POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Rok 2007

Stanisz Piotr

Porozumienia w sprawie regulacji stosunków między państwem i niekatolickimi związkami wyznaniowymi we włoskim porządku prawnym, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.

Prawo i religia t. 1

T. J. Zieliński (red.), Warszawa 2007

Francuska ustawa z 9 grudnia 1905 roku o rozdziale kościołów i państwa z perspektywy stu lat 

M. Pietrzak (red.), Wydawnictwo Liber, Warszawa 2007

Mezglewski Artur, Tunia Anna

Wyznaniowa forma zawarcia małżeństwa cywilnego, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007

Rok 2008

Borecki Paweł

Geneza modelu stosunków Państwo-Kościół w Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.

Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość

J. Koredczuk  (red.), Wrocław 2008.

Mezglewski Artur, Misztal Henryk, Stanisz Piotr

Prawo wyznaniowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.

Rakoczy Bartosz

Ustawa o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.

Walencik Dariusz

Rewindykacja nieruchomości Kościoła Katolickiego w postępowaniu przed Komisją Majątkową, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.

Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji

J. Wroceński, H. Pietrzak (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2008.

Zieliński Tadeusz

Państwo wobec religii w szkole publicznej według orzecznictwa Sądu Najwyższego USA, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008

Rok 2009

Pro bono Reipublicae. Księga jubileuszowa Profesora Michała Pietrzaka 

P. Borecki, A. Czohara, T. J. Zieliński (red.), LexisNexis, Warszawa 2009

Ryguła Piotr

Wolność religijna w Hiszpanii na tle przemian społeczno-politycznych w latach 1931-1992, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009

Bendza Włodzimierz

Regulacja kościelnych spraw majątkowych na przykładzie Kościoła prawosławnego w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.

Mezglewski Artur

Polski model edukacji religijnej w szkołach publicznych. Aspekty prawne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.

Prawo wyznaniowe w Polsce (1989-2009). Analizy-dyskusje-postulaty

D. Walencik (red.), Katowice - Bielsko-Biała 2009.

Bezstronność religijna, światopoglądowa i filozoficzna władz RP

T. J. Zieliński (red.), Warszawa 2009.

Rok 2010

Pietrzak Michał
Prawo wyznaniowe, Wyd. 4, Warszawa 2010.

Podstawy regulacji stosunków Państwo – Kościół w Rzeczypospolitej Polskiej i Republice Włoskiej. I fondamenti della regolazione delle relazioni Stato – Chiesa nella Repubblica di Polonia e nella Repubblica Italiana 

P. Czarnek, D. Dudek, P. Stanisz (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.

Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Gniezno 11-12 IX 2010
K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz (red.), Poznań 2010.

Szymański Andrzej

Proces likwidacji działalności charytatywnej Kościoła katolickiego w sferze publicznoprawnej w latach 1944-1965. Studium historyczno-prawne, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2010.

Marcin Olszówka

Ustawy wyznaniowe. Art. 25 ust. 5 Konstytucji RP – próba interpretacji, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010

Rok 2011

Brzozowski Wojciech

Bezstronność światopoglądowa władz publicznych w Konstytucji RP, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011

Małżeństwo na całe życie?

R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 2011

Mezglewski Artur, Misztal Henryk, Stanisz Piotr

Prawo wyznaniowe, wyd. 3, Warszawa 2011

Państwo wyznaniowe. Doktryna, prawo i praktyka

J. Szymanek (red.), Warszawa 2011

Przesłanki konieczne zawarcia małżeństwa. Próba systematyzacji zagadnienia w aspekcie wymogów formy religijnej,
A. Tunia (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011

Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych

M. Bielecki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 

Stanisławski Tadeusz

Finansowanie instytucji wyznaniowych ze środków publicznych w Polsce, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011 

Prawo i religia t. 2

T. J. Zieliński (red.), Warszawa 2011

Rok 2012

Nikołajew Jerzy

Wolność sumienia i religii skazanych i tymczasowo aresztowanych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012

Czohara Andrzej, Zieliński Tadeusz J.

Ustawa o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012

Polskie prawo wyznaniowe. Wybór źródeł

M. Poniatowski, P. Sobczyk (oprac.), Lublin 2012

Studia Politologiczne  t. 23 "Problemy polityki wyznaniowej"

J. Szymanek, J. Zaleśny (red.), Warszawa 2012

Problemy z sądową ochroną praw człowieka

R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), t. 1-2, Olsztyn 2012

Prawne granice wolności sumienia i wyznania

R. Wieruszewski, M. Wyrzykowski, L. Kondratiewa-Bryzik (red.), Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012 

Finansowanie związków wyznaniowych w krajach niemieckojęzycznych i w Polsce. Die Finanzierung der Religionsgemeinschaften in den deutschsprachigen Ländern und in Polen 

D. Walencik, M. Worbs (red.), "Colloquia Theologica" t. 16, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2012

Michalik Piotr

Stosunki polityczno-wyznaniowe w XVII-wiecznym Marylandzie na tle kształtowania się ustroju tej kolonii, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012

Obecność religii w publicznym systemie oświaty w aspekcie prawnym

T. J. Zieliński (red.), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2012

Hucał Michał

Wolność sumienia i wyznania w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012

Prawo wewnętrzne nierzymskokatolickich związków wyznaniowych w Polsce. Wybór aktów prawnych 

P. Borecki, Cz. Janik (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012

Pietrzak Michał

Państwo prawne, państwo świeckie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2012

Leszczyński Paweł A.

Regulacja stosunków między państwem a nierzymskokatolickimi Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi określona w art. 25 ust. 5 Konstytucji RP, Gorzow Wielkopolski 2012

Studia z Prawa Wyznaniowego t. 15

P. Stanisz, A. Mezglewski, M.Ordon (red.), Lublin 2012; www.kul.pl/spw

Rok 2013

Plisiecki Marek

Wyznaniowa osoba prawna w prawie polskim, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2013

Standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych

A. Mezglewski, A. Tunia (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013

Finansowanie Kościołów i innych związków wyznaniowych

P. Sobczyk, K. Warchałowski (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013

Jak przygotować do małżeństwa?

R. Sztychmiler, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 2013

Rodzina w prawie

M. Różański, J. Krzywkowska (red.), Olsztyn 2013

Szadok-Bratuń Aleksandra

Procedura zawierania małżeństwa "konkordatowego" w kontekście polskiego prawa administracyjnego, Wrocław 2013 (ebook)

Sobczyk Paweł

Konstytucyjna zasada konsensualnego określania stosunków między Rzecząpospolitą Polską a Kościołem katolickim, Warszawa 2013

Układowe formy regulacji stosunków między państwem a związkami wyznaniowymi (art. 25 ust. 4-5 Konstytucji RP)

P. Stanisz, M. Ordon (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 (ebook w Repozytorium KUL)

Czuryk Małgorzata

Ochrona prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i filozoficznymi w systemach edukacji publicznej państw członkowskich Unii Europejskiej, Wydawnictwo AON, Warszawa 2013

Rynkowski Michał

Sądy wyznaniowe we współczesnym europejskim porządku prawnym, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław 2013  (ebook)

Borecki Paweł

Prawo wyznaniowe w  świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013 

Borecki Paweł

Reforma prawa wyznaniowego w Polsce, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013 (ebook

Sobczak Witold

Wolność myśli, sumienia i religii. Poszukiwania standardu europejskiego, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2013 

Walencik Dariusz

Nieruchomości Kościoła katolickiego w  Polsce w  latach 1918-2012. Regulacje prawne, nacjonalizacja, rewindykacja, Drukarnia Archidiecezjalna, Katowice 2013

Rok 2014

Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć

A. Mezglewski (red.), Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014

Relacje Państwo-Kościół w świetle interpelacji posłów na Sejm VI kadencji

M. Zawiślak (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 

Kościoły i inne związki wyznaniowe w służbie dobru wspólnemu

 W. Uruszczak , K. Krzysztofek , M. Mikuła (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Religia i etyka w edukacji publicznej

J. Krukowski, P. Sobczyk, M. Poniatowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014 

Prawne aspekty turystyki pielgrzymkowej

A. Tunia (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 

Mniejszości wyznaniowe w Polsce. Prawo wewnętrzne (statutowe) 

Wprowadzenie, zbiór statutów, opracowanie: R. Brożyniak, M. Winiarczyk-Kossakowska, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2014 

Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne

 P. Stanisz, J. Pawlikowski, M. Ordon (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014  (ebook w Repozytorium KUL)

Rok 2015

Hucał Michał

Oddziaływanie brytyjskiej ustawy o prawach człowieka z 1998 r. na Kościół Anglii, Wydawnictwo Marszałek, Toruń 2015

Katolickie zasady relacji państwo-Kościół a prawo polskie

J. Krukowski, M. Sitarz, H. Stawniak (red.), Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015 

Paprzycki Rafał

Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2015 

Tunia Anna

Recepcja prawa wewnętrznego związków wyznaniowych w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015 

Bielecki Marek

Stan prawny nieruchomości Archieparchii Przemysko-Warszawskiej w latach 1944-2014, Wydawnictwo KUL, Lublin 2015

Aktualne problemy wolności myśli, sumienia i religii

P. Stanisz, A.M. Abramowicz, M. Czelny, M. Ordon, M. Zawiślak (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2015  (ebook)

Studia z Prawa Wyznaniowego t. 18

P. Stanisz, A. Mezglewski, M.Ordon (red.), Lublin 2015; www.kul.pl/spw 

Rok 2016

Wolność sumienia i religii osób pozbawionych wolności. Aspekty prawne i praktyczne

J. Nikołajew, K. Walczuk (red.), Wydawnictwo Unitas, Warszawa 2016 

Polskie prawo wyznaniowe. Wybór orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

P. Sobczyk, M. Poniatowski (oprac.), Wydawnictwo Naukowe Academicon, Lublin 2016  (Wprowadzenie)

Procedury w sprawach małżeńskich i rodzinnych. Teoria i praktyka

J. Krzywkowska, R. Sztychmiler (red.), Olsztyn 2016 

Polityka wyznaniowa a prawo III Rzeczypospolitej

M. Skwarzyński, P. Steczkowski (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016

Nikołajew Jerzy

Wspólnotowy wymiar wolności światopoglądu i przekonań religijnych oraz jej realizacja w ukraińskim systemie prawnym, Wydawnictwo Unitas, Lublin 2016 

Zieliński Tadeusz J.

Państwowy Kościół Anglii. Studium prawa wyznaniowego, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016 

O wolność słowa i religii. Praktyka i teoria

F. Longchamps de Bérier, K. Szczucki (red.), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016

Olszówka Marcin

Konstytucja PRL a system źródeł prawa wyznaniowego do roku 1989, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016 

Olszówka Marcin

Wpływ Konstytucji RP z 1997 roku na system źródeł prawa wyznaniowego, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa 2016. 

Presence of the Cross in Public Spaces. Experiences of Selected European Countries

P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon (red.), Cambridge Scholars Publishing 2016 (www

Obecność krzyża w przestrzeni publicznej. Doświadczenia niektórych państw europejskich

P. Stanisz, M. Zawiślak, M. Ordon (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2016  (ebook w Repozytorium KUL)

Prawo małżeńskie Kościołów Chrześcijańskich w Polsce a forma wyznaniowa zawarcia małżeństwa cywilnego

T.J. Zieliński, M. Hucał (red.), Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2016

Studia z Prawa Wyznaniowego t. 19

P. Stanisz, A. Mezglewski, M.Ordon (red.), Lublin 2016; www.kul.pl/spw 

Rok 2017

Stanisz Piotr

Religion and Law in Poland, Kluwer Law International 2017  http://ielaws.com/

Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo i porządek publiczny

J. Nikołajew, P. Sobczyk, K. Walczuk (red.), Wydawnictwo Unitas, Warszawa 2017 

Religia i etyka jako interdyscyplinarny czynnik oddziaływania w relacjach międzynarodowych

K. Warchałowski, M. Osuchowska (red.), Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017 

Kroczek Piotr

Prawo wewnętrzne związków wyznaniowych w perspektywie organów władzy publicznej. Klauzule generalne, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2017

Uruszczak Wacław

Opera historico-iuridica selecta: prawo kanoniczne - nauka prawa - prawo wyznaniowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017 

Studia z Prawa Wyznaniowego t. 20

P. Stanisz (red. naczelny), Wydawnictwo KUL, Lublin 2017; www.kul.pl/spw ;  https://czasopisma.kul.pl/spw    

Rok 2018

Wolność religijna. Wybrane zagadnienia

W. Cisło, M. Olszówka, W. Sadłoń (red.), Warszawa 2018 

Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym

M. Bielecki (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin 2018  

Studia z Prawa Wyznaniowego t. 21

Wydawnictwo KUL, Lublin 2018; całość dostępna na stronach: www.kul.pl/spw ;  https://czasopisma.kul.pl/spw  
W numerzy opublikowane zostały materiały z międzynarodowej konferencji pt. "Status osoby duchownej we współczesnym państwie", zorganizowanej przez PTPW w Badinie k. Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) 11-13 września 2017 r. Współredaktorem t. 21 SPW jest Piotr Steczkowski

Aneta Maria Abramowicz

Równouprawnienie związków wyznaniowych w prawie polskim, Wydawnictwo KUL, Lublin 2018

Rok 2019

Michowicz Przemysław

Pozakanoniczna odpowiedzialność wyższego przełożonego zakonnego, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2019

Prawo do prywatności w Kościołach i innych związkach wyznaniowych. Od tajemnicy duszpasterskiej do ochrony danych osobowych 

red. T.J. Zieliński, M. Hucał, Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2019

Marek Strzała

Oświadczenie woli wyznaniowej osoby prawnej, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019

Rok 2020

Prawna ochrona wolności sumienia i religii. Stan de lege lata i postulaty de lege ferenda, red. P. Sobczyk, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020

Rok 2022

Tomasz Resler

Wydział do Spraw Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu w latach 1950–1973. Studium historycznoprawne, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2022

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.