J. Zieliński. Poszczególne tomy PPW zawierają w szczególności rozprawy naukowe, przegląd prawodawstwa i orzecznictwa, glosy, recenzje, bibliografię oraz kronikę działalności PTPW. Na łamach PPW publikowane są także uaktualnione listy członków Towarzystwa. Wszystkie tomy czasopisma w wersji drukowanej są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl, w wersji elektronicznej tomy 1-10 są dostępne w internetowej bazie „Czytelnia czasopism online”, a od tomu 11 w otwartym dostępie na stronie http://przeglad.ptpw.pl/. Periodyk uzyskał pozytywną ocenę zespołu specjalistycznego powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny czasopism naukowych i od 2013 r. stale uwzględniany jest w ministerialnym wykazie czasopism punktowanych – w wykazie z 18 grudnia 2019 r. przyznano mu 40 pkt.

 

Istotnym uzupełnieniem działalności wydawniczej jest aktualizowana na bieżąco witryna internetowa Towarzystwa (www.ptpw.pl) zarządzana w okresie sprawozdawczym przez prof. UO dr. hab. Pawła Sobczyka i dr Martę Ordon. Ponadto aktualnie rozbudowywana jest oficjalna strona czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (http://przeglad.ptpw.pl/).

 

7. Współpraca z organami władzy publicznej

W kończącej się kadencji Towarzystwo starało się utrzymywać współpracę z Departamentem Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

 

8. Kontrola działań Zarządu

Zarząd podlegał bieżącej kontroli ze strony Komisji Rewizyjnej PTPW oraz otrzymywał ze strony Walnego Zgromadzenia Członków coroczne akceptacje przedstawianych sprawozdań.

 

9. Zakończenie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Towarzystwa, szczególnie zaś gronu czołowych autorytetów polskiego prawa wyznaniowego skupionemu w Radzie Programowej PTPW, za zaangażowanie w rozwój Towarzystwa.

 

Komunikat z 1. posiedzenia

Protokół
z aktu ukonstytuowania się Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji dokonanego dnia 17 maja 2016 r.

 W dniu 17 maja 2016 r. w Pokrzywnej k. Jarnołtówka (województwo opolskie) nastąpił akt ukonstytuowania się Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020), wybranego przez Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 17 maja 2016 r. w składzie (alfabetycznie): dr Wojciech Brzozowski, prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski, dr Maciej Mikuła, dr Marta Ordon, prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk, prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz, dr hab. Anna Tunia, prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik, prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

W wyniku głosowania jednomyślnie dokonano następującego obsadzenia stanowisk w Zarządzie:

Prezes - prof. ndzw. dr hab. Paweł Sobczyk;

Wiceprezes - prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski;

Wiceprezes - prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz;

Wiceprezes – prof. ndzw. dr hab. Dariusz Walencik;

Sekretarz – dr Marta Ordon;

Skarbnik – dr Justyna Krzywkowska;

Członek - dr Wojciech Brzozowski;

Członek – dr Maciej Mikuła;

Członek – dr hab. Anna Tunia

Członek – prof. zw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

Stwierdzono, iż Zarząd nabędzie swoje uprawnienia wraz z wygaśnięciem mandatu Zarządu PTPW II kadencji, tj. dnia 22 czerwca 2016 r.

Na tym posiedzenie zamknięto.

Pokrzywna, 17 maja 2016 r.

Komunikat z 2. posiedzenia

Komunikat

z 2. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji 

Drugie posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020) odbyło się w dniu 15 września 2016 roku w Dwikozach k. Sandomierza. Posiedzenie zostało sklasyfikowane jako drugie w obecnej kadencji Zarządu, ponieważ pierwszym było posiedzenie odbyte w Pokrzywnej k. Jarnołtówka w dniu 17 maja 2016 r., na którym ukonstytuował się Zarząd III kadencji. Posiedzenie odbyło się w pierwszym dniu ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym”, zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego wspólnie z Katedrą Prawa Publicznego Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd zapoznał się z informacją, iż Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2016 r. zdecydował o wpisaniu do KRS danych o składzie władz Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego, wybranych w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków PTPW w dniu 17 maja 2016 r.

2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski dotyczące przyjęcia nowych członków PTPW. Przyjętych zostało czterech nowych członków zwyczajnych i dwóch nadzwyczajnych.  Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 101 członków (91 członków zwyczajnych i 10 nadzwyczajnych).

3. Zarząd wysłuchał informacji Skarbnika PTPW na temat aktualnego stanu finansów Towarzystwa. Podjęto także uchwałę w sprawie bezgotówkowego charakteru transakcji dokonywanych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego. Formą transferu środków pieniężnych będzie wyłącznie przelew dokonywany za pośrednictwem rachunku bankowego Towarzystwa.

4. Zarząd przeprowadził dyskusję nad planami swej działalności w rozpoczynającej się kadencji 2016-2020.

5. Zarząd zapoznał się z informacją Kolegium Redakcyjnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego” na temat bieżących prac redakcji i stanu przygotowań do wydania tomu 9/2017 czasopisma.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

 

Dwikozy – Lublin, 21 września 2016 r.

Komunikat z 3. posiedzenia

Komunikat

z 3. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

  

Trzecie posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020) odbyło się w dniu 8 maja 2017 roku w Kęszycy Leśnej koło Międzyrzecza (woj. lubuskie). Posiedzenie toczyło się w pierwszym dniu obrad XIV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Prawo wyznaniowe formalne”, zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył wnioski dotyczące przyjęcia nowych członków PTPW. Przyjętych zostało trzech nowych członków zwyczajnych i dwóch nadzwyczajnych. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 104 członków (93 członków zwyczajnych i 11 nadzwyczajnych).

2. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa. Następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., a także projekt budżetu PTPW na rok 2017, celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia.

3. Zarząd przyjął sprawozdanie ze swej działalności za okres od 17 maja 2016 r. do 8 maja 2017 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia. Sprawozdanie w całości zamieszczone jest na stronie internetowej Towarzystwa (www.ptpw.pl, zakładka: Organy>Zarząd III kadencji>sprawozdania)

4. Zarząd przyjął rezygnację dra Andrzeja Czohary z członkostwa w Kolegium Redakcyjnym „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, jednocześnie wyrażając mu podziękowanie za wieloletnie zaangażowanie w prace redakcji. W skład Kolegium Redakcyjnego PPW powołano dra Konrada Walczuka, powierzając mu odpowiedzialność za dział „Prawodawstwo”.

5. Zarząd przyjął informację o ukazaniu się tomu 9/2017 „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Przypominamy, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma (mogą odebrać go osobiście lub drogą pocztową po opłaceniu kosztów przesyłki).

6. Zarząd powierzył organizację XV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w 2018 roku Wydziałowi Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Koordynatorem wydarzenia został prof. ndzw. dr hab. Józef Koredczuk. Zarząd zdecydował również, że w trakcie tego OSPW odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

7. Zarząd powierzył organizację Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Studentów z Prawa Wyznaniowego Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Konkurs odbędzie się w ostatnim kwartale 2017 r.

8. Zarząd powołał dra Macieja Mikułę na koordynatora działań mających na celu nawiązanie współpracy z innymi stowarzyszeniami i fundacjami, celem realizacji zadań statutowych PTPW.

9. Zarząd powołał zespół odpowiedzialny za występowanie w imieniu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego o środki na finansowanie badań naukowych (granty). Koordynatorem zespołu została dr Marta Osuchowska.

10. Zarząd zdecydował o przygotowaniu suplementu do „Wybranej polskiej bibliografii prawniczej” opublikowanej w tomach 1-9 „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Suplement obejmie publikacje, które z różnych powodów (np. opóźnień wydawniczych) zostały pominięte w opracowywanych dotychczas bibliografiach. Redaktorzy PPW odpowiedzialni za ten dział czasopisma zwrócą się do członków PTPW o pomoc w uzyskaniu informacji o takich publikacjach. Przedmiotowy wykaz ukaże się w kolejnym tomie PPW.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Kęszyca Leśna – Lublin, 29 maja 2017 r.

Komunikat z 4. posiedzenia

Komunikat

z 4. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

 

Czwarte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020) odbyło się w dniu 13 września 2017 roku w Sromowcach Niżnych nad Dunajcem (województwo małopolskie). Posiedzenie toczyło się w ostatnim dniu obrad konferencji pt. „Status osoby duchownej we współczesnym państwie”, zorganizowanej przez PTPW i Instytut Teologiczny im. św. Franciszka Ksawerego, która odbyła się w dniach 11-13 września 2017 r. w Bańskiej Bystrzycy – Badinie (Słowacja).

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd pozytywnie rozpatrzył jeden wniosek o członkostwo w PTPW. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 105 członków (93 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych).

2. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa oraz przedyskutował sprawę formalizacji obiegu dokumentów finansowych, tak by była ona zgodna z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.).

3. Zarząd zdecydował o objęciu honorowym patronatem PTPW ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Kościół Ewangelicko Augsburski w relacjach z Państwem – aspekty ustrojowe i prawne”, organizowanej w dniu 9 października 2017 r. w Krakowie w ramach obchodów 500-lecia Reformacji. Wniosek o objęcie konferencji patronatem PTPW skierowali jej organizatorzy: Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej i Parafia Ewangelicka w Krakowie.

4. Zarząd zdecydował o terminie organizacji I Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. W związku z organizowanym w Krakowie Jubileuszem 50-lecia pracy naukowej Pana prof. dr. hab. Wacława Uruszczaka, jego rozegranie przesunięto na 1 grudnia 2017 r. Zgodnie z podpisanym porozumieniem ws organizacji Konkursu Zarząd wskazał trzy osoby, które reprezentować będą PTPW w komisji konkursowej. Są to: dr Justyna Krzywkowska, dr Marek Strzała i dr Michał Zawiślak. Sprecyzowany został również temat przewodni konkursu: Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego.

5. Zarząd powierzył koordynację organizacji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu prawa wyznaniowego prof. ndzw. dr hab. Mieczysławowi Różańskiemu z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Konkurs odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyjętym uchwałą nr 67/2012 Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 7 marca 2012 roku – Regulamin konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie z zakresu prawa wyznaniowego.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

 

Sromowce Niżne – Lublin, 30 września 2017 r.

Komunikat z 5. posiedzenia

 

Komunikat 

z 5. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

 

Piąte posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020) odbyło się w dniu 15 marca 2018 roku w Warszawie, w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Posiedzenie miało miejsce po zakończeniu obrad ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. „Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych”, współorganizowanej przez PTPW, ChAT i Polską Radę Ekumeniczną.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął informację o śmierci w dniu 16 lutego 2018 r. prof. dr. hab. Ryszarda M. Małajnego, członka Rady Programowej PTPW oraz Rady Naukowej „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 104 członków (92 członków zwyczajnych i 12 nadzwyczajnych). Postać pana profesora zostanie upamiętniona w najbliższym tomie PPW.

2. Zarząd zapoznał się z informacją na temat organizacji I Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. Jego tematem przewodnim były Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego. Konkurs zorganizowany został w Opolu w dniu 1 grudnia 2017 r. przez PTPW oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Druga edycja Konkursu planowana jest na grudzień 2018 r.

3. Przedyskutowana została sprawa podejmowania decyzji przez Zarząd PTPW w okresach między posiedzeniami, a następnie podjęta została uchwała w sprawie podejmowania przez Zarząd PTPW decyzji w trybie obiegowym. Zgodnie z nią Prezes Zarządu PTPW może zarządzić podjęcie uchwały w trybie obiegowym, zbierając głosy z wykorzystaniem metod komunikacji elektronicznej, a następnie sporządzając i podpisując protokół głosowania.

4. Zarząd postanowił wprowadzić z dniem 15 marca 2018 r. Regulamin obiegu dokumentów finansowych Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Formalizuje on obieg dokumentów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 395) oraz stosownie do uchwały nr 2/2016 Zarządu PTPW z dnia 15 września 2016 r. w sprawie bezgotówkowego charakteru transakcji dokonywanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

5. Zarząd zaakceptował plany związane z przebudową witryny internetowej Towarzystwa. Obecna – funkcjonująca od blisko 10 lat – nie działa na urządzeniach mobilnych i nie spełnia wymogów systemów bezpieczeństwa. Wdrożona zostanie nowa wersja strony, z nową szatą graficzną, ale przy zachowaniu dotychczasowej domeny: ptpw.pl. Na nową stronę przeniesione zostaną także wszystkie dane z dotychczasowej strony internetowej.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Warszawa – Lublin, 9 kwietnia 2018 r.

 

Komunikat z 6. posiedzenia

Komunikat

z 6. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

 

Szóste posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020) odbyło się w dniach 7-9 maja 2018 roku we Wrocławiu. Posiedzenie miało miejsce w przerwie obrad XV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989), współorganizowanego przez Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz PTPW.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął dwóch nowych członków PTPW (jedną osobę w charakterze członka zwyczajnego i jedną jako nadzwyczajnego). Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 106 członków (93 członków zwyczajnych i 13 nadzwyczajnych).

2. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa. Następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., a także projekt budżetu PTPW na rok 2018, celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia.

3. Zarząd przyjął sprawozdanie ze swej działalności za okres od 9 maja 2017 r. do 7 maja 2018 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia.

4. Zarząd przyjął informację o publikacji tomu 10/2018 „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Przypominamy, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma (mogą odebrać go osobiście lub drogą pocztową po opłaceniu kosztów przesyłki).

5. Zarząd zapoznał się z informacją o przedsięwzięciach mających na celu uczczenie jubileuszu 10-lecia istnienia PTPW, w tym z planem organizacji wrześniowej konferencji naukowej. W celu odświeżenia publicznego wizerunku PTPW wdrożona zostanie nowa strona internetowa, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowej domeny: ptpw.pl. Ponadto zaplanowano utworzenie serwisu internetowego, dostępnego on-line (także na urządzeniach mobilnych), na którym gromadzone byłyby źródła prawa, orzecznictwo i literatura z zakresu prawa wyznaniowego. W założeniu, serwis taki byłby cennym, praktycznym uzupełnieniem strony internetowej Towarzystwa. Zarząd zaakceptował także propozycję prof. zw. dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego zakładającą opracowanie i wydanie publikacji książkowej składającej się ze zwięzłych prezentacji sylwetek wszystkich aktualnych, zmarłych i byłych członków PTPW. Zarząd, uważając że będzie to wartościowa prezentacja środowiska PTPW, a pośrednio także głos w sprawie stanu nauki prawa wyznaniowego w Polsce, zachęca wszystkich Członków PTPW do włączenia się w tę inicjatywę.

6. Zarząd powierzył organizację XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w 2019 roku Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Koordynatorami wydarzenia zostali prof. ndzw. dr hab. Mieczysław Różański i dr Justyna Krzywkowska. Zarząd zdecydował również, że w trakcie tego OSPW odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Wrocław – Lublin, 30 maja 2018 r.

Komunikat z 7. posiedzenia

Komunikat

z 7. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

 

Siódme posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020) odbyło się w dniach 6-7 maja 2019 roku w Olsztynie i Tumianach. Posiedzenie miało miejsce w przerwach obrad XVI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?, współorganizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz PTPW.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął dwóch nowych członków nadzwyczajnych PTPW oraz na wniosek jednej osoby zmienił charakter jej członkostwa z nadzwyczajnego na zwyczajne. Tym samym Towarzystwo liczy obecnie 108 członków (94 członków zwyczajnych i 14 nadzwyczajnych).

W związku ze stałym spadkiem ściągalności składek członkowskich, Zarząd PTPW podjął uchwały na podstawie § 15 ust. 1 pkt 3 Statutu PTPW o skreśleniu z listy członków osób najdłużej zalegających z płatnością składek, pomimo dwukrotnego upomnienia ich w formie pisemnej. Do tych osób skierowane zostaną odpowiednie pisma, informujące, że skreślenie nie będzie skuteczne jeżeli do dnia 14 czerwca 2019 r. dana osoba usunie wszystkie zaległości w uiszczaniu składek członkowskich.

2. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa. Następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., a także projekt budżetu PTPW na rok 2019, celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia.

3. Zarząd przyjął sprawozdanie ze swej działalności za okres od 8 maja 2018 r. do 6 maja 2019 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia.

4. Zarząd przyjął rezygnację prof. UKSW dr. hab. Jana Krajczyńskiego ze stanowiska Redaktora Naczelnego „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”, prof. UO dr. hab. Pawła Sobczyka ze stanowiska z-cy Redaktora Naczelnego oraz dr. Marty Ordon z funkcji sekretarza redakcji. Jednocześnie Zarząd wyraził podziękowanie wymienionym osobom za ich wieloletnie zaangażowanie i pracę redakcyjną nad rocznikiem PTPW. W najbliższym czasie Zarząd powoła Kolegium Redakcyjne PPW w nowym składzie.

Zarząd przyjął informację o publikacji tomu 11/2019 PPW. Przypominamy, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma (mogą odebrać go osobiście lub drogą pocztową po opłaceniu kosztów przesyłki). Z innych spraw związanych z periodykiem Towarzystwa odnotowano, że „Przegląd” otrzymał dofinansowanie z ministerialnego programu Wsparcia Czasopism Naukowych. Pozyskane środki zostaną wykorzystane w latach 2019-2020 na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście PPW w międzynarodowy obieg naukowy.

5. Zarząd powierzył organizację XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w 2020 roku Wydziałowi Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Koordynatorami wydarzenia zostali prof. UR dr hab. Piotr Steczkowski i dr Michał Chajda. Zarząd zdecydował również, że w trakcie XVII OSPW odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Zarząd powiadomi członków Towarzystwa o dokładnym miejscu, terminie i porządku obrad przynajmniej 14 dni przed ustalonym terminem Walnego Zgromadzenia.

6. Zarząd zdecydował o współorganizacji z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie ogólnopolskiej konferencji pt. „Wolność a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – Normatywizacja – Urzeczywistnianie”. Odbędzie się ona w połowie września 2019 r., a jej koordynatorem został prof. UO dr. hab. Jerzy Nikołajew.

7. Zarząd przyjął informację o zorganizowanym w Opolu w dniu 7 grudnia 2018 roku II Ogólnopolskim Studenckim Konkursie Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. Jego 3. edycja została zaplanowana na 6 grudnia 2019 r.

8. Zarząd przyjął informację o uruchomieniu nowej strony internetowej PTPW. Zachowana została dotychczasowa domena ptpw.pl. Strona jest w pełni dostosowana do urządzeń mobilnych. Przeniesione zostały na nią wszystkie dane z dotychczas istniejącej strony.

9. Zarząd przyjął uchwałę w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

Lublin, 30 maja 2019 r.

Komunikat z 8. posiedzenia

Komunikat

z 8. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

 

Ósme posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji (lata 2016-2020) odbyło się w dniu 22 maja 2020 r., w formie zdalnej za pośrednictwem aplikacji Google Meet.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd powołał nowe Kolegium Redakcyjne czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego” w następującym składzie: prof. ASzWoj dr hab. Marek Bielecki, dr hab. Wojciech Brzozowski, dr Michał Hucał, mgr Igor Kilanowski, dr Marta Osuchowska (MO), prof. UR dr hab. Piotr Steczkowski (PSt), prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (TJZ). Na stanowisko Redaktora Naczelnego PPW Zarząd powołał TJZ, na z-cę Redaktora Naczelnego PSt, na Sekretarza naukowego – MO. Nowe Kolegium Redakcyjne odpowiada za przygotowanie czasopisma już od t. 12/2020, którego publikacja przewidywana jest na lipiec 2020 r. Kontynuowane są także wszystkie zadania przewidziane w projekcie finansowanym z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” w latach 2019-2020.

2. Zarząd pozytywnie rozpatrzył trzy nowe wnioski członkowskie: dwa o przyjęcie w poczet członków oraz jeden w sprawie zmiany charakteru członkostwa z członka nadzwyczajnego na członka zwyczajnego. W okresie od poprzedniego posiedzenia Zarządu członkostwo utraciło 5 osób (skreślenie z dniem 15 czerwca 2019 r. z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich), a jeden członek zwyczajny złożył rezygnację z dniem 31 grudnia 2019 r.

W dniu 22 maja 2020 r. Towarzystwo liczy 104 członków, w tym 90 członków zwyczajnych i 14 nadzwyczajnych.

3. W konsekwencji wprowadzonych w marcu 2020 r. ograniczeń związanych z epidemią SARS-CoV-2 nie odbyło się planowane na 5-7 maja 2020 r. XVII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego, a także – tradycyjnie zwoływane w jego trakcie – Walne Zgromadzenie Członków PTPW (WZCz). Zarząd przedyskutował rozwiązania mające na celu przełożenie terminu sympozjum na wrzesień 2020 r., a także możliwości odbycia WZCz w formie wideokonferencji. Jego zwołanie jest konieczne ze wzglądu na kończącą się w dniu 21 czerwca kadencję Zarządu PTPW i Komisji Rewizyjnej, a tym samym konieczność wyboru nowego składu tych organów.

4. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa. Następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia.

5. Zarząd zapoznał się z informacjami na temat działalności Towarzystwa w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu. W dniach 18-20 września 2019 r. w Chełmie odbyła się współorganizowana przez PTPW ogólnopolska konferencja naukowa pt. Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnianie, zaś w dniu 6 grudnia 2019 r. na Uniwersytecie Opolskim odbył się III Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. W przygotowaniu jest Księga Jubileuszowa dla prof. Artura Mezglewskiego, której wydanie planowane jest na wrzesień. Redaktorami naukowymi Księgi są prof. UO dr hab. Paweł Sobczyk oraz PSt.

 

Dr Marta Ordon

Sekretarz Zarządu

 

Lublin, 23 maja 2020 r.

 

Komunikat z 9. posiedzenia

Komunikat

z 9. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji

 

w przygotowaniu

Załącznik do Uchwały Nr 16/2018 Zarządu PTPW z dnia 15 marca 2018 r.

 
Regulamin obiegu dokumentów finansowych

Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 395).

2. Statut Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

3. Uchwała nr 2/2016 Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego III kadencji z dnia 15 września 2016 roku w sprawie bezgotówkowego charakteru transakcji dokonywanych przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego.

 

§ 1

Realizacja zadań statutowych oraz innych, wynikających z przepisów prawa, powinna być wykonywana zgodnie z posiadanymi środkami na dany rok budżetowy.

 

§ 2

Wszelkie transakcje dokonywane przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego mają charakter bezgotówkowy.

 

§ 3

Faktury i rachunki płatne przelewem ujmowane są w księdze, zwanej dziennikiem tabelarycznym, prowadzonej przez skarbnika PTPW.

 

§ 4

Faktura (rachunek) stanowi dowód księgowy i jest podstawą do wypłaty lub zapłaty przelewem, jeżeli została najpierw poddana kontroli merytorycznej przez prezesa lub jednego z wiceprezesów PTPW, a następnie przesłana drogą mailową /przekazana osobiście do skarbnika wraz z adnotacją „polecam zapłacić przelewem”.  

 

§ 5

Wszystkie faktury (rachunki) lub inne dokumenty spełniające wymogi dokumentu księgowego należy przedkładać/wysyłać do skarbnika nie później niż na 3 dni przed terminem zapłaty. Przedłożone dokumenty po wymagalnym terminie zapłaty będą przyjmowane tylko z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia.

 

§ 6

Prezes oraz skarbnik posiadają nadany przez bank kod PIN oraz hasło umożliwiające dokonywanie operacji bankowych.

§ 7

Błędy w dokumentach wewnętrznych mogą być poprawiane wyłącznie przez skreślenie niewłaściwego zapisu w ten sposób, aby można było odczytać pierwotny zapis. Poprawka na dokumencie winna być zaopatrzona w podpis osoby wystawiającej dokument.

 

§ 8

Wszelkie zmiany w Regulaminie obiegu dokumentów finansowych wymagają formy pisemnej i stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 9

Regulamin obiegu dokumentów finansowych wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 r.

 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.