POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Zarząd IV kadencji 2020-2024

Skład Zarządu IV kadencji

 

 

W skład Zarządu IV kadencji wchodzą:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prezes:

prof. AszWoj dr hab.  Marek Bielecki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wiceprezesi:

dr hab. Wojciech Brzozowski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. KUL dr hab. Piotr Stanisz

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. UO dr hab. Dariusz Walencik

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sekretarz:

dr Michał Poniatowski

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

skarbnik:

dr hab. Justyna Krzywkowska

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

członkowie:

dr hab. Maciej Mikuła

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dr Marek Strzała

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. KUL dr hab. Anna Tunia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie Zarządu PTPW dla Walnego Zgromadzenia Członków PTPW za okres od 22 czerwca 2020 r. do 8 września 2021 r.

 

Zarząd Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW) IV kadencji (lata 2020-2024) przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdanie ze swojej działalności za okres od 13 czerwca 2020 r. do 8 września 2021 r., co następuje na podstawie § 20 pkt 2 Statutu PTPW.

1. Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje okres między Walnym Zgromadzeniem Członków PTPW odbytym dnia 13 czerwca 2020 w Warszawie, a posiedzeniem Zarządu odbytym dnia 8 września 2021 r. w formie hybrydowej. Sprawozdanie zostało przyjęte w trakcie tegoż posiedzenia Zarządu w drodze uchwały.

2. Skład Zarządu

W okresie sprawozdawczym Zarząd IV kadencji posiadał 10-osobowy skład wybrany przez Walne Zgromadzenie dnia 13 czerwca 2020 r., tj.: prezes: prof. ucz. AszWoj dr hab.  Marek Bielecki; wiceprezesi: prof. ucz. UW dr hab. Wojciech Brzozowski, prof. ucz. KUL dr hab. Piotr Stanisz, prof. ucz. UO dr hab. Dariusz Walencik, sekretarz: dr Michał Poniatowski, skarbnik: dr Justyna Krzywkowska, członkowie: dr hab. Maciej Mikuła, dr Marek Strzała, prof. ucz. KUL dr hab. Anna Tunia, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

3. Odbyte posiedzenia Zarządu i dokumentacja PTPW

3.1. W sprawozdawanym przedziale czasowym Zarząd odbył 5 posiedzeń w formie hybrydowej albo zdalnej.

3.2. Dokumentacja związana z założeniem i rejestracją Towarzystwa oraz dokumentacja bieżącej działalności Zarządu przechowywana jest w Warszawie i znajduje się pod pieczą Sekretarza Zarządu.

4. Stan członkowski

W okresie sprawozdawczym przyjęto do Towarzystwa 5 osób, w tym 3 osoby jako członkowie zwyczajni 2 osoby jako nadzwyczajnych. Towarzystwo liczy 108 osób, w tym jest 94 członków zwyczajnych i 14 członków nadzwyczajnych. W okresie sprawozdawczym zmarło 3 członków zwyczajnych: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal, prof. dr hab. Janusz Osuchowski oraz prof. dr hab. Michał Pietrzak.

5. Składki członkowskie i finanse

Aktualną sytuację finansową Towarzystwa przedstawia sprawozdanie Skarbnika PTPW, towarzyszące niniejszemu sprawozdaniu. Rozliczenia finansowe dokonywane są bezgotówkowo i zgodnie z Regulaminem obiegu dokumentów finansowych Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego wprowadzonym uchwałą Zarządu PTPW nr 16/2018 z dnia 15 marca 2018 r.

6. Działalność naukowa i wydawnicza

6.1. W okresie sprawozdawczym w dniach 22-24 września 2020 r. PTPW było wraz z Instytutem Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego i Instytutem Teologiczno-Pastoralnym w Rzeszowie współorganizatorem XVII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego  pt. Orzecznictwo w sprawach wyznaniowych., które odbyło się w Komborni.

6.2. W zakresie spraw periodyku naukowego Towarzystwa pt. „Przegląd Prawa Wyznaniowego” (PPW) należy przedstawić następujące informacje. Został wydany 12 t. Przeglądu Prawa Wyznaniowego. Aktualnie trwają pracę nad tomem 13, który zostanie wydany do końca 2021 r.
W wykazie czasopism naukowych ogłoszonym komunikatem MNiSW z „Przegląd Prawa Wyznaniowego” otrzymał 70 pkt. W latach 2019-2020 periodyk jest beneficjentem programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, z którego środki zostaną wykorzystane na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście PPW w międzynarodowy obieg naukowy oraz aplikację do baz Scopus i Web of Science. Dzięki wsparciu z programu WCN w przygotowaniu jest nowa strona internetowa czasopisma; zaimplementowano na niej internetowy system obsługi procesu wydawniczego Open Journal Systems; zakupiono program antyplagiatowy i cyfrowe identyfikatory DOI (digital object identifier); zaś w ramach upowszechniania rozesłano archiwalne numery PPW do bibliotek naukowych w Polsce oraz zaprojektowano i wykonano roll-up.

- w ramach WCN podnieśliśmy poziom recenzji artykułów

- rozliczony został program WCN

- przygotowana i wysłana została ankieta czasopisma do bazy ICI Journals Master List

Na podstawie umowy o kolportaż, zawartej w 2013 r. pomiędzy firmą P.W. Idealit a PTPW, wszystkie tomy czasopisma w wersji drukowanej są dostępne w sprzedaży poprzez księgarnię internetową Academicon.pl. Wersje elektroniczne tekstów z tomów 1-10 dostępne są w internetowej „Czytelni Czasopism on-line”, prowadzonej przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, zaś tom 11 zamieszczony został w otwartym dostępie na nowej witrynie internetowej czasopisma: http://przeglad.ptpw.pl/. Od tomu 11 tekstom publikowanym na łamach PPW zaczęto nadawać cyfrowe numery DOI. W 2020 r. Została wydana również monografia z okazji
60 urodzin ks. Prof. Artura Mezglewskiego pt. Człowiek – Państwo-Kościół.

6.4. W dniu 9 kwietnia 2021 r. r. na Uniwersytecie Opolskim w Opolu odbył się IV Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego. Temat przewodni tej edycji konkursu brzmiał „Ograniczenia wolności sumienia i religii”. Do konkursu zgłosiło się czternaścioro uczestników, reprezentujących m. in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Prawa Kanonicznego oraz Wydział Prawa i Administracji, oraz Uniwersytet Opolski. W zmaganiach konkursowych pierwsze miejsce zajął Pan Igor Mędela z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Zaś kolejne miejsca należały do przedstawicieli Uniwersytetu Opolskiego. I tak drugie miejsce zajął Pan Bartłomiej Biernacki, trzecie Pan Krzysztof Górecki.

6.5. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest nadal członkiem International Consortium for Law and Religion Studies (Międzynarodowe Konsorcjum Studiów o Stosunkach Prawo-Religia) z siedzibą w Mediolanie i na bieżąco opłaca składkę członkowską.

7. Wizerunek publiczny PTPW

7.1. Towarzystwo szczegółowo informuje o swojej działalności poprzez własne czasopismo naukowe „Przegląd Prawa Wyznaniowego”, ukazujące się w cyklu rocznym, w którego każdym tomie zamieszczana jest kronika działalności PTPW, a także poprzez stronę internetową www.ptpw.pl. W roku 2019 uruchomiona została nowa wersja tej strony, dostosowana do urządzeń mobilnych.. Kontynuowane są prace nad stworzeniem serwisu internetowego, dostępnego on-line (także na urządzeniach mobilnych), na którym gromadzone będą źródła prawa, orzecznictwo oraz literatura z zakresu prawa wyznaniowego. W założeniu, będzie on praktycznym uzupełnieniem dotychczasowej strony internetowej Towarzystwa.

7.2. PTPW wywiązało się w 2020 r. z obowiązku przekazania danych statystycznych i przesłało do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdanie ze swej działalności.

8. Kontrola działań Zarządu

Działalność Zarządu jest przedmiotem kontroli Komisji Rewizyjnej PTPW. Członkowie Komisji są stale zapraszani do udziału w posiedzeniach Zarządu i posiadają łatwy dostęp do całej dokumentacji Towarzystwa.

9. Podziękowanie

Zarząd wyraża wdzięczność członkom Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego za wszelkie zaangażowanie w działalność naszego stowarzyszenia.

 

Komunikat z 2. posiedzenia

Komunikat 

z 2. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 15 stycznia 2021 r. w formie zdalnej odbyło się 2. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji. 

 

Na posiedzeniu m. in.:

1) przyjęto w poczet członków stowarzyszenia jedną osobę;

2) zatwierdzono temat przewodni XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego;

3) wysłuchano informacji Skarbnika na temat bieżącego stanu finansów;

4) omówiono kwestie związane z organizacją IV Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy z Prawa Wyznaniowego.

 

Komunikat z 1. posiedzenia

 

Komunikat 

z 1. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 23 września 2020 r. w formie hybrydowej odbyło się 1. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji (lata 2020-2024). 

 

Na posiedzeniu m. in.:

1) omówione zostały kwestie związane z finalizacją publikacji Księgi Jubileuszowej dedykowanej Ks. prof. dr hab. Arturowi Mezglewskiemu;

2) omówione zostały kwestie dot. organizacji XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego;

3) wysłuchano informacji o pracach Kolegium Redakcyjnego "Przeglądu Prawa Wyznaniowego".

 

Komunikat z 3. posiedzenia

Komunikat 

z 3. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 15 kwietnia 2021 r. w formie zdalnej odbyło się 3. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji. 

 

Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie zmiany terminu XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego.

 

Komunikat z 4. posiedzenia

Komunikat 

z 4. posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 23 sierpnia 2021 r. w formie zdalnej odbyło się 4. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji. 

Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie zorganizowania Walnego Zgromadzenia PTPW w dniu 8 września 2021 r.

 

Komunikat z 5. posiedzenia

Komunikat 

z 5 posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 08 września 2021 r. w formie hybrydowej odbyło się 5. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji. Posiedzenie miało miejsce w przerwie obrad XVIII Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. „Wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych", współorganizowanego przez Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, Mała Wieś, 7-9 września 2021 roku.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd przyjął trzech nowych członków PTPW.

2. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa. Następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., a także projekt budżetu PTPW na rok 2021, celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia.

3. Zarząd przyjął sprawozdanie ze swej działalności za okres od 22 czerwca 2020 r. do 8 września 2021 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia.

4. Zarząd przyjął informację o stanie prac nad publikacją tomu 13/2021 „Przeglądu Prawa Wyznaniowego”. Przypominamy, że wydania poszczególnych tomów finansowane są przede wszystkim ze składek członkowskich, stąd wszyscy członkowie PTPW, którzy nie zalegają ze składkami, bezpłatnie otrzymują egzemplarz każdego tomu czasopisma (mogą odebrać go osobiście lub drogą pocztową po opłaceniu kosztów przesyłki).

 

Komunikat z 6. posiedzenia

Komunikat 

z 6 posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 09 maja 2022 r. w formie zdalnej odbyło się 6. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji. Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie zorganizowania Walnego Zgromadzenia PTPW w dniu 24 maja 2022 r.

 

Komunikat z 7. posiedzenia

Komunikat 

z 7 posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 24 maja 2022 r. w formie hybrydowej odbyło się 7. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco.

1. Zarząd zapoznał się z informacją Skarbnika PTPW na temat stanu finansów Towarzystwa. Następnie przyjął sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., a także projekt budżetu PTPW na rok 2022, celem przedstawienia ich Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW (WZCz) do zatwierdzenia.

2. Zarząd przyjął sprawozdanie ze swej działalności za okres od 08 września 2021 r. do 24 maja 2022 r., celem przedstawienia go WZCz do zatwierdzenia.

Komunikat z 8. posiedzenia

Komunikat 

z 8 posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 22 lipca 2022 r. w formie zdalnej odbyło się 8. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji. Na posiedzeniu podjęto uchwałę w przedmiocie zgłoszenia przez PTPW jako organizacji reprezentującej środowisko naukowe kandydatury prof. ucz. dr hab. M. Osuchowskiej do Rady Narodowego Centrum Nauki.

 

Komunikat z 9. posiedzenia

Komunikat 

z 9 posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 11 marca 2023 r. w formie hybrydowej odbyło się 9. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji.

Najważniejsze postanowienia dokonane w trakcie posiedzenia przedstawiają się następująco:

1) przyjęto uchwałę w przedmiocie organizacji XX Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego;

2) omówiono kwestię usług hostingowych dla strony PTPW.

Komunikat z 10. posiedzenia

Komunikat 

z 10 posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 05 maja 2023 r. w formie zdalnej odbyło się 10. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji. Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie zorganizowania Walnego Zgromadzenia PTPW w dniu 22 maja 2023 r.

 

Komunikat z 13. posiedzenia

Komunikat 

z 13 posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji

 

W dniu 23 maja 2024 r. w formie zdalnej odbyło się 13. posiedzenie Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego IV kadencji. Na posiedzeniu podjęto uchwałę w sprawie zorganizowania Walnego Zgromadzenia PTPW w dniu 06 czerwca 2024 r. 

 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.