POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska  94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Sprawy związane z powołaniem PTPW

List patronów

Szanowni Państwo,

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Od kilku lat środowisko osób zajmujących się naukowo prawem wyznaniowym nurtuje myśl utworzenia towarzystwa naukowego skupiającego badaczy tej dyscypliny prawniczej. Dzisiaj idea ta odżywa na nowo i ma szansę na rychłą realizację. Wśród uczestników ostatnich zjazdów katedr i wykładowców prawa wyznaniowego ukształtował się krąg inicjatorów pragnących wystąpić do całego środowiska z zaproszeniem do uczestnictwa w utworzeniu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Podwaliną planowanego Towarzystwa ma być zasada jego ściśle naukowego charakteru, szacunku dla różnorodności światopoglądowej, konfesyjnej i politycznej jego członków. PTPW powinno być płaszczyzną integrowania środowiska specjalistów prawa wyznaniowego, inicjowania i koordynowania wspólnych przedsięwzięć badawczych, swobodnej wymiany poglądów naukowych, przy poszanowaniu tożsamości każdego dyskutanta. Członkami Towarzystwa mogłyby być osoby fachowo zajmujące się teorią i praktyką prawa wyznaniowego, zarówno prawnicy jak i przedstawiciele innych dziedzin nauki z obrzeża prawa wyznaniowego.

List niniejszy ma na celu zaprosić Panią / Pana do przyjęcia roli członka-założyciela powstającego Towarzystwa. Do grona inicjatorów PTPW - poza niżej podpisanymi - należą w tej chwili m. in. (w porządku alfabetycznym nazwisk): dr Marek Bielecki, dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, dr Paweł A. Leszczyński, dr Jarosław Matwiejuk, prof. dr hab. Artur Mezglewski, dr hab. Ryszard Mojak, dr Marta Ordon, dr Paweł Sobczyk, dr Tadeusz Stanisławski, dr hab. Piotr Stanisz, dr Jarosław Szymanek, dr Anna Tunia, dr Dariusz Walencik, prof. dr hab. Krzysztof Warchałowski, dr Zdzisław Zarzycki i prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński. Grono to jest nadal otwarte.

Wyżej wymienieni inicjatorzy przygotowali projekt Statutu Towarzystwa, który przesyłamy w załączeniu. Zaplanowano zebranie założycielskie PTPW: odbędzie się ono 21 / 22 czerwca 2008 r. od godz. 15.00 w Dworku Staropolskim przy ul. Konstantynów 1 („Poczekajka"). Będzie nam miło widzieć Panią / Pana jako aktywnego uczestnika tego forum. W załączeniu przedkładamy również formularz deklaracji członka-założyciela Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego. Prosimy go przedłożyć na ww. zebraniu założycielskim, a w razie niemożności wzięcia w nim udziału, prosimy go przesłać na adres: Katedra Prawa Wyznaniowego KUL, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin (z dopiskiem: „PTPW"). Wybór władz Towarzystwa, ustalenie wysokości składek członkowskich i inne powinności przewidziane ustawowo, zrealizowane zostaną na zapowiedzianym wyżej zebraniu.

Mamy nadzieję, że rodzące się Towarzystwo przyczyni się do dalszego rozwoju naszej specjalności prawniczej w Polsce i będzie przedsięwzięciem przynoszącym wiele satysfakcji każdemu jego uczestnikowi.


Z wyrazami szacunku,

Prof. zw. dr hab. Henryk Misztal
Prof. zw. dr hab. Michał Pietrzak

Protokół obrad Zebrania Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Protokół obrad Zebrania Założycielskiego

Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

w dniu 21 czerwca 2008 r.


W dniu 21 czerwca 2008 r. w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 odbyło się Zebranie Założycielskie Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW).

Obrady otworzył kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL: prof. dr hab. Piotr Stanisz. Przekazał głos prof. dr hab. Henrykowi Misztalowi, który w imieniu własnym i drugiego wiodącego inicjatora Towarzystwa prof. dr hab. Michała Pietrzaka wygłosił słowo do zgromadzonych.

Udział w Zebraniu Założycielskim (ZZ) PTPW wzięły osoby wymienione na załączonej liście uczestników.

Przez aklamację przyjęto skład prezydium obrad ZZ: prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. dr hab. Ryszard Mojak, prof. dr hab. Piotr Stanisz, dr Dariusz Walencik, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński.

Prezydium ZZ ukonstytuowało się w następujący sposób: prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński - przewodniczący, prof. dr hab. Ryszard Mojak - zastępca przewodniczącego, dr Dariusz Walencik - sekretarz, prof. dr hab. Artur Mezglewski i prof. dr hab. Piotr Stanisz - członkowie. Na protokolanta powołano dr Martę Ordon.

Dalszą część obrad poprowadził prof. dr hab. Tadeusz Zieliński. Stwierdzono, że zgodnie z przepisami Prawa o stowarzyszeniach zebranie jest prawomocne, gdyż lista obecnych obejmuje 17 osób.

Przewodniczący przedstawił projekt Regulaminu obrad ZZ. Projekt przyjęto w zaproponowanym kształcie. Powołana została Komisja Skrutacyjna w składzie: mgr Aneta Abramowicz, dr Paweł Borecki, dr Anna Tunia, dr Zdzisław Zarzycki, mgr Michał Zawiślak. Wybrano komisję uchwał w składzie: dr Andrzej Czohara, dr Paweł Sobczyk, dr Tadeusz Stanisławski.

Przyjęto porządek obrad w brzmieniu:

  1. Uchwała o powołaniu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
    • dyskusja i głosowanie
  2. Przyjęcie Statutu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego
  3. Wybór Komitetu Założycielskiego
  4. Wybór władz statutowych
  5. Dyskusja programowa
  6. Sprawy różne

Przyjęcie uchwały o powołaniu PTPW

W kolejnym punkcie porządku obrad nastąpiło rozpatrzenie projektu uchwały o powołaniu PTPW.

W dyskusji nad tym punktem obrad dr Paweł Borecki zaproponował przyjęcie patrona Towarzystwa. Po dyskusji wniosek został wycofany.

Dr A. Czohara zaproponował dodanie w nazwie Towarzystwa sformułowania „naukowe". Po dyskusji wniosek został wycofany.

ZZ podjęło uchwałę o powołaniu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego: 17 - za, 0 - przeciw, 0 - wstrzymujących.

Przyjęcie Statutu PTPW

Jako podstawę prac statutowych przyjęto przedstawiony uczestnikom projekt Statutu PTPW.

W dyskusji nad Statutem udział wzięli: prof. dr hab. P. Stanisz, mgr A. Merker, dr Z. Zarzycki, mgr R. Brożyniak, prof. dr hab. R. Mojak, dr A. Czohara, prof. A. Mezglewski, prof. dr hab. H. Misztal, dr P. Borecki, dr B. Ulijasz, dr A. Tunia, prof. T. Zieliński. Zgłoszono wnioski załączone do protokołu. W wyniku głosowań ustalono tekst Statutu w wersji jak w załączeniu.

Wybór Komitetu Założycielskiego PTPW

Przystąpiono do wyboru Komitetu Założycielskiego PTPW. Dr D. Walencik zgłosił kandydatów do Komitetu w osobach: prof. Mezglewski, prof. Mojak, dr Ordon, prof. Stanisz, prof. Zieliński. Podjęto uchwałę o łącznym i jawnym wyborze członków Komitetu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu obrad ZZ. Za powołaniem Komitetu Założycielskiego w zaproponowanym składzie głosowało 18 osób, nikt nie głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wybór władz Towarzystwa

Sprawa Rady Programowej PTPW.

Podjęto uchwałę w tym brzmieniu:

  1. Zebranie Założycielskie PTPW postanawia odroczyć powołanie Rady Programowej Towarzystwa.
  2. Skład Rady Programowej ustali i wyboru jej członków dokona pierwsze Walne Zgromadzenie Towarzystwa.

Za przyjęciem uchwały głosowało - 17, przeciw - 0, wstrzymujących - 0.

Wybór Zarządu PTPW.

Przystąpiono do ustalenia liczebności i składu Zarządu Towarzystwa.

Dr D. Walencik zaproponował ustalenie 9-osobowego składu Zarządu.

Za wyborem 9-osobowego Zarządu głosowało - 15 osób, przeciw - 0, wstrzymujących się - 3.

Zebranie Założycielskie PTPW postanowiło, że Zarząd Towarzystwa składać się będzie z 9 osób.

Zgłoszono kandydatury na członków Zarządu w osobach: prof. Mezglewski, dr Borecki, prof. Zieliński, dr Ordon, prof. Mojak, dr Walencik, dr Czohara, prof. Stanisz, dr Zarzycki. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przed przystąpieniem do wyboru członków Zarządu z członkostwa w Komisji Skrutacyjnej zrezygnowali: dr Zarzycki i dr Borecki.

Komisja Skrutacyjna przeprowadziła wybory Zarządu. Protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyborów Zarządu w załączeniu.

W wyniku wyborów do Zarządu wybrani zostali: dr Borecki, dr Czohara, prof. Mezglewski, prof. Mojak, dr Ordon, prof. Stanisz, dr Walencik, dr Zarzycki, prof. Zieliński.

Wybór Komisji Rewizyjnej PTPW.

Przystąpiono do ustalenia liczebności Komisji Rewizyjnej PTPW. Zebranie Założycielskie PTPW postanowiło, że w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 5 osób.

Zgłoszono następujące kandydatury na członków Komisji Rewizyjnej: dr Sobczyk, dr Stanisławski, dr Steczkowski, dr Szymański, dr Tunia. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wybory Komisji Rewizyjnej przeprowadziła Komisja Skrutacyjna. Protokół posiedzenia Komisji w załączeniu. W wyniku wyborów w skład Komisji Rewizyjnej weszli: dr Sobczyk, dr Stanisławski, dr Steczkowski, dr Szymański, dr Tunia.

Ustalenie składek członkowskich

Przewodniczący obrad złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkty w sprawie ustalenia składek członkowskich i ustalenia tymczasowej siedziby PTPW.

W dyskusji zaproponowano zróżnicowanie składek ze względu na status naukowy członków.

Za różnicowaniem wysokości składek w zależności od statusu naukowego głosowało: za - 5, przeciw - 6, wstrzymało się - 5 osób.

Podjęto uchwałę o wysokości składek członkowskich. Dla członków zwyczajnych - składka 100 (sto) PLN rocznie, dla członków nadzwyczajnych 50 (pięćdziesiąt) PLN, dla członków wspierających 100 (sto) PLN. Przyjęto, że obowiązek zapłaty składek liczy się od dnia rejestracji Towarzystwa i w przypadku rejestracji PTPW w 2008 r. składka za ten rok płatna jest w pełnej wysokości.

Ustalenie tymczasowej siedziby PTPW

Przystąpiono do ustalenia tymczasowej siedziby PTPW. Prof. dr hab. P. Stanisz zaproponował, aby tymczasową siedzibą PTPW była siedziba Katedry Prawa Wyznaniowego WPPKiA KUL (pokój C-701 w Collegium KUL) Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin. Propozycję tymczasowej siedziby przyjęto jednomyślnie.

Dyskusja programowa

Przystąpiono do dyskusji programowej.

Prof. Zieliński zaproponował stworzenie programu wydawniczego PTPW, w tym wydawanie periodyku Towarzystwa oraz przygotowanie siłami członków PTPW Leksykonu polskiego prawa wyznaniowego.

Mgr Merker zasugerował rozpoczęcie w PTPW prac koncepcyjnych nad praktyczną realizacją art. 25 ust. 5 Konstytucji RP.

Prof. Mezglewski wnioskował, by PTPW wskazywało organizatora Zjazdów Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego począwszy od Zjazdu kolejnego po Zjeździe organizowanym w roku 2009 przez WPiA Uniwersytetu Opolskiego (koordynator dr D. Walencik).

Dr Borecki zgłosił propozycję ogłoszenia przez PTPW corocznego konkursu na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z prawa wyznaniowego.

Prof. Mojak zaznaczył, że prestiż konkursów tego rodzaju zależy od rangi jury oceniającego zgłoszone prace.

Mgr Brożyniak wnioskował, by ogłosić w prasie informację o powołaniu PTPW.

Prof. Zieliński sugerował, by po rejestracji PTPW Zarząd Towarzystwa wydał komunikat na temat powołania Towarzystwa i przekazał go fachowym czasopismom prawniczym.

Na tym obrady ZZ odroczono do dnia 22 czerwca 2008 r.


 

Protokół obrad Zebrania Założycielskiego

Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

w dniu 22 czerwca 2008 r.

 

Dnia 22 czerwca 2008 r. w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 odbyła się druga część Zebrania Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (PTPW).

Obrady prowadził prof. dr hab. Piotr Stanisz.

Odczytano protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbytego 21 czerwca 2008 r. w Lublinie w celu ukonstytuowania się. Komisja w składzie: dr Paweł Sobczyk, dr Tadeusz Stanisławski, dr Piotr Steczkowski, dr Andrzej Szymański oraz dr Anna Tunia ukonstytuowała się w drodze konsensusu następująco: przewodniczący – dr Paweł Sobczyk, wiceprzewodniczący – dr Tadeusz Stanisławski, sekretarz – dr Anna Tunia, członkowie: dr Piotr Steczkowski, dr Andrzej Szymański.

Odczytano protokół posiedzenia Zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego odbytego w dniu 21 czerwca 2008 r. w Lublinie w celu ukonstytuowania się. Zarząd w składzie: dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. dr hab. Ryszard Mojak, dr Marta Ordon, dr hab. Piotr Stanisz, dr Dariusz Walencik, dr Zdzisław Zarzycki, prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński ukonstytuował się w drodze konsensusu w następujący sposób: Prezes - prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, Wiceprezesi - prof. dr hab. Artur Mezglewski, prof. dr hab. Ryszard Mojak, prof. dr hab. Piotr Stanisz, Sekretarz - dr Marta Ordon, Skarbnik - dr Dariusz Walencik, członkowie Zarządu - dr Paweł Borecki, dr Andrzej Czohara, dr Zdzisław Zarzycki.

Przemówił nowowybrany Prezes PTPW prof. dr hab. Tadeusz J. Zieliński. Podkreślił, iż w jego opinii kształt powołanych władz Towarzystwa dobrze odzwierciedla przyjęte założenia ideowe PTPW, które określił mianem m. in. otwartości na wszystkie środowiska naukowe prowadzące badania w zakresie prawa wyznaniowego. Jego zdaniem Towarzystwo powinno w swej działalności położyć szczególny nacisk na organizowanie sympozjów, prowadzenie badań naukowych, w tym finansowanych z grantów ze środków publicznych, działalność wydawniczą, kontakty międzynarodowe ze partnerami zagranicznymi PTPW, zwłaszcza na terenie Unii Europejskiej. Prezes podziękował przedstawicielom Ośrodka Lubelskiego, na czele z Katedrą Prawa Wyznaniowego WPPKiA KUL za wielkie zaangażowanie w organizację zebrania założycielskiego PTPW, wymieniając nazwiska profesorów: H. Misztala, A. Mezglewskiego i P. Stanisza oraz dr Marty Ordon i dr. D. Walencika. Stwierdził, iż przebieg zebrania założycielskiego, panująca w jego trakcie atmosfera wzajemnego szacunku i konstruktywnej współpracy jak najlepiej wróży przyszłości Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.

Przystąpiono do rozpatrzenia punktu obrad „Sprawy różne”. Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.

Przystąpiono do przyjęcia protokołu obrad Zebrania Założycielskiego PTPW z dnia 21 czerwca 2008 r. Po uwzględnieniu zgłoszonych przez prof. R. Mojaka uwag, protokół przyjęto (w załączeniu).

Przewodniczący obrad prof. P. Stanisz zwrócił się do Zebrania Założycielskiego z zapytaniem, czy są jakiekolwiek uwagi co do przebiegu Zebrania. Nikt nie zgłosił zastrzeżeń.

Przystąpiono do przyjęcia protokołu obrad Zebrania Założycielskiego PTPW z dnia 22 czerwca 2008 r. Żadnych uwag nie zgłoszono. Protokół przyjęto w załączonej wersji.

Na tym obrady zamknięto.


dr Marta Ordon
Sekretarz Zarządu

Sprawozdanie z działalności Komitetu Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

  Wybrany podczas Zebrania Założycielskiego Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego w dniu 21 czerwca 2008 r. Komitet Założycielski w składzie: prof. ndzw. dr hab. Artur Mezglewski, prof. ndzw. dr hab. Ryszard Mojak, dr Marta Ordon, prof. ndzw. dr hab. Piotr Stanisz, prof. ndzw. dr hab. Tadeusz J. Zieliński, przystąpił niezwłocznie do przygotowania wniosku o rejestrację Towarzystwa w Krajowym Rejestrze Sądowym. Złożenie wspomnianego wniosku wymagało modyfikacji statutu PTPW przyjętego w dniu 21 czerwca 2008 r. Wprowadzone zmiany miały na celu dostosowanie postanowień statutu do obowiązujących przepisów ustaw: z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z poźn. zm.) i z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873) oraz aktów wykonawczych do nich. Zmiany te mają charakter techniczny, porządkowy, stylistyczny, jak również stworzyły możliwość uzyskania przez Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego statusu organizacji pożytku publicznego bez konieczności późniejszego nowelizowania statutu.
 

  Dnia 25 lipca 2008 r. Komitet Założycielski PTPW złożył w Sądzie Rejonowym w Lublinie w XI Wydziale Gospodarczym – Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o rejestrację Towarzystwa wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Po rozpatrzeniu wniosku na posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2008 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o wpisaniu stowarzyszenia pod nazwą „Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego” do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311635.

 

  Komitet Założycielski PTPW
    Tadeusz J. Zieliński
    Ryszard Mojak
    Artur Mezglewski
    Piotr Stanisz
    Marta Ordon

 

Lublin, dn. 27 września 2008 r.

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.