POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

O Towarzystwie

List patronów

Szanowni Państwo,

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Od kilku lat środowisko osób zajmujących się naukowo prawem wyznaniowym nurtuje myśl utworzenia towarzystwa naukowego skupiającego badaczy tej dyscypliny prawniczej. Dzisiaj idea ta odżywa na nowo i ma szansę na rychłą realizację. Wśród uczestników ostatnich zjazdów katedr i wykładowców prawa wyznaniowego ukształtował się krąg inicjatorów pragnących wystąpić do całego środowiska z zaproszeniem do uczestnictwa w utworzeniu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Podwaliną planowanego Towarzystwa ma być zasada jego ściśle naukowego charakteru, szacunku dla różnorodności światopoglądowej, konfesyjnej i politycznej jego członków. PTPW powinno być płaszczyzną integrowania środowiska specjalistów prawa wyznaniowego, inicjowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć badawczych, swobodnej wymiany poglądów naukowych, przy poszanowaniu tożsamości każdego dyskutanta. Członkami Towarzystwa mogłyby być osoby fachowo zajmujące się teorią i praktyką prawa wyznaniowego, zarówno prawnicy jak i przedstawiciele innych dziedzin nauki z obrzeża prawa wyznaniowego.

List niniejszy ma na celu zaprosić Panią / Pana do przyjęcia roli członka-założyciela powstającego Towarzystwa. Do grona inicjatorów PTPW - poza niżej podpisanymi - należą w tej chwili m. in. (w porządku alfabetycznym nazwisk): dr Marek Bielecki, dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, dr Paweł A. Leszczyński, dr Jarosław Matwiejuk, prof. dr hab. Artur Mezglewski, dr hab. Ryszard Mojak, dr Marta Ordon, dr Paweł Sobczyk, dr Tadeusz Stanisławski, dr hab. Piotr Stanisz, dr Jarosław Szymanek, dr Anna Tunia, dr Dariusz Walencik, prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski, dr Zdzisław Zarzycki i prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński. Grono to jest nadal otwarte.

Wyżej wymienieni inicjatorzy przygotowali projekt Statutu Towarzystwa, który przesyłamy w załączeniu. Zaplanowano zebranie założycielskie PTPW: odbędzie się ono 21 / 22 czerwca 2008 r. od godz. 15.00 w Dworku Staropolskim przy ul. Konstantynów 1 („Poczekajka"). Będzie nam miło widzieć Panią / Pana jako aktywnego uczestnika tego forum. W załączeniu przedkładamy również formularz deklaracji członka-założyciela Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Prosimy go przedłożyć na ww. zebraniu założycielskim, a w razie niemożności wzięcia w nim udziału, prosimy go przesłać na adres: Katedra Prawa Wyznaniowego KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (z dopiskiem: „PTPW"). Wybór władz Towarzystwa, ustalenie wysokości składek członkowskich i inne powinności przewidziane ustawowo, zrealizowane zostaną na zapowiedzianym wyżej zebraniu.

Mamy nadzieję, że rodzące się Towarzystwo przyczyni się do dalszego rozwoju naszej specjalności prawniczej w Polsce i będzie przedsięwzięciem przynoszącym wiele satysfakcji każdemu jego uczestnikowi.


Z wyrazami szacunku,

Prof. zw. dr hab. Henryk Misztal
Prof. zw. dr hab. Michał Pietrzak

Protokół obrad Zebrania Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Protokół obrad Zebrania Założycielskiego

Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

w dniu 21 czerwca 2008 r.


W dniu 21 czerwca 2008 r. w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 odbyło się Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW).

Obrady otworzył kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL: prof. dr hab. Piotr Stanisz. Przekazał głos prof. dr hab. Henrykowi Misztalowi, który w imieniu własnym i drugiego wiodącego inicjatora Towarzystwa prof. dr hab. Michała Pietrzaka wygłosił słowo do zgromadzonych.

Udział w Zebraniu Założycielskim (ZZ) PTPW wzięły osoby wymienione na załączonej liście uczestników.

Przez aklamację przyjęto skład prezydium obrad ZZ: prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. dr hab. Ryszard Mojak, prof. dr hab. Piotr Stanisz, dr Dariusz Walencik, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

Prezydium ZZ ukonstytuowało się w następujący sposób: prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński - przewodniczący, prof. dr hab. Ryszard Mojak - zastępca przewodniczącego, dr Dariusz Walencik - sekretarz, prof. dr hab. Artur Mezglewski i prof. dr hab. Piotr Stanisz - członkowie. Na protokolanta powołano dr Martę Ordon.

Dalszą część obrad poprowadził prof. dr hab. Tadeusz Zieliński. Stwierdzono, że zgodnie z przepisami Prawa o stowarzyszeniach zebranie jest prawomocne, gdyż lista obecnych obejmuje 17 osób.

Przewodniczący przedstawił projekt Regulaminu obrad ZZ. Projekt przyjęto w zaproponowanym kształcie. Powołana została Komisja Skrutacyjna w składzie: mgr Aneta Abramowicz, dr Paweł Borecki, dr Anna Tunia, dr Zdzisław Zarzycki, mgr Michał Zawiślak. Wybrano komisję uchwał w składzie: dr Andrzej Czohara, dr Paweł Sobczyk, dr Tadeusz Stanisławski.

Przyjęto porządek obrad w brzmieniu:

 1. Uchwała o powołaniu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
  • dyskusja i głosowanie
 2. Przyjęcie Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
 3. Wybór Komitetu Założycielskiego
 4. Wybór władz statutowych
 5. Dyskusja programowa
 6. Sprawy różne

Przyjęcie uchwały o powołaniu PTPW

W kolejnym punkcie porządku obrad nastąpiło rozpatrzenie projektu uchwały o powołaniu PTPW.

W dyskusji nad tym punktem obrad dr Paweł Borecki zaproponował przyjęcie patrona Towarzystwa. Po dyskusji wniosek został wycofany.

Dr A. Czohara zaproponował dodanie w nazwie Towarzystwa sformułowania „naukowe". Po dyskusji wniosek został wycofany.

ZZ podjęło uchwałę o powołaniu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego: 17 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących.

Przyjęcie Statutu PTPW

Jako podstawę prac statutowych przyjęto przedstawiony uczestnikom projekt Statutu PTPW.

W dyskusji nad Statutem udział wzięli: prof. dr hab. P. Stanisz, mgr A. Merker, dr Z. Zarzycki, mgr R. Brożyniak, prof. dr hab. R. Mojak, dr A. Czohara, prof. A. Mezglewski, prof. dr hab. H. Misztal, dr P. Borecki, dr B. Ulijasz, dr A. Tunia, prof. T. Zieliński. Zgłoszono wnioski załączone do protokołu. W wyniku głosowań ustalono tekst Statutu w wersji jak w załączeniu.

Wybór Komitetu Założycielskiego PTPW

Przystąpiono do wyboru Komitetu Założycielskiego PTPW. Dr D. Walencik zgłosił kandydatów do Komitetu w osobach: prof. Mezglewski, prof. Mojak, dr Ordon, prof. Stanisz, prof. Zieliński. Podjęto uchwałę o łącznym i jawnym wyborze członków Komitetu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu obrad ZZ. Za powołaniem Komitetu Założycielskiego w zaproponowanym składzie głosowało 18 osób, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wybór władz Towarzystwa

Sprawa Rady Programowej PTPW.

Podjęto uchwałę w tym brzmieniu:

 1. Zebranie Założycielskie PTPW postanawia odroczyć powołanie Rady Programowej Towarzystwa.
 2. Skład Rady Programowej ustali i wyboru jej członków dokona pierwsze Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 17, przeciw - 0, wstrzymujących - 0.

Wybór Zarządu PTPW.

Przystąpiono do ustalenia liczebności i składu Zarządu Towarzystwa.

Dr D. Walencik zaproponował ustalenie 9-osobowego składu Zarządu.

Za wyborem 9-osobowego Zarządu głosowało - 15 osób, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3.

Zebranie Założycielskie PTPW postanowiło, że Zarząd Towarzystwa składać się będzie z 9 osób.

Zgłoszono kandydatury na członków Zarządu w osobach: prof. Mezglewski, dr Borecki, prof. Zieliński, dr Ordon, prof. Mojak, dr Walencik, dr Czohara, prof. Stanisz, dr Zarzycki. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przed przystąpieniem do wyboru członków Zarządu z członkostwa w Komisji Skrutacyjnej zrezygnowali: dr Zarzycki i dr Borecki.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory Zarządu. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyborów Zarządu w załączeniu.

W wyniku wyborów do Zarządu wybrani zostali: dr Borecki, dr Czohara, prof. Mezglewski, prof. Mojak, dr Ordon, prof. Stanisz, dr Walencik, dr Zarzycki, prof. Zieliński.

Wybór Komisji Rewizyjnej PTPW.

Przystąpiono do ustalenia liczebności Komisji Rewizyjnej PTPW. Zebranie Założycielskie PTPW postanowiło, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 osób.

Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej: dr Sobczyk, dr Stanisławski, dr Steczkowski, dr Szymański, dr Tunia. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wybory Komisji Rewizyjnej przeprowadziła Komisja Skrutacyjna. Protokół posiedzenia Komisji w załączeniu. W wyniku wyborów w skład Komisji Rewizyjnej weszli: dr Sobczyk, dr Stanisławski, dr Steczkowski, dr Szymański, dr Tunia.

Ustalenie składek członkowskich

Przewodniczący obrad złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkty w sprawie ustalenia składek członkowskich i ustalenia tymczasowej siedziby PTPW.

W dyskusji zaproponowano zróżnicowanie składek ze względu na status naukowy członków.

Za różnicowaniem wysokości składek w zależności od statusu naukowego głosowało: za - 5, przeciw - 6, wstrzymało się - 5 osób.

Podjęto uchwałę o wysokości składek członkowskich. Dla członków zwyczajnych - składka 100 (sto) PLN rocznie, dla członków nadzwyczajnych 50 (pięćdziesiąt) PLN, dla członków wspierających 100 (sto) PLN. Przyjęto, że obowiązek zapłaty składek liczy się od dnia rejestracji Towarzystwa i w przypadku rejestracji PTPW w 2008 r. składka za ten rok płatna jest w pełnej wysokości.

Ustalenie tymczasowej siedziby PTPW

Przystąpiono do ustalenia tymczasowej siedziby PTPW. Prof. dr hab. P. Stanisz zaproponował, aby tymczasową siedzibą PTPW była siedziba Katedry Prawa Wyznaniowego WPPKiA KUL (pokój C-701 w Collegium KUL) Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. Propozycję tymczasowej siedziby przyjęto jednomyślnie.

Dyskusja programowa

Przystąpiono do dyskusji programowej.

Prof. Zieliński zaproponował stworzenie programu wydawniczego PTPW, w tym wydawanie periodyku Towarzystwa oraz przygotowanie siłami członków PTPW Leksykonu polskiego prawa wyznaniowego.

Mgr Merker zasugerował rozpoczęcie w PTPW prac koncepcyjnych nad praktyczną realizacją art. 25 ust. 5 Konstytucji RP.

Prof. Mezglewski wnioskował, by PTPW wskazywało organizatora Zjazdów Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego począwszy od Zjazdu kolejnego po Zjeździe organizowanym w roku 2009 przez WPiA Uniwersytetu Opolskiego (koordynator dr D. Walencik).

Dr Borecki zgłosił propozycję ogłoszenia przez PTPW corocznego konkursu na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z prawa wyznaniowego.

Prof. Mojak zaznaczył, że prestiż konkursów tego rodzaju zależy od rangi jury oceniającego zgłoszone prace.

Mgr Brożyniak wnioskował, by ogłosić w prasie informację o powołaniu PTPW.

Prof. Zieliński sugerował, by po rejestracji PTPW Zarząd Towarzystwa wydał komunikat na temat powołania Towarzystwa i przekazał go fachowym czasopismom prawniczym.

Na tym obrady ZZ odroczono do dnia 22 czerwca 2008 r.


 

Protokół obrad Zebrania Założycielskiego

Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

w dniu 22 czerwca 2008 r.

 

Dnia 22 czerwca 2008 r. w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 odbyła się druga część Zebrania Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW).

Obrady prowadził prof. dr hab. Piotr Stanisz.

Odczytano protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbytego 21 czerwca 2008 r. w Lublinie w celu ukonstytuowania się. Komisja w składzie: dr Paweł Sobczyk, dr Tadeusz Stanisławski, dr Piotr Steczkowski, dr Andrzej Szymański oraz dr Anna Tunia ukonstytuowała się w drodze konsensusu następująco: przewodniczący – dr Paweł Sobczyk, wiceprzewodniczący – dr Tadeusz Stanisławski, sekretarz – dr Anna Tunia, członkowie: dr Piotr Steczkowski, dr Andrzej Szymański.

Odczytano protokół posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbytego w dniu 21 czerwca 2008 r. w Lublinie w celu ukonstytuowania się. Zarząd w składzie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. dr hab. Ryszard Mojak, dr Marta Ordon, dr hab. Piotr Stanisz, dr Dariusz Walencik, dr Zdzisław Zarzycki, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński ukonstytuował się w drodze konsensusu w następujący sposób: Prezes - prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, Wiceprezesi - prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. dr hab. Ryszard Mojak, prof. dr hab. Piotr Stanisz, Sekretarz - dr Marta Ordon, Skarbnik - dr Dariusz Walencik, członkowie Zarządu - dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, dr Zdzisław Zarzycki.

Przemówił nowowybrany Prezes PTPW prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński. Podkreślił, iż w jego opinii kształt powołanych władz Towarzystwa dobrze odzwierciedla przyjęte założenia ideowe PTPW, które określił mianem m. in. otwartości na wszystkie środowiska naukowe prowadzące badania w zakresie prawa wyznaniowego. Jego zdaniem Towarzystwo powinno w swej działalności położyć szczególny nacisk na organizowanie sympozjów, prowadzenie badań naukowych, w tym finansowanych z grantów ze środków publicznych, działalność wydawniczą, kontakty międzynarodowe ze partnerami zagranicznymi PTPW, zwłaszcza na terenie Unii Europejskiej. Prezes podziękował przedstawicielom Ośrodka Lubelskiego, na czele z Katedrą Prawa Wyznaniowego WPPKiA KUL za wielkie zaangażowanie w organizację zebrania założycielskiego PTPW, wymieniając nazwiska profesorów: H. Misztala, A. Mezglewskiego i P. Stanisza oraz dr Marty Ordon i dr. D. Walencika. Stwierdził, iż przebieg zebrania założycielskiego, panująca w jego trakcie atmosfera wzajemnego szacunku i konstruktywnej współpracy jak najlepiej wróży przyszłości Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Przystąpiono do rozpatrzenia punktu obrad „Sprawy różne”. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przystąpiono do przyjęcia protokołu obrad Zebrania Założycielskiego PTPW z dnia 21 czerwca 2008 r. Po uwzględnieniu zgłoszonych przez prof. R. Mojaka uwag, protokół przyjęto (w załączeniu).

Przewodniczący obrad prof. P. Stanisz zwrócił się do Zebrania Założycielskiego z zapytaniem, czy są jakiekolwiek uwagi co do przebiegu Zebrania. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń.

Przystąpiono do przyjęcia protokołu obrad Zebrania Założycielskiego PTPW z dnia 22 czerwca 2008 r. Żadnych uwag nie zgłoszono. Protokół przyjęto w załączonej wersji.

Na tym obrady zamknięto.


dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

 

Sprawozdanie z działalności Komitetu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

  Wybrany podczas Zebrania Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 21 czerwca 2008 r. Komitet Założycielski w składzie: prof. ndzw. dr hab. Artur Mezglewski, prof. ndzw. dr hab. Ryszard Mojak, dr Marta Ordon, prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, przystąpił niezwłocznie do przygotowania wniosku o rejestrację Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym. Złożenie wspomnianego wniosku wymagało modyfikacji statutu PTPW przyjętego w dniu 21 czerwca 2008 r. Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie postanowień statutu do obowiązujących przepisów ustaw: z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z poźn. zm.) i z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz aktów wykonawczych do nich. Zmiany te mają charakter techniczny, porządkowy, stylistyczny, jak również stworzyły możliwość uzyskania przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego statusu organizacji pożytku publicznego bez konieczności późniejszego nowelizowania statutu.
 

  Dnia 25 lipca 2008 r. Komitet Założycielski PTPW złożył w Sądzie Rejonowym w Lublinie w XI Wydziale Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o rejestrację Towarzystwa wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2008 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o wpisaniu stowarzyszenia pod nazwą „Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego” do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311635.

 

  Komitet Założycielski PTPW
    Tadeusz J. Zieliński
    Ryszard Mojak
    Artur Mezglewski
    Piotr Stanisz
    Marta Ordon

 

STATUT Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego, zwane dalej „Towarzystwem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z poźn. zm.) oraz niniejszego Statutu.
 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 3. Nazwa Towarzystwa jest zastrzeżona.

   

§ 2

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lublin.
 3. Dla realizacji celów statutowych Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

   

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem naukowym i jako takie nie identyfikuje się z żadnym systemem światopoglądowym, filozoficznym, religijnym i politycznym, uznając prawo jego członków do wyrażania poglądów w tych sprawach wyłącznie we własnym imieniu.

§ 4

 1. Towarzystwo może być członkiem organizacji międzynarodowych, których cele są zbieżne z wymienionymi w § 7 niniejszego statutu.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu w formie uchwały.

   

§ 5

Czas trwania Towarzystwa jest nieograniczony.

§ 6

Towarzystwo ma prawo używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania Towarzystwa

§ 7

Celem Towarzystwa jest popieranie rozwoju nauki prawa wyznaniowego, popularyzacja osiągnięć nauki prawa wyznaniowego oraz integracja środowiska specjalistów z zakresu prawa wyznaniowego.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1) inicjowanie i organizowanie badań naukowych, w tym prawno-porównawczych;

2) organizowanie konferencji naukowych, krajowych i międzynarodowych, odczytów i spotkań dyskusyjnych;

3) współpracę z instytucjami publicznymi, z jednostkami systemu szkolnictwa wyższego i nauki w obszarze nauk społecznych oraz z innymi instytucjami akademickimi, w tym z towarzystwami naukowymi;

4) popularyzowanie osiągnięć nauki prawa wyznaniowego w praktyce legislacyjnej i działalności organów publicznych;

5) działalność wydawniczą.
 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Towarzystwa, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.

§ 10

Wśród członków Towarzystwa wyróżnia się członków:

1) zwyczajnych;

2) nadzwyczajnych;

3) wspierających;

4) honorowych.

§ 11

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§ 12

 1. Członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która akceptuje cele statutowe Towarzystwa.
 2. Członkiem Towarzystwa może zostać nie tylko osoba posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, lecz także będąca cudzoziemcem, w tym również niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Członkiem zwyczajnym może być osoba spełniająca wymogi określone w ust. 1 i 2, która legitymuje się co najmniej stopniem naukowym doktora, posiada w swoim dorobku publikacje naukowe z zakresu prawa wyznaniowego i przedstawi pisemne rekomendacje sporządzone przez dwóch członków zwyczajnych.
 4. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba spełniająca wymogi określone w ust. 1 i 2, która posiada w swoim dorobku publikacje naukowe z zakresu prawa wyznaniowego i przedstawi pisemne rekomendacje sporządzone przez dwóch członków zwyczajnych.
 5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone w ust. 1 i 2 lub osoba prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która spełnia wymogi określone w ust. 1 i 2 oraz która wniosła wybitny wkład w rozwój prawa wyznaniowego lub posiada szczególne zasługi dla Towarzystwa.
 7. Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji. Od decyzji Zarządu o nieprzyjęciu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia. Kandydat na członka może złożyć odwołanie za pośrednictwem Zarządu w terminie jednego miesiąca od dnia doręczenia decyzji Zarządu.
 8. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Rady Programowej Towarzystwa  podjętej z inicjatywy własnej Rady lub na wniosek Zarządu.

   

§ 13

 1. Członek Towarzystwa ma prawo do:
  1) brania udziału we wszystkich formach działalności Towarzystwa;
  2) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, konferencjach organizowanych przez organy Towarzystwa;
  3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem organów Towarzystwa;
  4) noszenia odznaki organizacyjnej.
 2. Członek Towarzystwa zobowiązany jest do:
  1) aktywnego uczestniczenia w pracach i w realizacji celów Towarzystwa;
  2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał organów Towarzystwa;
  3) dbania o dobre imię Towarzystwa;
  4) regularnego opłacania składek i innych powinności obowiązujących w Towarzystwie.

   

§ 14

Członkowie zwyczajni i honorowi posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do organów Towarzystwa, a członkowie nadzwyczajni i wspierający uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu jedynie z głosem doradczym.

§ 15

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1) śmierci członka będącego osoba fizyczną;
  2) zrzeczenia się członkostwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi;
  3) skreślenia z listy członków z powodu systematycznego uchylania się od zaangażowania w działalność Towarzystwa lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 2 lat, pomimo dwukrotnego upomnienia w formie pisemnej;
  4) skreślenia z listy członków z powodu niewypełniania obowiązku określonego w § 13 ust. 2 pkt 2 lub z powodu działania na szkodę Towarzystwa;
  5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
  6) skreślenia z listy członków tych członków wspierających, którzy zaniechali finansowego wspierania Towarzystwa;
  7) utraty osobowości prawnej przez członków wspierających będących osobami prawnymi.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 stosowne uchwały podejmowane są przez Zarząd Towarzystwa, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
 3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2. 

   
   

ROZDZIAŁ IV

Organy Towarzystwa

§ 16

 1. Organami Towarzystwa są:
  1) Walne Zgromadzenie;
  2) Zarząd;
  3) Komisja Rewizyjna.
 2. Organem opiniodawczym Towarzystwa jest Rada Programowa.

§ 17

 1. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór organów następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały organów Towarzystwa, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. W przypadku równej ilości głosów przeważa głos osoby przewodniczącej obradom.
 3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka organów Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych organów jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków organów nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. 

   
   

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 18

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W  Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni i honorowi;
  2) z głosem doradczym - członkowie nadzwyczajni, wspierający oraz zaproszeni goście.
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają:
  1) w pierwszym terminie - zgodnie z § 17 ust. 2 statutu;
  2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu o godzinę później od pierwszego terminu - bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania.

   

§ 19

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Towarzystwa:
  1) z własnej inicjatywy;
  2) na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3) na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków Towarzystwa.
 5. W przypadkach określonych w ust. 4 pkt 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

   

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

3) udzielanie absolutorium Zarządowi Towarzystwa na wniosek Komisji Rewizyjnej;

4) wybór i odwołanie członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej i Rady Programowej;

5) uchwalanie statutu i jego zmian;

6) zatwierdzanie budżetu i preliminarza budżetowego Towarzystwa;

7) ustalanie wysokości składek członkowskich na wniosek Zarządu;

8) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku;

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,

10) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.
 

ZARZĄD

§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Zarząd Towarzystwa liczy od 8 do 10 członków, spośród których wybierany jest Prezes, trzech Wiceprezesów, Sekretarz i Skarbnik.
 3. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub Sekretarza.
 5. W posiedzeniu Zarządu z głosem doradczym mogą brać udział członkowie Komisji Rewizyjnej, Rady Programowej oraz zaproszeni goście.
 6. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa funkcje tę obejmuje jeden z Wiceprezesów Zarządu.

   

§ 22

Do zakresu działania Zarządu należy:

1) zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków;

2) realizacja celów Towarzystwa oraz wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;

3) opracowywanie budżetu i preliminarzy;

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa;

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego;

6) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich, w tym wnioskowanie do Rady Programowej o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego;

7) prowadzenie dokumentacji członkowskiej;

8) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

9) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa;

10)  proponowanie Walnemu Zgromadzeniu wysokości składek członkowskich;

11)  urządzanie i organizowanie sympozjów, szkoleń oraz propagowanie wszelkich innych działań służących realizacji celów statutowych Towarzystwa;

12)  podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji.
 

KOMISJA REWIZYJNA

§ 23

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna liczy od 5 do 7 członków, spośród których wybierany jest Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz
 3. Komisja rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu..
 4. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
  1) sprawowanie kontroli nad działalnością finansową Towarzystwa. Kontrola taka przeprowadzana jest przynajmniej raz do roku;
  2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków w razie nie zwoływania go przez Zarząd Towarzystwa w terminie lub trybie przewidzianym w statucie;
  3) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Towarzystwa, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno odbyć się nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania);
  4) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium organom Towarzystwa;
  5) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków;
  6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu.

   

§ 24

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w organach Towarzystwa.

§ 25

Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być osoby:

1) skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;

2) będące członkami organu zarządzającego ani pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 

RADA PROGRAMOWA

§ 26

 1. Rada Programowa jest organem opiniodawczym Towarzystwa.
 2. Rada Programowa składa się z co najmniej trzech członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Na pierwszym posiedzeniu Rady Programowej wybierany jest jej Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz.
 4. Rada Programowa powoływana jest na czas nieokreślony.
 5. Do zakresu działania Rady Programowej należy:
  1) przedkładanie na Walnym Zgromadzeniu Członków propozycji długoplanowych działań Towarzystwa związanych z realizacją celów statutowych;
  2) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego;
  3) uchwalanie na wniosek Zarządu planu wydawniczego publikacji nieperiodycznych;
  4) opiniowanie przedłożonych przez Zarząd wniosków o finansowanie prac badawczych Towarzystwa. 

   
   

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 27

Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28

 1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
  1) opłaty wpisowe i składki członkowskie;
  2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa;
  3) dotacje;
  4) darowizny, zapisy, spadki;
  5) wpływy z działalności statutowej.
 2. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz gospodarkę nieruchomościami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

   

§ 29

Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Towarzystwa upoważniony jest Prezes lub jeden z Wiceprezesów działający łącznie ze Skarbnikiem. W pozostałych sprawach dokumenty Towarzystwa podpisuje Prezes lub Wiceprezes, a z ich upoważnienia Sekretarz Zarządu.

§ 30

W ramach działalności Towarzystwa zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi";

2) przekazywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji;

4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 31

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenia Członków wymaga zwykłej większości głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwalanie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. 

   
   

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 32

 1. Osoby spełniające warunki określone w § 12 ust. 3 i 4 (z wyjątkiem wymogu przedstawienia rekomendacji), które wzięły udział w Zebraniu Założycielskim Towarzystwa w Lublinie w dniach 21-22 czerwca 2008 roku i złożyły deklarację członkowską, stają się członkami Towarzystwa w odpowiednich kategoriach członkowskich, o których mowa w § 10.
 2. Wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na I kadencję dokonują osoby, o których mowa w ust. 1 zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

   

§ 33

Zarząd zwoła Walne Zgromadzenie Członków nie później niż do końca czerwca 2009 r., w celu przedstawienia szczegółowego programu działalności na okres kadencji.

Deklaracja członkowska

 

kliknij aby pobrać:

DEKLARACJA CZŁONKOWSKA

ZGODA na przetwarzanie danych osobowych

KLAUZULA informacyjna ws przetwarzania danych osobowych


Wypełnioną, wydrukowaną i podpisaną deklarację oraz klauzulę informacyjną i zgodę na przetwarzanie danych osobowych prosimy przesłać na adres PTPW.

Zgodnie z wymogiem §12 pkt 3 i 4 Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego kandydat na członka PTPW wraz z deklaracją o przystąpieniu do Towarzystwa przedkłada wykaz posiadanych w dorobku publikacji naukowych z zakresu prawa wyznaniowego oraz pisemne rekomendacje sporządzone przez dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

 


Wysokość składek członkowskich określiła uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 19 maja 2009 r. (zob.)

W związku z prowadzonym przez PTPW obrotem bezgotówkowym składki prosimy opłacać wyłącznie na rachunek:

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

Al. Racławickie 14/701

20-950 Lublin

Santander Bank Polska  94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Składki członkowskie

Wysokość składek członkowskich określiła uchwała nr 5/2009 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 19 maja 2009 r. (zob.)

W związku z prowadzonym przez PTPW obrotem bezgotówkowym składki prosimy opłacać wyłącznie na rachunek:

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego

Al. Racławickie 14/701

20-950 Lublin

Santander Bank Polska  94 1500 1520 1215 2007 7670 0000 

 

Działalność wydawnicza

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego prowadzi działalność wydawniczą w ramach której od 2009 roku publikuje czasopismo naukowe zatytułowane "Przegląd Prawa Wyznaniowego" (ISSN 2080-3788)
 


W 2013 roku zainicjowana została seria publikacji zwartych pt. "Prace naukowe Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego". W serii ukazały się monografie: 

1. Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013
 

2. Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015   (ebook)
 


 

W 2014 roku pod auspicjami Towarzystwa ukazał się Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć, pod red. Artura Mezglewskiego, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014 

W opracowaniu haseł wzięli udział najwybitniejsi przedstawiciele nauki prawa wyznaniowego w Polsce, reprezentujący 14 krajowych ośrodków naukowych.

Leksykon prawa wyznaniowego dostępny jest do nabycia w: księgarnia.beck.pl 

 

Ogólnopolskie Sympozja Prawa Wyznaniowego

 

Pod egidą Towarzystwa odbywają się coroczne Ogólnopolskie Sympozja Prawa Wyznaniowego połączone ze Zjazdami Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego.

Dotychczas zorganizowane zostały następujące sympozja:

 

 • Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego połączone z I Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 14-16 stycznia 2003 r.; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Prawo wyznaniowe w systemie prawa polskiego, red. A. Mezglewski, Lublin 2004, ss. 389;

 

 • Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej połączone z II Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 26-28 października 2004 r.; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej, red. A. Mezglewski, P. Stanisz, M. Ordon, Lublin 2005, ss. 388;

 

 • Funkcje publiczne związków wyznaniowych połączone z III Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Kazimierz Dolny n. Wisłą, 16-18 maja 2006 r.; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Funkcje publiczne związków wyznaniowych, red. A. Mezglewski, Lublin 2007, ss. 479;

 

 • X lat regulacji problematyki wyznaniowej w Konstytucji RP z 2 kwietnia 2007 r. Próba oceny połączone z IV Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Białystok, 26-27 września 2007 r.; organizator: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Część materiałów z konferencji została opublikowana drukiem: Materiały z IV Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego, Białystok, 26-27 września 2007 r., "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2013, t. 5, s. 63-193;  

 

 • Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych połączone z V Ogólnopolskim Zjazdem Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Krasnobród, 13-15 maja 2008 r.; organizator: Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych, red. M. Bielecki, Lublin 2011, ss. 367; 

 

 • VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009, Kamień Śląski, 19-21 maja 2009 r.; organizator: Zakład Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz PTPW. Materiały zostały opublikowane drukiem: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, ss. 415;

 

 • VII Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, Gniezno, 11-12 września 2010 r.; organizator: Katedra Historii Ustroju Państwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Materiały zostały opublikowane drukiem: Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, ss. 252;

 

 • VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych, Konstancin-Jeziorna, 18-19 maja 2011 r.; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa Kanonicznego oraz Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz PTPW. Materiały zostały opublikowane drukiem: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, ss. 478;

 

 • IX Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, Kraków, 17-20 maja 2012 r.; organizator: Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Materiały zostały opublikowane drukiem: Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu, red. W. Uruszczak, K. Krzysztofek, M. Mikuła, Kraków 2014, ss. 452;

 

 • X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Myczków k. Polańczyka, 23-25 kwietnia 2013 r.; organizator: Zakład Teorii Prawa i Doktryn Polityczno-Prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz PTPW. Materiały zostały opublikowane drukiem: Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, Lublin 2016, ss. 384.

 

 • XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Lublin, 14-17 maja 2014 r.; organizator: Katedra Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz PTPW (www.kul.pl/XIOSPW). Materiały zostały opublikowane drukiem: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384 (ebook);

 

 • XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zabuże, 14-16 września 2015 r.; organizator: Instytut Administracji, Samorządu i Prawa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz PTPW. Materiały zostały opublikowane drukiem: Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk, Warszawa 2017, ss. 220.

 

 • XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Pokrzywna, 17-19 maja 2016 r.; organizator: Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego oraz PTPW. Materiały zostały opublikowane drukiem w: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2016, t. 19 i "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2017, t. 9.

 

 • XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznanioweg Prawo wyznaniowe formalne połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra - Kęszyca Leśna 8-10 maja 2017 r.; organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz PTPW. Materiały zostały opublikowane drukiem w: "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2018, t. 10.

 

 • XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918 – 1945 – 1989) połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, 7-9 maja 2018 r.; organizator:  Instytut Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz PTPW. Materiały częściowo zostały opublikowane drukiem w: "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2019, t. 11.

 

 • XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce? połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Olsztyn - Tumiany, 6-8 maja 2019 r.; organizator: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz PTPW

 

Konferencje naukowe organizowane/współorganizowane przez PTPW

 

 • 19-21 maja 2009 r. - VI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Od tymczasowości do stabilizacji. Zmiany w polskim prawie wyznaniowym na przestrzeni lat 1989-2009", Kamień Śląski

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy – dyskusje - postulaty, red. D. Walencik, Katowice – Bielsko-Biała 2009, ss. 415

 • 26-27 maja 2010 r. - Konferencja naukowa "Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej", Ulanów

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej, red. A. Tunia, Lublin 2011, ss. 248

 • 18-19 maja 2011 r. - VIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych", Konstancin-Jeziorna

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych, red. P. Sobczyk, K. Warchałowski, Warszawa 2013, ss. 478

 • 7-9 marca 2012 r. - Konferencja naukowa "Standardy świeckości władzy wykonawczej i sądowniczej", Sromowce Niżne n. Dunajcem

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, red. A. Mezglewski, A. Tunia, Lublin 2013, ss. 268

 • 16 listopada 2012 r. - Konferencja naukowa "Religia i etyka w edukacji publicznej", Warszawa

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Religia i etyka w edukacji publicznej, red. J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski, Warszawa 2014, ss. 242

 • 23-25 kwietnia 2013 r.  - X Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Myczków k. Polańczyka

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej, red. M. Skwarzyński, P. Steczkowski, Lublin 2016, ss. 384.

 • 22-24 września 2013 r. - Konferencja naukowa "Otoczenie prawne turystyki pielgrzymkowej", Sromowce Niżne n. Dunajcem

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej, red. A. Tunia, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 304

 • 14-17 maja 2014 r. - XI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i wyznania" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Lublin (www.kul.pl/XIOSPW)

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii, red. P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak, Lublin 2015, ss. 384

 • 2-4 marca 2015 r. - Sympozjum naukowe "Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne", Popowo k. Serocka

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne, red. J. Nikołajew, K. Walczuk, Warszawa 2016

 • 9-10 kwietnia 2015 r. - Konferencja naukowa "Korelacje wolności religijnej indywidualnej i wspólnotowej", Jastrzębia Góra

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem w: "Opolskie Studia Administracyjno-Prawne" 2015, t. 13, nr 4.

 • 14-16 września 2015 r. - XII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zabuże

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem: Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny, red. J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk, Warszawa 2017, ss. 220.

 • 17-19 maja 2016 r. - XIII Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Równouprawnienie kościołów i innych związków wyznaniowych" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Pokrzywna k. Jarnołtówka

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem w: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2016, t. 19 i "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2017, t. 9.

 • 15-16 września 2016 r. - konferencja naukowa pt. "Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym", Dwikozy k. Sandomierza

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem: Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym, red. M. Bielecki, Lublin 2018, ss. 278

 • 8-10 maja 2017 r. - XIV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznanioweg "Prawo wyznaniowe formalne" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Zielona Góra - Kęszyca Leśna

Materiały z sympozjum zostały opublikowane drukiem w: "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2018, t. 10.

 • 11-13 września 2017 r. - konferencja naukowa pt. "Status osoby duchownej we współczesnym państwie", Badin k. Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem w: "Studia z Prawa Wyznaniowego" 2018, t. 21.

 • 15 marca 2018 r. - ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych: od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych", Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

Materiały z konferencji zostały opublikowane drukiem w: Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych, red. T.J. Zieliński, M. Hucał, Warszawa 2019, ss. 487

 • 7-9 maja 2018 r. - XV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "Wpływ odzyskania przez Polskę niepodległości na status quo Kościołów i innych związków wyznaniowych (1918–1945–1989)" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Wrocław

Materiały częściowo zostały opublikowane drukiem w: "Przegląd Prawa Wyznaniowego" 2019, t. 11

 • 25-26 września 2018 r. - konferencja naukowa pt. "Współdziałanie związków wyznaniowych i jednostek samorządu terytorialnego", Kokoszyce k. Wodzisławia Śląskiego
 • 6-8 maja 2019 r. - XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego "30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?" połączone ze Zjazdem Katedr, Zakładów i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Olsztyn - Tumiany

 

 

ICLARS Członkowstwo

Od 31 maja 2010 r. Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego jest członkiem International Consortium for Law and Religion Studies z siedzibą w Mediolanie, prestiżowej organizacji skupiającej czołowych znawców prawa wyznaniowego w skali światowej oraz instytucje związane z tym obszarem nauki (więcej na stronie www.iclars.org.).

 

Honorowy Patronat PTPW

Konferencja pt. „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem - aspekty ustrojowe i prawne”. 

9 października 2017 r. 
Kraków, Uniwersytet Jagielloński

Organizatorzy:
Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczpospolitej Polskiej 
Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Marcina w Krakowie
Zakład Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 

Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego objęło honorowy patronat nad zorganizowaną w dniu 9 października 2017 r. w Krakowie konferencją naukową pt. „Kościół Ewangelicko-Augsburski w relacjach z Państwem - aspekty ustrojowe i prawne”. Konferencja poświęcona była problematyce relacji prawnych oraz ustrojowych Państwa i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, oraz w wybranych krajach europejskich. Jej organizacja związana była z obchodami 500-lecia Reformacji, a miejsce obrad nawiązywało do tradycji dyskusji, jaka odbyła się w roku 1518 w Akademii Krakowskiej po opublikowaniu tez Marcina Lutra.


Program: 2017.10.9_ProgramKonferencji.pdf 
2017.10.09_zaproszenie_konferencja_krakow.pdf
Szczegółowe informacje o konferencji zamieszczone są na stronie internetowej: http://krakow.luter2017.pl   

 

Wykaz tematów badawczych realizowanych w Polskim Towarzystwie Prawa Wyznaniowego, prowadzących je Zespołów Badawczych i Kierowników Zespołów (stan na 21 maja 2009 r.)

I Zespół Badawczy: Demokratyczne państwo prawne wobec naruszeń prawa na tle religijnym (Kierownik: vacat).

II Zespół Badawczy: Finansowanie kościołów i innych związków wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej (Kierownik: dr Andrzej Czohara);

III Zespół Badawczy: Kwestie wyznaniowe w prawie Unii Europejskiej (Kierownik: dr hab. Piotr Stanisz);

IV Zespół Badawczy: Nauczanie religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Kierownik: prof. dr hab. Artur Mezglewski);

V Zespół Badawczy: Nauka prawa wyznaniowego w krajach systemu „common law" (Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński);

VI Zespół Badawczy: Ochrona praw człowieka z zakresu wolności religijnej w odniesieniu do imigrantów spoza Unii Europejskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński);

VII Zespół Badawczy: Podstawy prawa wyznaniowego Rzeczypospolitej Polskiej (Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Mojak);

VIII Zespół Badawczy: Prawo wyznaniowe Polski Ludowej (Kierownik: dr hab. Piotr Stanisz);

IX Zespół Badawczy: Problemy wyznaniowe w orzecznictwie sądów i Trybunału Konstytucyjnego w Polsce od roku 1989 (Kierownik: dr Paweł Borecki);

X Zespół Badawczy: Wolność słowa a wolność religijna. Zagadnienia teorii i praktyki na gruncie Konstytucji RP (Kierownik: dr Paweł Sobczyk);

XI Zespół Badawczy: Współdziałanie Państwa i Kościoła na rzecz obrony i poszanowania małżeństwa i rodziny (Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler);

XII Zespół Badawczy: Świadczenie usług turystycznych przez związki wyznaniowe (Kierownik: dr Anna Tunia).

Ogólnopolski Studencki Konkurs Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego

Organizatorami Konkursu są Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego oraz Zakład Prawa Konstytucyjnego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Do udziału w Konkursie zaproszeni są Studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich studiujący na jednej z działających w Rzeczypospolitej Polskiej szkół wyższych. 

Przebieg konkursu:

- pierwszy etap to test na który składają się pytania jednokrotnego wyboru, pytania wielokrotnego wyboru i casus,

- drugi etap to odpowiedź ustna na trzy wylosowane pytania, w tym: jedno z wiedzy ogólnej z prawa wyznaniowego, jedno z tematyki przewodniej i jeden casus;

- do drugiego etapu kwalifikuje się siedem osób, które uzyskały najlepsze wyniki w etapie pierwszym,

- pytania konkursowe (I i II etapu) obejmują ogólną wiedzę z prawa wyznaniowego (ex universa) oraz zagadnienia związane z tematem przewodnim.

W załączonych plikach znajdują się: * Regulamin Konkursu, * Formularz Zgłoszenia Udziału i Opinii Nauczyciela Akademickiego, * Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych,

1. edycja konkursu odbyła się w Opolu w dniu 1 grudnia 2017 r.   
Temat przewodni konkursu - Konstytucyjne podstawy polskiego prawa wyznaniowego

WYNIKI I Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego: 

I miejsce ex aequo zajęli: pani Dominika Flis z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II i pan Dariusz Piotrowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. III miejsce (jury zdecydowało o nieprzyznawaniu II nagrody) zajęła pani Katarzyna Machowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
W konkursie wzięli udział reprezentanci: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawla II.

 

2. edycja zorganizowana została w Opolu w dniu 7 grudnia 2018 r.

Temat przewodni konkursu - Konkordat Polski 1993/1998

WYNIKI II Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego:

I miejsce zajęła pani Emilia Gągol z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. II miejsce zajął Igor Mędela z Uniwersytetu Jagiellońskiego. III miejsce zajęła Magdalena Tomaszewska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
W konkursie udział wzięli studenci z: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego.

 

3. edycja Konkursu zaplanowana została na dzień 6 grudnia 2019 r.

Temat przewodni konkursu - Finansowanie związków wyznaniowych

WYNIKI III Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Wiedzy z Zakresu Prawa Wyznaniowego:

I miejsce zajął pan Daniel Brodowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. II miejsce zajął pan Igor Mędela z Uniwersytetu Jagiellonskiego. III miejsce zajął pan Dominik Karasiewicz z Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

W konkursie udział wzięli studenci z: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (zarówno z Wydziału Prawa i Administracji, jak i Wydziału Prawa Kanonicznego), Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Opolskiego.

Szczegółowe informacje i zaproszenie * program * regulamin * formularz zgłoszeniowy

Order i odznaczenia dla działaczy PTPW

Podczas inauguracji XI Ogólnopolskiego Sympozjum Prawa Wyznaniowego w dniu 15 maja 2014 r. w Auli Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji dr Józef Różański przedstawił postanowienia Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego o nadaniu orderu i odznaczeń działaczom PTPW za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki prawa wyznaniowego.

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał prof. zw dr hab. Ryszard M. Małajny (UŚ), Złoty Krzyż Zasługi ks. prof. zw. dr hab. Artur Mezglewski (UO) (zob. MP z 2014 r., poz 752), Srebrny Krzyż Zasługi: ks. prof. nadzw. dr hab. Piotr Stanisz (KUL), ks. prof. nadzw. dr hab. Dariusz Walencik (UO), prof. nadzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński (ChAT), Brązowy Krzyż Zasługi: dr Paweł Borecki (UW), dr Marta Ordon (KUL) (zob. MP z 2014 r., poz. 747). Dyrektor dokonał dekoracji odznaczonych obecnych na tej uroczystości.

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.