POLSKIE  TOWARZYSTWO  PRAWA  WYZNANIOWEGO

Al. Racławickie 14 p. 701;  20-950 Lublin;
KRS 0000311635    NIP 7123136491    REGON 060396971

Santander Bank Polska   94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

Komisja Rewizyjna 2. kadencji (2012-2016)

Skład Komisji Rewizyjnej 2. kadencji

Organem kontrolnym Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego jest Komisja Rewizyjna.
W skład Komisji Rewizyjnej 2. kadencji wchodzili:

przewodniczący - dr Andrzej Czohara

wiceprzewodniczący - prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski

sekretarz - prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański

członkowie:

prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski
dr Konrad Walczuk

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej PTPW za okres II kadencji (2012-2016)

 

1.   Wybór i ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej II kadencji

Komisja Rewizyjna Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (II kadencji) powołana została podczas Walnego Zgromadzenia PTPW, które odbyło się w dniu 8 marca 2012 r. w Sromowcach Niżnych. Komisja powołana została w składzie pięcioosobowym. Wybrani do niej zostali (w kolejności alfabetycznej): dr Andrzej Czohara, dr hab. Tadeusz Stanisławski, dr Piotr Steczkowski, dr hab. Andrzej Szymański oraz dr Konrad Walczuk.  

W dniu 8 marca 2012 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Rewizyjnej PTPW, na którym dokonano ukonstytuowania się Komisji. Przewodniczącym Komisji został wybrany dr Andrzej Czohara; Zastępcą Przewodniczącego - dr hab. Tadeusz Stanisławski; Sekretarzem Komisji -  dr hab. Andrzej Szymański. Członkami Komisji zostali dr Piotr Steczkowski i dr Konrad Walczuk.

W okresie II kadencji Komisja Rewizyjna PTPW funkcjonowała w niezmienionym składzie.

W związku z wygaśnięciem mandatu Komisji Rewizyjnej PTPW I kadencji w dniu 22 czerwca 2012 r Komisja Rewizyjna PTPW II kadencji nabyła swoje uprawnienia w ww terminie. 

 

2. Sprawozdania z kontroli działalności finansowej PTPW

Komisja Rewizyjna jest organem Towarzystwa powołanym - w myśl § 23 ust. 1 Statutu - do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Z kolei  § 23 ust. 4 w punktach od 1 do 6 Statutu określa zakres tej kontroli, która obejmuje w szczególności sprawowanie kontroli nad działalnością finansową Towarzystwa; kontrola taka przeprowadzana jest przynajmniej raz do roku (pkt 1) oraz prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Towarzystwa w celu omówienia uwag i zaleceń wynikających z kontroli (pkt 3 wspomnianego wyżej  postanowienia Statutu). 

Stosowanie do przepisu § 23 ust. 4 pkt 1 Statutu, Komisja Rewizyjna PTPW odbyła cztery (roczne) posiedzenia, przedmiotem których było dokonanie kontroli finansowo-księgowej Towarzystwa oraz przygotowanie sprawozdania finansowego z jego działalności. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbyły się w tym celu w następującym porządku:

     1) w dn. 23 kwietnia 2013 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

     2)  w dniu 14 maja 2014 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

     3)  w  dn. 2 marca  2015 r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014  r.

     4)   w dn. 17 maja 2016  r. – przygotowano sprawozdanie za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015  r.

Komisja Rewizyjna – wykonując postanowienie § 23 ust. 4 pkt. 4 Statutu – każdorazowo, podczas zwołanych w okresie 1. kadencji posiedzeń Walnego Zgromadzenia Członków PTPW – dokonała przedłożeń wymienionych sprawozdań wnioskując o przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu PTPW przez Walne Zgromadzenia Członków PTPW.

 

3.  Sprawozdania z działalności własnej Komisji Rewizyjnej

Odpowiednio do postanowienia § 23 ust. 4 pkt. 6 Statutu Komisja Rewizyjna PTPW przygotowała i każdorazowo przedłożyła Walnemu Zgromadzeniu Członków PTPW sprawozdania z własnej działalności, tj.:

   1)  sprawozdanie za okres 22 czerwca 2012 r. – 23 kwietnia 2013 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 23 kwietnia 2013 r. w Myczkowie - Polańczyku;

   2)  sprawozdanie za okres 23 kwietnia 2013 r. – 14 maja 2014 r. przedłożone na Walnym Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 14 maja  2014 r. w  Lublinie;

   3)  sprawozdanie za okres 14 maja 2014 r. – 2 marca 2015 r. przedłożone na Walnym  Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 2 marca 2015 r. w Popowie k. Serocka;

   4)  sprawozdanie za okres 2 marca 2015 r. – 17 maja  2016 r. przedłożone na Walnym  Zgromadzeniu Członków PTPW w dn. 17 maja  2016  r. w  Jarnołtówku – Pokrzywnej.

Ponadto poszczególni członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu PTPW.

Podpisy:

dr Andrzej Czohara  (-)

prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski (-)

prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański (-)

prof. ndzw. dr Piotr Steczkowski (-)

dr Konrad Walczuk (-)

 

Jarnołtówek - Pokrzywna, 17 maja 2016 r. 

 

Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi II kadencji Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego

 

Par. 23 ust. 4 pkt 4 Statutu PTPW stanowi, że Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zgromadzeniu Członków wniosek o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium Zarządowi Towarzystwa.

W związku z tym, Komisja Rewizyjna w składzie: dr Andrzej Czohara (przewodniczący), prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski (zastępca przewodniczącego), prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański (sekretarz); członkowie: prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski i Konrad Walczuk na swoim posiedzeniu, które odbyło się dnia 17 maja 2016 roku w Jarnołtówku - Pokrzywnej dokonała oceny pracy Zarządu PTPW na podstawie udziału w posiedzeniach Zarządu, komunikatów z posiedzeń Zarządu, protokołów z Walnych Zgromadzeń Członków PTPW, oraz corocznych materiałów sprawozdawczych Zarządu i Komisji Rewizyjnej, i niniejszym przedstawia ustalenia z tej oceny.
 

1.  Działalność naukowa i organizacyjna   

Statutowo określonym głównym polem aktywności PTPW jest prowadzenie działalności naukowej i organizacyjnej. Komisja Rewizyjna ocenia wysoko działania Zarządu polegające na kontynuowaniu dotychczasowych form tej działalności polegające w szczególności na:

1) wydawaniu czasopisma „Przegląd Prawa Wyznaniowego”. Staraniem Zarządu periodyk uzyskał (ogłoszoną komunikatem MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych ca publikacje  w tych czasopismach) 8 punktów na ministerialnej liście czasopism punktowanych – co niewątpliwie wzmacnia jego pozycję naukową.

2) organizowaniu kolejnych konferencji naukowych i sympozjów, w szczególności organizacji ogólnopolskich sympozjów prawa wyznaniowego

3) sfinalizowaniu prac nad wydaniem Leksykonu prawa wyznaniowego. „Leksykon prawa wyznaniowego. 100 podstawowych pojęć” ukazał się nakładem wydawnictwa C.H. Beck w prestiżowej serii Encyklopedie i Leksykony.

4) opracowywaniu specjalistycznych ekspertyz dokonywanych przez członków PTPW.

 

2. Kwestie finansowe

Problemem całej kadencji była niska ściągalność składek, które stanowią zasadnicze źródło finansowania Towarzystwa rzutując tym samym ogólnie na możliwości jego działania i rozwoju.

O ile w okresie I kadencji problem był łagodzony poprzez dużą dynamikę przyrostu nowych członków Towarzystwa, to w okresie II kadencji dynamika ta znacząco zmalała: nastąpił wzrost liczby członków z 86 do 95, a więc o 9 osób.

Towarzystwo skupia specjalistów prawa wyznaniowego ze wszystkich liczących się ośrodków naukowych w Polsce, co nie zmienia faktu, że specjalistów tych jest mało. Przedstawiona wyżej stagnacja w zakresie liczby członków Towarzystwa wskazywać może na wyczerpywanie się – na co Zarząd nie ma wpływu – potencjału osobowego środowiska naukowego nadającego się do przystąpienia do Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna w swoich sprawozdaniach rocznych pozytywnie oceniła działania Zarządu mające na celu zdyscyplinowanie członków PTPW zalegających z opłacaniem składek. Tym niemniej należy zauważyć, ze problem nie znalazł dotąd rozwiązania.

 

3.  Promocja, polityka informacyjna i dokumentacja prac PTPW

Pełne uznanie należy wyrazić Zarządowi za dbałość o stronę internetową Towarzystwa, która została stworzona i funkcjonuje od sierpnia 2009 roku. Znajdują się na niej najważniejsze informacje z dotychczasowej, bieżącej i planowanej działalności Towarzystwa. Należy podkreślić, iż strona jest na bieżąco aktualizowana i zdaniem Komisji Rewizyjnej stanowi dobrą wizytówką Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna bardzo pozytywnie ocenia pracę Sekretarza Zarządu, który prowadzi dokumentację PTPW, oraz bieżącą korespondencję Zarządu z członkami Towarzystwa, którzy na bieżąco są informowani o inicjatywach podejmowanych przez Zarząd.

Tak samo pozytywnie Komisja Rewizyjna ocenia pracę Skarbnika Zarządu Towarzystwa.

Ponadto Komisja Rewizyjna pragnie wyrazić najwyższe uznanie Prezesowi Zarządu za sprawne, pełne taktu i zaangażowania kierowanie pracami Zarządu.

 

Podsumowując wyniki  oceny pracy Zarządu PTPW na podstawie wspomnianych na wstępie między innymi  corocznych sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, Komisja Rewizyjna w składzie przywołanym powyżej wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi PTPW II kadencji.

Podpisy:

dr Andrzej Czohara (-)

prof. ndzw. dr hab. Tadeusz Stanisławski (-)

prof. ndzw. dr hab. Andrzej Szymański (-)

prof. ndzw. dr hab. Piotr Steczkowski (-)

dr Konrad Walczuk

 

Jarnołtówek – Pokrzywna, dnia 17 maja 2016 r. 

O towarzystwie

Organy

Przegląd Prawa Wyznaniowego

Publikacje z Prawa Wyznaniowego

Galeria

Kontakt

 

Nasz adres:


POLSKIE TOWARZYSTWO PRAWA WYZNANIOWEGO
Al. Racławickie 14 p. 701
20-950 Lublin
e-mail: zarzad@ptpw.pl

KRS 0000311635    
NIP 7123136491    
REGON 060396971

Numer rachunku:

Santander Bank Polska
94 1500 1520 1215 2007 7670 0000

 

Formularz kontaktowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu kontaktowym zgodnie z obowiązującymi przepisami.